Přejít k hlavnímu obsahu

Ohlášení tomboly

1. Identifikační číslo OE_08

2. Kód TOM01

3. Pojmenování (název) životní situace

Pořádání tomboly.

4. Základní informace k životní situaci

Tombola je hazardní hrou, do níž sázející (účastník) vloží sázku (zakoupí sázkový tiket - los), jejíž návratnost se nezaručuje.

Tombolou se rozumí akce (slosování) umožňující hmotnou výhru, o které rozhoduje náhoda, nikoliv zručnost, znalost nebo zkušenost účastníka.

Předmětem výhry věcné loterie a tomboly mohou být pouze hmotné věci nebo služby, s vyloučením peněžních prostředků, cenin, cenných papírů a dalších investičních nástrojů.

Při uspořádání tomboly musí být zachována rovnost podmínek a stejná možnost výhry všem účastníkům.

Při provozování tomboly je zakázáno používat státní symboly České republiky, případně dalšího členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Nesmí také dojít k narušení veřejného pořádku.

Tomboly nesmí být provozovány ve škole a školském zařízení, zařízení pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, zařízení sociálních služeb, zdravotnickém zařízení poskytujícím ambulantní, jednodenní nebo lůžkovou péči, v prostoru sloužícím církvi nebo náboženské společnosti a v zařízení složky integrovaného záchranného systému.

Uspořádání tomboly s herní jistinou do 100.000,- Kč (herní jistina = počet prodaných losů x cena jednoho losu) nepodléhá povinnosti tuto tombolu ohlásit nebo žádat o její povolení. Může ji uspořádat v podstatě kdokoliv, a kdokoliv se jí také může účastnit, přičemž není nutné dodržet podmínky uvedené pro tombolu s herní jistinou nad 100.000,- Kč.

 Uspořádání tomboly s herní jistinou nad 100.000,- Kč (herní jistina = počet prodaných losů x cena jednoho losu) podléhá povinnosti: - podat na Magistrát města Chomutova, odbor ekonomiky, ohlášení nejméně 30 dnů před jejím konáním (ohlášení musí splňovat náležitosti dle zákona o hazardních hrách a tombola může být v odůvodněných případech zakázána)

- provozovatelem může být pouze specifická právnická osoba (dle zákona o hazardních hrách)

- pořadatel nesmí umožnit účast osobě mladší 18 let

- v souvislosti s provozováním tomboly se zakazuje poskytovat účastníkům občerstvení a tabákové výrobky

- k pořádání tomboly musí být vypracován herní plán

- úhrnná cena výher nesmí být nižší než 40% a vyšší než 80% herní jistiny

- slosování se provádí veřejně za účasti notáře, který vyhotoví notářský zápis, a jeho opis se do 20 dnů ode dne skončení tomboly odešle na Magistrát města Chomutova

- po skončení tomboly se odvede příslušnému finančnímu úřadu daň z hazardních her ve výši 23 %. Základem daně je částka, o kterou úhrn přijatých vkladů převyšuje úhrn vyplacených výher.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Při ohlášení tomboly jedná za právnickou osobu její statutární orgán.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ohlášení tomboly musí splňovat náležitosti:

- identifikace pořadatele tomboly – název, IČ, adresa sídla, případně adresa pro doručování, statutární orgán či jednající osoba, kontakt (telefon, e-mail apod.)

- název a popis pořádané akce včetně adresy a data pořádání (kde a kdy bude tombola pořádána)

- vypracovaný herní plán

- identifikační data osoby, která bude zajišťovat řádný průběh tomboly a odpovídat za dodržování podmínek

- identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Dostavit se na Magistrát města Chomutova a podat ohlášení, nebo toto ohlášení zaslat.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na úřadu obce, v jejímž katastru se tombola pořádá. V našem případě Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, 43028 Chomutov.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Ekonomický odbor – úsek místních příjmů a grantové politiky,

kancelář č. 221 – Mgr. Romana Richterová

v úředních hodinách (PO, ST: 8,00 – 17,00; ÚT, ČT: 8,00 – 15,00)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Ohlášení tomboly včetně případných příloh, doklad totožnosti jednatele nebo zmocněné osoby.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Lze využít formulář: Ohlášení hazardní hry

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za ohlášení tomboly se neplatí žádné správní poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Správní řízení probíhá bez zbytečného odkladu, zakázat pořádání tomboly lze ve lhůtě 15 dnů od podání ohlášení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dozor nad dodržováním zákona o hazardních hrách vykonává příslušný celní úřad.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Vypracování herního plánu:

stanovení pravidel pro tombolu od jejího započetí až po skončení, zejména částku pro koupi losu, hodnotu nejvyšší výhry, způsob losování, způsob určení výher, minimální výherní podíl a lhůtu pro výplatu výher.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

není

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Provozování tombol upravuje zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Při správním řízení se postupuje podle procesní normy – zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Na hazardní hry se vztahuje bezprostředně i zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí Magistrátu města Chomutova lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení předmětného rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu v Ústí nad Labem, prostřednictvím Magistrátu města Chomutova, odboru ekonomiky. Včas podané odvolání má odkladný účinek.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Porušení zákona a sankce za tato porušení jsou taxativně vyjmenována v zákoně č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, § 122 až§ 129.

21. Nejčastější dotazy

nejsou

22. Další informace

Reklama na hazardní hru podněcující k účasti na hazardní hře nesmí obsahovat sdělení, z něhož lze nabýt dojmu, že účast na hazardní hře může být zdrojem finančních prostředků obdobným získávání příjmů ze závislé, samostatné nebo jiné obdobné činnosti.

Reklama na hazardní hru nesmí být zaměřena na osoby mladší 18 let, a to zejména v podobě zobrazení těchto osob nebo užitím prvků, prostředků nebo akcí, které takové osoby převážně oslovují.

Reklama na hazardní hru musí obsahovat sdělení o zákazu účasti osob mladších 18 let na hazardní hře a viditelné a zřetelné varování tohoto znění: "Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!".

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

není

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

není

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Ekonomický odbor – oddělení poplatků a pohledávek

26. Kontaktní osoba

Mgr. Romana Richterová, referent odboru ekonomiky Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, tel.: 474 637 251

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

27.7.2022

29. Datum konce platnosti popisu

nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

není