Přejít k hlavnímu obsahu

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Zřízený ZSMCH v souladu s § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro volební období 2022 – 2026 usnesením č. 457/22 ze dne 24.10.2022.

Iniciativní a poradní orgán Zastupitelstva statutárního města Chomutova.

Posuzuje a vyjadřuje se ke vzdělávacím koncepcím, resp. k jejím změnám a zaměření. Předkládá návrhy na zlepšení školských služeb poskytovaných školami a školskými zařízeními. Spolupůsobí v oblasti prevence rizikového chování. Spolupracuje se zástupci zřizovatele ve školských radách. Spolupracuje s úřady práce, zaměstnavateli a profesními svazy. Plní úkoly a zpracovává podněty zadané ZSMCH v oblasti výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti.


Termíny jednání

Plánované termíny zasedání výboru v roce 2023:

 • dne 11.1.2023 od 15:00 hodin – MMCH zasedací místnost č. 28
 • dne 15.3.2023 od 15:00 hodin
 • dne 17.5.2023 od 15:00 hodin
 • dne 20.9.2023 od 15:00 hodin
 • dne 15.11.2023 od 15:00 hodin
 • dne 13.12.2023 od 15:00 hodin

Členové výboru

 • PaedDr. Jan Micka - předseda
 • Mgr. Klimešová Valentína
 • Waic Vlastimil
 • Mgr. Vlach Michal
 • Mulač Petr
 • Bc. Soukupová Marcela, MBA
 • Mgr. Hons Miloslav
 • Ing. Košanová Ivana
 • Ing. Lacina Jan
 • Bc. Smetanová Eliška
 • Mgr. Vlčková Dagmar

Plán práce výboru

11.1.2023 od 15:00 , ZM č. 28 (kuchyňka)
 • Projednání plánu práce VVVZ na I. pololetí roku 2023
 • Přehled výše příspěvku zřizovatele školám a školskému zařízení pro rok 2023
 • Plán oprav na školách a školském zařízení realizovaných z Fondu oprav v roce 2023
 • Plán investic do škol a školského zařízení v roce 2023
15.3.2023 od 15:00 hod, ZM č. 28 (kuchyňka)
 • Informace o ocenění pracovníků škol ke Dni učitelů
 • Vyhodnocení Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy a podpory zaměstnanosti na území města Chomutova na
 • období 2021-2027 za rok 2022
 • Informační zpráva o čerpání dotace na prevenci rizikového chování na základních školách v roce 2022 a výše příspěvku na rok 2023
17.5.2023 od 15:00 hod, ZM č. 28 (kuchyňka)
 • Periodické hodnocení práce ředitelů škol a školského zařízení zřizovaných SMCH
 • Zápisy dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023
 • Zápisy dětí do mateřských škol pro školní rok 2022/2023
 • Připravované akce Chomutovské knihovny a oblastního muzea Chomutov související s podporou školských aktivit chomutovských škol
20.9.2023 od 15:00 hod, ZM č. 28 (kuchyňka)
 • Informace o zahájení školního roku 2023/2024
 • Hodnocení činnosti VVVZ za 1. pololetí roku 2023
 • Informační zpráva o využívání hřišť
15.11.2023 od 15:00 hod, ZŠ Zahradní
 • Návrh rozpočtu škol a školského zařízení pro rok 2024, včetně požadavků v rámci Fondu oprav a Fondu investic
 • Informace OSPOD a spolupráce odboru školství a odboru sociálních věcí
 • Plán práce VVVZ na rok 2024
13.12.2023 od 15:00 hod, ZM č. 28 (kuchyňka)
 • Výkazy výkonů ve školách a školském zařízení dle stavu k 30.9.2023
 • Zhodnocení činnosti VVVZ v II. pololetí roku 2023

Kontakty