Přejít k hlavnímu obsahu

Údlice

ÚP Údlice

Zastupitelstvo obce Údlice schválilo obecně závaznou vyhláškou č. 1/2006 Územní plán obce Údlice dne 21. 12. 2006 s účinností od 22. 12. 2006, který byl měněn:

  • Změnou č. 1 Územního plánu obce Údlice vydanou formou opatření obecné povahy č. 1/2013 dne 2. 10. 2013 Zastupitelstvem obce Údlice s účinností od 1. 11. 2013,
  • Změnou č. 2 Územního plánu obce Údlice vydanou formou opatřením obecné povahy č. 1/2019 dne 14. 5. 2019 Zastupitelstvem obce Údlice  s účinností od 4. 10. 2019.

Pořizovatelem Územního plánu obce Údlice i jeho výše uvedených změn č. 1 a 2 byl úřad územního plánování – Magistrát města Chomutova.

Dle § 165 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, je Územní plán obce Údlice i jeho změny č. 1 a 2  a úplného znění včetně dokladů o jeho pořízení uložen na Obecním úřadě Údlice a je zde možno do něj i jeho dokladové části nahlížet.

Dále je Územní plán obce Údlice včetně jeho změn č. 1 a 2 i úplného znění uložen a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic a Odboru stavební úřad a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.

Pro správní území obce Údlice na základě požadavku ze změny č. 1 Územního plánu obce Údlice pro plochu Z1/3 byla dne 11.9.2019 schválena možnost využití Územní studie Údlice (plochy 9, 19 a Z1/3). Územní studie byla zpracována Projektovým atelierem AD s.r.o.- ing. arch. Jaroslavem Daňkem a pořízená obcí Údlice na základě smluvního zajištění osoby splňující kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost (oprávněnou osobou ing. arch. Jindřiškou Kupcovou). Tato Územní studie je uložena na Obecním úřadě v Údlicích a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic a Odboru stavební úřad  a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.