Přejít k hlavnímu obsahu

Informace o elektronické podatelně

Elektronická adresa

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Magistrátu města Chomutova (dále jen MMCH).
e-mail: podatelna@chomutov.cz

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

  • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
  • identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou.

Pokud potvrzení doručení datové zprávy na elektronickou adresu odesilatele nedojde, zpráva nebyla doručena.

Vzor datové zprávy:

Vase podani (ev.číslo) bylo prijato dne (datum) k dalsimu zpracovani.

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: doc, gif, htm, html, jfif, jpe, jpg, pdf, png, rtf, txt, xls, případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelna@chomutov.cz případně na poštovní adresu Magistrátu.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči MMCH činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem, z podání však musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno, kdo jej činí a identifikace žadatele – elektronická adresa.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

  • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo
  • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno – viz výše.

Stížnosti, oznámení a podněty nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem, musí však být uvedeny kontaktní informace odesílatele, jinak je toto podání považováno za anonymní.

Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.