Přejít k hlavnímu obsahu

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytování informací

Statutární město Chomutov, jako orgán územní samosprávy, je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a je tedy povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti.

Podle zákona č. 106/1999 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2000 je statutární město Chomutov zavázáno (§ 5 odst.1) zveřejňovat zákonem stanovené informace (§ 5 odst.1 písm. a) až písm. l) ve svém sídle a svých úřadovnách v tomto rozsahu:

a) důvod a způsob založení povinného subjektu – statutárního města Chomutova – včetně principů a podmínek, za kterých provozuje svoji činnost,

b) popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat stížnost či žádost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí,

c) místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu – statutárního města Chomutova, a to včetně uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, které je třeba dodržovat při těchto činnostech, a název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat,

d) postup, který musí povinný subjekt – statutární město Chomutov  dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat,

e) přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt – statutární město Chomutov  zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu – statutárnímu městu Chomutovu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí,

f) sazebník úhrad za poskytnutí informací,

g) výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací (§ 18),

h) přehled poskytnutých výhradních licencí.
Žádné výhradní licence podle §14a odst.4 zák. 106/1999 Sb. nebyly poskytnuty.

i) usnesení / rozhodnutí nadřízeného orgánu (KÚÚK) o výši úhrad dle §16a odst. 7

j) adresa elektronické podatelny – podatelna@chomutov.cz

k) právní předpisy vydávané statutárním městem Chomutovem
Vyhlášky města
Nařízení města

l) seznamy hlavních dokumentů – koncepční, strategické a programové povahy.