Přejít k hlavnímu obsahu

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Zřízený ZSMCH v souladu s § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro volební období 2022 – 2026 usnesením č. 457/22 ze dne 24.10.2022.

Iniciativní a poradní orgán Zastupitelstva statutárního města Chomutova.

Posuzuje a vyjadřuje se ke vzdělávacím koncepcím, resp. k jejím změnám a zaměření. Předkládá návrhy na zlepšení školských služeb poskytovaných školami a školskými zařízeními. Spolupůsobí v oblasti prevence rizikového chování. Spolupracuje se zástupci zřizovatele ve školských radách. Spolupracuje s úřady práce, zaměstnavateli a profesními svazy. Plní úkoly a zpracovává podněty zadané ZSMCH v oblasti výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti.


Termíny jednání

Plánované termíny zasedání výboru v roce 2024:

 • dne 17.1.2024 od 15:00 hodin – MMCH zasedací místnost č. 28
 • dne 13.3.2024 od 15:00 hodin – ZŠ Písečná
 • dne 22.5.2024 od 15:00 hodin – MMCH zasedací místnost č. 28
 • dne 11.9.2024 od 15:00 hodin – Městská policie Chomutov
 • dne 16.10.2024 od 15:00 hodin – MMCH zasedací místnost č. 28
 • dne 11.12.2024 od 15:00 hodin – MMCH zasedací místnost č. 28

Členové výboru

 • PaedDr. Jan Micka - předseda
 • Mgr. Klimešová Valentína
 • Waic Vlastimil
 • Mgr. Vlach Michal
 • Mulač Petr
 • Bc. Soukupová Marcela, MBA
 • Mgr. Hons Miloslav
 • Ing. Košanová Ivana
 • Ing. Lacina Jan
 • Bc. Smetanová Eliška
 • Mgr. Vlčková Dagmar

Plán práce výboru na rok 2024

17.01.2024 15:00 MMCH ZM č. 28
 • Přehled výše příspěvku zřizovatele školám a školskému zařízení pro rok 2024
 • Plán oprav na školách a školském zařízení realizovaných z Fondu oprav v roce 2024
 • Plán investic do škol a školského zařízení v roce 2024
 • Vyhodnocení Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy a podpory zaměstnanosti na území města Chomutova do roku 2023 - plnění indikátorů
 • Informační zpráva o činnosti Hospodářské komory
13.3.2024 od 15:00 hod, ZŠ Písečná
 • Oslava Dne učitelů (informace a průběh)
 • Informační zpráva o čerpání dotace na prevenci rizikového chování na základních školách v roce 2023 a výše příspěvku na rok 2024
 • Účelový provozní příspěvek základním a mateřským školám na posílení vzdělávání v jazykových, matematických a přírodovědných kompetencích, čtenářské gramotnosti a společného vzdělávání a kvality školských služeb
 • Informace o činnosti Úřadu práce
22.5.2024 od 15:00 hod, ZM č. 28 (kuchyňka)
 • Zápisy dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025
 • Periodické hodnocení práce ředitelů škol a školského zařízení zřizovaných SMCH
 • Závazné ukazatele rozpočtu NIV pro školy a školská zařízení v roce 2024
 • Poskytnutí účelového příspěvku na projekty v oblasti výchovy a vzdělávání v rozpočtu SMCH v roce 2024
 • Zápisy dětí do mateřských škol pro školní rok 2024/2025
11.9.2024 od 15:00 hod, Městská policie Chomutov
 • Informace o zahájení školního roku 2024/2025
 • Problematika Preventivních programů škol ve školním roce 2023/2024 a příprava programů pro školní rok 2024/2025
 • Hodnocení činnosti VVVZ za 1. pololetí roku 2024
16.10.2024 od 15:00 hod, ZM č. 28 (kuchyňka)
 • Návrh rozpočtu škol a školského zařízení pro rok 2024, včetně požadavků v rámci Fondu oprav a Fondu investic
 • Plán práce VVVZ na rok 2025
11.12.2024 od 15:00 hod, ZM č. 28 (kuchyňka)
 • Výkazy výkonů ve školách a školském zařízení dle stavu k 30.09.2024.
 • Zhodnocení činnosti VVVZ v roce 2024

Kontakty