Přejít k hlavnímu obsahu

Rada statutárního města

Činnost rady města se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Zákon mimo jiné praví: Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a za její výkon odpovídá zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Rada obce se schází ke svým schůzím podle potřeby. Její schůze jsou neveřejné. Rada obce může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce a jiné osoby. Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.

TERMÍNY rady města v roce 2022:

I. pololetí

  • 17.1., 31.1., 14.2., 14.3., 28.3., 4.4., 26.4., 9.5., 23.5., 6.6., 28.6.

II. pololetí

  • 25.7., 29.8., 6.9., 26.9., 10.10., 1.11, 21.11, 13.12

Další informace získáte na Magistrátu města Chomutova, radnice na náměstí 1. máje, servis pro ZM. Tel.: 474 637 231, e-mail: j.skalicka@chomutov.cz

Kontakty

Komise rady města