Přejít k hlavnímu obsahu

Popis organizační struktury povinného subjektu

Popis organizační struktury povinného subjektu – statutární město Chomutov

(§ 5 odst.1 písm. b)

Rada města Chomutov zřídila pro jednotlivé úseky činnosti MMCH níže uvedené odbory, které se mohou dále členit na oddělení:

Odbor: Používaná zkratka:
Odbor dopravních a správních činností    ODaSČ
Odbor ekonomiky OE
Odbor informačních technologií OIT
Odbor interní audit OIA
Odbor majetku města OMM
Odbor rozvoje a investic ORI
Odbor sociálních věcí OSV
Odbor stavební úřad OSÚ
Odbor školství
Odbor vnějších vztahů OVV
Odbor živnostenský úřad OŽÚ
Odbor životního prostředí OŽP
Odbor kancelář tajemníka OKT

Práci odborů řídí jejich vedoucí, kteří jsou jmenováni a odvoláváni radou města na návrh tajemníka MMCH
Útvar interního auditu odpovídá za svou činnost pouze primátorovi města.
Žádost nebo stížnost lze podat na kterémkoliv odboru MMCH osobně, na podatelně MMCH nebo prostřednictvím elektronické podatelny podatelna@chomutov.cz