Přejít k hlavnímu obsahu

Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku

01. Identifikační číslo životní situace

OE_10

02. Kód

MP_01

03. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku

04. Základní informace k životní situaci

V určitých situacích je možné, že správce daně bude na osobním daňovém účtu daňového subjektu evidovat vyšší částku, než která odpovídá výši daně (poplatku), kterou je daňový subjekt povinen uhradit; tuto částku zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též "daňový řád"), označuje jako přeplatek.

Definice pojmu přeplatek (§ 154 odst. 1 daňového řádu) - přeplatek je částka, o kterou úhrn plateb a vratek na kreditní straně osobního daňového účtu převyšuje úhrn předpisů a odpisů na debetní straně osobního daňového účtu.

Daňový řád od přeplatku odlišuje přeplatek, který lze označit jako přeplatek vratitelný.

Přeplatek se stane přeplatkem vratitelným, pokud daňový subjekt nemá u správce daně evidovaný jiný nedoplatek na témže či jiném osobním daňovém účtu (tj. neuhrazenou daň či její příslušenství), příp. jiný správce daně nepožádá o převedení tohoto přeplatku na úhradu jím evidovaného nedoplatku.

V případě, že daňovému subjektu vznikne na osobním daňovém účtu vratitelný přeplatek, může požádat o jeho vrácení.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat:

  • daňový subjekt - fyzická osoba,
  • daňový subjekt - právnická osoba; za právnickou osobu jedná statutární orgán nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn jednat jejím jménem podle jiného právního předpisu,
  • zákonný zástupce nebo opatrovník fyzické osoby, která nemůže před správcem daně jednat z důvodu omezené svéprávnosti (zejm. pro nedostatek věku nebo z důvodu jejího omezení soudem),
  • zmocněnec zvolený daňovým subjektem nebo ustanovený zástupce,
  • společný zmocněnec či společný zástupce,
  • zaměstnanec právnické osoby nebo jiná fyzická osoba, která vykonává činnost této právnické osoby - právnická osoba je může pověřit, aby jednali jejím jménem před správcem daně v rozsahu tohoto pověření,
  • zaměstnanec podnikající fyzické osoby nebo jiná fyzická osoba pověřená k tomu, aby jednala jejím jménem před správcem daně v rozsahu tohoto pověření,
  • prokurista právnické osoby - při správě daní je oprávněn jednat jejím jménem, může-li podle udělené prokury jednat samostatně.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Přeplatek se na žádost daňového subjektu vrátí, činí-li nejméně 200 Kč a nemá-li současně daňový subjekt nedoplatek na jiné dani u téhož správce daně, nebo neuplatnil-li požadavek na úhradu nedoplatku jiný správce daně.

Činí-li daňový přeplatek méně než 200 Kč, správce daně jej vrátí jen ve výjimečných případech tak, aby byla zajištěna zásada hospodárnosti.

Pokud daňový subjekt o vrácení vratitelného přeplatku nepožádá, platí, že tento přeplatek zůstává jako platba na dosud neuhrazenou daň na osobním daňovém účtu, na kterém je evidován.

Z moci úřední vrací správce daně vratitelný přeplatek, pokud tak stanoví zákon.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku podejte písemnou formou osobně nebo prostřednictvím jiné osoby oprávněné jednat (viz bod 5), popř. ji zašlete poštou či elektronicky (viz bod 16).

Podání lze učinit rovněž ústně do protokolu.

Písemná podání a podání ústně do protokolu musí být podepsána osobou, která podání činí.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na odbor ekonomiky Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádné dokumenty nejsou jmenovitě stanoveny.

Žádost o vrácení přeplatku je k dispozici na pracovišti odboru ekonomiky, internetových stránkách města a v elektronické aplikaci MůjPortál.

Ze žádosti musí být patrno, kdo ji činí, z které daně má být přeplatek vrácen, jaká výše má být vrácena a zda má být přeplatek vrácen na adresu nebo na bankovní účet.

V případě požadavku vrácení přeplatku na bankovní účet je třeba uvést číslo účtu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Zákon nestanovuje předepsaný formulář žádosti (lze požádat volnou formou nebo formulářem, který má k dispozici správce místního poplatku viz bod 10).

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Přeplatek musí být daňovému subjektu vrácen do 30 dnů od doručení žádosti, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Za den vrácení přeplatku se považuje den, kdy došlo k odepsání z účtu správce daně.

Nemá-li daňový subjekt ke dni podání žádosti u správce daně vratitelný přeplatek, běží lhůta pro jeho vrácení až ode dne následujícího po jeho vzniku, pokud se tak stane nejdéle do 60 dnů ode dne podání žádosti.

Nevznikne-li do této lhůty vratitelný přeplatek, žádost se zamítne.

Nepožádá-li daňový subjekt o vrácení vratitelného přeplatku do 6 let od konce roku, ve kterém přeplatek vznikl, přeplatek zaniká.

Vznikne-li v důsledku zrušení, změny nebo prohlášení nicotnosti rozhodnutí o stanovení daně, jakož i v důsledku neoprávněného vymáhání, vratitelný přeplatek, vrátí jej správce daně bez žádosti do 15 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí, kterým bylo rozhodnutí o stanovení daně zrušeno, změněno nebo prohlášeno za nicotné, anebo ode dne prohlášení neoprávněného vymáhání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost lze zaslat jako datovou zprávu, která je opatřena zaručeným elektronickým podpisem nebo je odeslána prostřednictvím datové schránky nebo Portálu občana, který je dostupný na webových stránkách města (portalobcana.chomutov.cz).

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí správce daně o žádosti o vrácení přeplatku může daňový subjekt podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

22. Další informace

Nejsou

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Finanční správa

Ministerstvo financí České republiky

Portál veřejné správy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

nejsou

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Magistrát města Chomutova

Odbor ekonomiky

Zborovská 4602

430 28 Chomutov

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2014

28. Popis byl naposledy aktualizován

27.7.2022

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Ten, kdo podal žádost v elektronické podobě, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.