Přejít k hlavnímu obsahu

Náplň činnosti odboru živnostenský úřad

Postavení a funkce odboru

Živnostenským úřadem je podle § 1 odst. 1 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů obecní živnostenský úřad, kterým je odbor obecního úřadu s rozšířenou působností.

Hlavní úkoly odboru

Odbor živnostenský úřad jako obecní živnostenský úřad 

 • vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem, 
 • plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy;
 • jako centrální registrační místo
  • přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení určené správci daně od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění;
  • přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění, a to v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy (zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení);
  • přijímá oznámení osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení (zákon o zaměstnanosti);
  • přijímá oznámení a hlášení fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů);
 • je provozovatelem živnostenského rejstříku,
 • plní funkci jednotného kontaktního místa podle zvláštního právního předpisu (zákon o volném pohybu služeb).

Odbor živnostenský úřad dále jako obecní úřad s rozšířenou působností

 • eviduje zemědělské podnikatele a plní další úkoly spojené s touto evidencí, případně vyřazením těchto podnikatelů a jejich kontrolou.

VEDOUCÍ ODBORU

 • zabezpečuje výkon činností podle II., dále plní obecné činnosti vedoucího OŽÚ podle bodu 6.5 organizačního řádu MMCH;
 • zajišťuje živnostenskou agendu, například posuzuje plnění zvláštních podmínek provozování živnosti;
 • zajišťuje ucelenou odbornou agendu státní správy (agenda zemědělského podnikatele);
 • zajišťuje souhrnný výkon specializovaných činností na úseku živnostenského podnikání, například činnosti metodické, konzultační a poradenské v rozsahu působnosti živnostenského úřadu;
 • koordinuje a usměrňuje živnostenský úřad;
 • posuzuje rozsah živnostenského oprávnění a závažné případy ztráty bezúhonnosti ve sporných a složitých případech a zpracovává odborná stanoviska o právu na provozování živnosti;
 • zajišťuje metodickou, poradenskou a konzultační činnost v oboru samosprávy prováděné Magistrátem města Chomutova (tržní řád).

ODDĚLENÍ REGISTRAČNÍ

v rámci samosprávy

 • vybírá správní poplatky za úkony podle položky 2, 3, 4, 5, 6, 24 a 155 sazebníku správních poplatků zákona o správních poplatcích;
 • vybírá platby za zhotovení kopií;
 • vybírá úhradu za poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

v rámci státní správy podle živnostenského zákona

 • rozhoduje o prominutí překážky provozování živnosti po zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo po zastavení insolvenčního řízení z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující nebo po rozhodnutí o zrušení konkursu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů (§ 8 odst. 2);
 • potvrzuje splnění podmínek pro provozování živnosti vydáním výpisu zahraničním fyzickým osobám, které hodlají na území České republiky provozovat živnost prostřednictvím svého odštěpného závodu, nebo zakladatelům, popřípadě orgánům nebo osobám, oprávněným podat návrh na zápis české právnické osoby do obchodního nebo obdobného rejstříku, je-li prokázáno, že právnická osoba byla založena, nebo zahraničním právnickým osobám (§ 10 odst. 4);
 • přiděluje identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základního registru osob, vzniká-li živnostenské oprávnění fyzické osobě, která je podnikatelem podle § 2 odst. 2 obchodního zákoníku a dosud jí nebylo přiděleno identifikační číslo osoby (§ 10 odst. 6);
 • rozhoduje o schválení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou (§ 11 odst. 7);
 • přiděluje provozovně identifikační číslo provozovny poskytnuté správcem základního registru osob, nebylo-li již přiděleno, provede zápis provozovny do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele (§ 17 odst. 6);
 • stanoví nebo změní podnikateli podmínky provozování živnosti na základě tohoto zákona anebo na základě zvláštních právních předpisů (§ 27 odst. 3);
 • na žádost podnikatele rozhodne v pochybnostech o rozsahu oprávnění (§ 28 odst. 3);
 • na základě oznámení podnikatele o přerušení provozování živnosti nebo o pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, zapíše tyto skutečnosti do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele (§ 31 odst. 11, 12 a 13);
 • předává příslušnému orgánu sociálního zabezpečení údaje získané podle odstavce 1 písm. a) až c) Úřadu práce České republiky – příslušné krajské pobočce a na území hlavního města Prahy pobočce pro hlavní město Prahu údaje podle odstavce 1 písm. d) a podle odstavce 2 a příslušné zdravotní pojišťovně údaje získané podle odstavce 1 písm. e) [§ 45a odst. 4];
 • předává údaje podle § 45 odst. 1 až 4, včetně oznámení jejich změn, příslušným orgánům do 5 pracovních dnů; tato lhůta počíná běžet ode dne vzniku živnostenského oprávnění nebo ode dne, kdy byly odstraněny závady ohlášení nebo ohlášeny změny. Tyto údaje mohou být předávány v elektronické podobě, a to též způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 45a odst. 6);
 • předává příslušnému správci daně údaje podle odstavců 1 a 2 v elektronické podobě ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně pro přihlášku k registraci a pro oznámení o změně registračních údajů (§ 45b odst. 4);
 • předává údaje správci daně do 3 pracovních dnů ode dne, kdy osoba podle odstavce 1 nebo 2 učinila vůči živnostenskému úřadu podání obsahující údaje podle odst. 1 a 2 (§ 45b odst. 5);
 • splnil-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis (§ 47 odst. 1);
 • nemá-li ohlášení veškeré náležitosti, vyzve ohlašovatele do 5 pracovních dnů k odstranění závad. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Jsou-li k tomu závažné důvody, může na žádost podnikatele prodloužit lhůtu i opakovaně (§ 47 odst. 4);
 • neodstraní-li ohlašovatel závady ve stanovené nebo prodloužené lhůtě, zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo; jedná-li se o ohlášení osob uvedených v § 10 odst. 4, rozhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění. Pokud ohlašovatel před vydáním rozhodnutí závady odstraní a živnostenský úřad zjistí, že jsou splněny podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, řízení ukončí zápisem do živnostenského rejstříku a vydá výpis (§ 47 odst. 5);
 • nesplňuje-li ohlašovatel podmínky stanovené tímto zákonem, zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo. Jedná-li se o ohlášení osoby podle § 10 odst. 4, rozhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění (§ 47 odst. 6);
 • splňuje-li zahraniční fyzická osoba všechny podmínky s výjimkou podmínky povolení k pobytu, vydává zahraniční fyzické osobě pro účely řízení o povolení k pobytu výpis s údaji podle § 47 odst. 2 s výjimkou doby platnosti živnostenského oprávnění (doba povoleného pobytu); nesplňuje-li zahraniční fyzická osoba všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti, rozhoduje o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění (§ 47 odst. 7);
 • doloží-li zahraniční fyzická osoba doklad o povolení k pobytu do 3 pracovních dnů ode dne ohlášení místa pobytu cizince na území České republiky, do 5 pracovních dnů vydá výpis podle § 47 odst. 2; nedoloží-li tato osoba doklad o povolení k pobytu ve stanovené lhůtě, rozhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění; stejně rozhoduje i v případě, že zahraniční fyzická osoba nedoloží doklad o povolení k pobytu ve lhůtě 6 měsíců ode dne doručení výpisu (§ 47 odst. 8);
 • nemůže-li ze závažných důvodů provést zápis do živnostenského rejstříku a vydat výpis ve lhůtě do 5 pracovních dnů, požádá nadřízený orgán o prodloužení lhůty k jeho vydání a ohlašovatele živnosti o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení informuje (§ 47 odst. 9);
 • zjistí-li, že zápis do živnostenského rejstříku na základě ohlášení byl proveden v rozporu se zákonem, zahájí řízení o zrušení živnostenského oprávnění. Řízení ukončí provedením nového zápisu a vydá nový výpis nebo vydá rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění (§ 47 odst. 10);
 • chyby v psaní a jiné zřejmé nesprávnosti v zápisu v živnostenském rejstříku nebo ve výpisu z něj kdykoli opraví provedením opravného zápisu a podnikateli vydá výpis (§ 47 odst. 11);
 • do 30 dnů ode dne provedení zápisu do živnostenského rejstříku zasílá výpis, případně jiným způsobem (§ 60 odst. 6) sdělí údaje o živnosti a o podnikateli místně příslušnému správci daně vykonávajícímu správu daně z příjmů, Českému statistickému úřadu, správě sociálního zabezpečení místně příslušné podle bydliště nebo sídla podnikatele, u zahraniční osoby podle místa povoleného pobytu, sídla nebo umístění odštěpného závodu zahraniční osoby, příslušné zdravotní pojišťovně, je-li mu známa, orgánu nebo organizaci, která podle zvláštního zákona vede registr všech pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění, a rejstříkovému soudu u osob, které se zapisují do veřejných rejstříků. Tato povinnost živnostenského úřadu se vztahuje i na změny v živnostenském rejstříku, včetně změn živnostenského oprávnění při pokračování v provozování živnosti po úmrtí podnikatele, na přerušení a pozastavení provozování živnosti, na rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, na rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, a na opatření vydané podle § 47 odst. 10 a 11 (§ 48 odst. 1);
 • neprodleně oznamuje Ministerstvu vnitra vydání výpisu zahraniční fyzické osobě podle § 47 odst. 7, vznik živnostenského oprávnění, pozastavení a zrušení živnostenského oprávnění a rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění nevzniklo, přerušení provozování živnosti, skutečnost, že ohlašovatel nebo žadatel o koncesi nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, rozhodnutí o zastavení řízení o udělení koncese a rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení koncese (§ 48 odst. 2);
 • na základě oznámení změn provede zápis do živnostenského rejstříku a podle okolností případu vydá výpis (§ 47 odst. 2 nebo 3) nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu. Není-li oznámená změna nebo doplnění doložena doklady podle odstavce 1, živnostenský úřad vyzve podnikatele k předložení dokladů, stanoví lhůtu pro splnění této povinnosti, která činí nejméně 15 dní, a zápis do živnostenského rejstříku do předložení dokladů neprovede. Týká-li se změna rozsahu předmětu podnikání a není-li doložena doklady podle tohoto zákona, rozhodne živnostenský úřad v samostatném řízení, že živnostenské oprávnění v rozsahu oznámené změny ohlášením nevzniklo. Nesplní-li podnikatel oznamovací povinnost podle odstavce 1 a živnostenský úřad změnu údajů prokazatelně zjistí, zapíše ji bez zbytečného odkladu do živnostenského rejstříku (§ 49 odst. 3);
 • jedná-li se o změnu odpovědného zástupce a v případě, že podnikatelem ustanovený odpovědný zástupce splňuje podmínky provozování živnosti, provede zápis do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele. Nesplňuje-li podnikatelem ustanovený odpovědný zástupce podmínky provozování živnosti nebo nemá-li podnikatel ustanoveného odpovědného zástupce, ačkoli to zákon vyžaduje, zahájí řízení o pozastavení provozování živnosti (§ 49 odst. 4);
 • je-li k provozování živnosti podle zvláštních předpisů nebo přílohy č. 3 zákona nutné oprávnění nebo souhlas nebo povolení nebo vyjádření orgánu státní správy, předloží mu žádost o koncesi, nebo pokud to zvláštní právní předpis vyžaduje, žádost o schválení ustanovení odpovědného zástupce, spolu se všemi doklady předloženými žadatelem o koncesi, které jsou nezbytné k zaujetí stanoviska. Toto stanovisko nevyžaduje v případě, že orgán uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu vydal rozhodnutí o udělení souhlasu s podnikáním podle zvláštního právního předpisu (§ 52 odst. 1);
 • před rozhodnutím o koncesi zjišťuje, zda jsou splněny všeobecné a zvláštní podmínky pro provozování živnosti a zda netrvá překážka provozování živnosti (§ 53 odst. 1);
 • zamítne žádost o koncesi, není-li splněna některá z podmínek nebo nesouhlasí-li s udělením koncese orgán státní správy (§ 53 odst. 2);
 • je-li současně se žádostí o udělení koncese předkládáno živnostenskému úřadu ke schválení ustanovení odpovědného zástupce a splňuje-li navržená osoba podmínky stanovené zákonem, rozhodne o ustanovení odpovědného zástupce v rozhodnutí o udělení koncese (§ 53 odst. 3);
 • zahraniční fyzické osobě udělí koncesi na dobu povoleného pobytu (§ 53 odst. 4);
 • v rozhodnutí o udělení koncese stanoví podmínky provozování živnosti podle § 27 odst. 3 (§ 53 odst. 5);
 • do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis (§ 54 odst. 1);
 • zasílá stejnopis pravomocného rozhodnutí o udělení koncese, o její změně nebo o jejím zrušení, údaje o přerušení nebo o pozastavení provozování živnosti, výpis, popřípadě jiným dohodnutým způsobem sdělí údaje o koncesované živnosti a o podnikateli též orgánu, který je příslušný k vydání stanoviska podle § 52 odst. 1 (§ 55 odst. 2);
 • na základě oznámení změn podle okolností případu změní rozhodnutí o udělení koncese, provede zápis změn do živnostenského rejstříku, vydá výpis (§ 47 odst. 2 nebo 3) nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu nebo rozhodne o pozastavení provozování živnosti nebo o zrušení živnostenského oprávnění. Nesplní-li podnikatel oznamovací povinnost podle odstavce 1, a živnostenský úřad změnu údajů prokazatelně zjistí, zapíše ji bez zbytečného odkladu do živnostenského rejstříku (§ 56 odst. 3);
 • změny týkající se rozsahu předmětu podnikání a podmínek provozování živnosti provede změnou rozhodnutí o udělení koncese z vlastního nebo jiného podnětu. Následně provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá výpis se změněnými údaji ve lhůtě do 5 pracovních dnů (§ 56 odst. 4);
 • řízení o změně podmínek uložených v rozhodnutí o udělení koncese podle § 27 odst. 3 zahajuje z vlastního nebo jiného podnětu (§ 56 odst. 5);
 • zanikne-li živnostenské oprávnění, je tuto skutečnost povinen oznámit orgánům uvedeným v § 48 a v § 55 odst. 2 (§ 57 odst. 3);
 • zruší živnostenské oprávnění, jestliže podnikatel o to požádá [§ 58 odst. 1 písm. c)];
 • zruší živnostenské oprávnění, jestliže podnikatel neprokáže právní důvod užívání prostor podle § 31 odst. 2 [§ 58 odst. 1 písm. d)];
 • na žádost vydává v listinné nebo elektronické podobě o jedné osobě identifikované v žádosti z živnostenského rejstříku výpis podle § 47 odst. 2 nebo 3 podnikateli, kterého se týká [§ 60 odst. 5 písm. a)];
 • na žádost vydává v listinné nebo elektronické podobě úplný výpis týkající se jedné osoby, který obsahuje všechny údaje podle odstavce 2 [§ 60 odst. 5 písm. b)];
 • na žádost vydává v listinné nebo elektronické podobě částečný výpis týkající se jedné osoby, který obsahuje údaje v požadovaném rozsahu [§ 60 odst. 5 písm. c)];
 • na žádost vydává v listinné nebo elektronické podobě potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v živnostenském rejstříku určitý zápis není [§ 60 odst. 5 písm. d)];
 • na žádost vydává z veřejné části živnostenského rejstříku sestavu v listinné nebo elektronické podobě, jejímž obsahem mohou být pouze základní identifikační údaje o podnikateli, a to jméno, příjmení, nebo obchodní firma, popřípadě název, adresa sídla a identifikační číslo osoby, a dále, pokud to žadatel požaduje, předmět podnikání a umístění provozovny (§ 60 odst. 6);
 • sestavy podle odst. 6 žadateli poskytuje do 30 dnů od podání žádosti. Je-li požadována zvlášť rozsáhlá sestava, lhůta pro její poskytnutí se o 30 dnů prodlužuje. Pokud žádosti nevyhoví, byť i jen částečně, vydává ve lhůtě podle věty první, případně věty druhé, rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně části žádosti (§ 60 odst. 8).

v rámci státní správy podle jiných předpisů

 • jako obecní úřad obce s rozšířenou působností eviduje fyzické a právnické osoby, které hodlají podnikat v zemědělství – zemědělské podnikatele; 
 • rozhoduje o vyřazení zemědělského podnikatele z evidence;
 • zabezpečuje poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.  

ODDĚLENÍ KONTROLNÍ A SPRÁVNÍ

v rámci samosprávy

 • vybírá správní poplatky za úkony podle položky 3, 4, 5 a 155 sazebníku správních poplatků zákona o správních poplatcích;
 • vybírá platby za zhotovení kopií;
 • vybírá úhradu za poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím;
 • spravuje tržní řád statutárního města Chomutova a dbá na jeho dodržování.

v rámci státní správy podle živnostenského zákona

 • kontroluje vlastnické nebo užívací právo k objektům nebo místnostem provozovny; to neplatí pro mobilní provozovny a automaty. U mobilních provozoven kontroluje oprávněnost umístění provozovny (§ 17 odst. 3);
 • kontroluje způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného k poskytování služeb (§ 31 odst. 3);
 • v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům v prodejní nebo provozní době určené pro styk se spotřebiteli může v pochybnostech zkoumat splnění podmínky znalosti českého jazyka nebo slovenského jazyka pohovorem, při kterém posuzuje, zda je osoba schopna plynně a jazykově správně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání a zda umí ústně sdělit obsah textu z denního tisku (§ 31 odst. 8);
 • ověřuje totožnost podnikatele a fyzické osoby provozující činnost, která je předmětem živnosti, osob jednajících jejich jménem a odpovědného zástupce (§ 31 odst. 10);
 • požaduje na podnikateli informaci, zda živnost provozuje a doložení dokladů prokazujících provozování živnosti (§ 31 odst. 15);
 • zanikne-li živnostenské oprávnění, je tuto skutečnost povinen oznámit orgánům uvedeným v § 48 a v § 55 odst. 2 (§ 57 odst. 3);
 • zruší živnostenské oprávnění, jestliže podnikatel již nesplňuje podmínky podle § 6 odst. 1 písm. a) nebo b) [§ 58 odst. 1 písm. a)];
 • zruší živnostenské oprávnění, jestliže nastanou překážky podle § 8, nejedná-li se o překážku podle § 8 odst. 5 u živnosti volné [§ 58 odst. 1 písm. b)];
 • zruší živnostenské oprávnění, jestliže podnikatel neprokáže právní důvod užívání prostor podle § 31 odst. 2 [§ 58 odst. 1 písm. d)];
 • zruší živnostenské oprávnění nebo pozastaví provozování živnosti na návrh orgánu státní správy vydávajícího stanovisko podle § 52 odst. 1 z důvodu, že podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese, tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy (§ 58 odst. 2);
 • může živnostenské oprávnění zrušit nebo v odpovídajícím rozsahu provozování živnosti pozastavit, jestliže podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese, tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy. Živnostenský úřad může živnostenské oprávnění zrušit též na návrh příslušné správy sociálního zabezpečení, jestliže podnikatel neplní závazky vůči státu (§ 58 odst. 3);
 • zruší živnostenské oprávnění, pokud zahraniční fyzická osoba, jejíž oprávnění provozovat živnost na území České republiky je vázáno na povolení k pobytu na území České republiky (§ 5 odst. 5), tuto podmínku nesplňuje (§ 58 odst. 4);
 • může zrušit podnikateli živnostenské oprávnění, jestliže podnikatel neprovozuje živnost po dobu delší než 4 roky; to neplatí, pokud podnikatel oznámil přerušení provozování živnosti podle § 31 odst. 11 (§ 58 odst. 5);
 • pozastaví provozování živnosti v provozovně, jsou-li při provozování živnosti v dané provozovně závažným způsobem porušeny nebo jsou-li porušovány povinnosti stanovené tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy (§ 58 odst. 6);
 • v rozhodnutí o pozastavení provozování živnosti nebo o pozastavení provozování živnosti v provozovně živnostenský úřad stanoví dobu, po kterou nelze živnost provozovat; tato doba nesmí být delší než 1 rok. Nebudou-li ve stanovené době odstraněny důvody, které k pozastavení vedly, živnostenský úřad podle okolností případu opětovně rozhodne o pozastavení provozování živnosti v provozovně, nebo živnostenské oprávnění podnikatele zruší (§ 58 odst. 8);
 • je oprávněn uložit podnikateli provozujícímu cestovní agenturu nebo cestovní kancelář zákaz protiprávního jednání při provozování těchto živností, které porušuje nebo může porušit společný zájem spotřebitelů, a kterého se dopustil na území Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor. Porušení tohoto zákazu je důvodem pro zrušení nebo pozastavení živnostenského oprávnění (§ 59);
 • provádí v rámci své působnosti živnostenskou kontrolu, při které sleduje, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb podle § 69a a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese. (§ 60a odst. 1);
 • kontroluje dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona upravujícího povinné značení lihu, pokud porušení těchto povinností zjistí při výkonu své jiné působnosti, a dodržování povinností při značení tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně. Zjistí-li, že došlo k porušení povinnosti, sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci spotřební daně (§ 60a odst. 2);
 • může rozhodnutím uložit podnikateli odstranění nedostatků zjištěných při provozování živnosti (§ 60d);
 • může uložit pokutu za přestupek fyzické osoby podle § 61 živnostenského zákona;
 • může uložit pokutu za přestupek právnické osoby jako podnikatele a podnikající fyzické osoby podle § 62 živnostenského zákona;
 • může uložit pokutu za přestupek právnické osoby podle § 63 živnostenského zákona;
 • ve lhůtě 30 dnů ode dne zjištění informuje jednotlivé specializované orgány, zejména orgány dozírající na dodržování hygienických, bezpečnostních a požárních předpisů a orgány České obchodní inspekce, o porušování příslušných zvláštních předpisů osobami provozujícími činnost, která je předmětem živnosti (§ 68 odst. 2);
 • u občanů členských států Evropské unie, kteří jsou na území členského státu Evropské unie oprávněni provozovat podnikatelskou činnost, právnických osob, jejichž vnitřní poměry se řídí právem členského státu Evropské unie a které mají sídlo, ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti v některém z členských států Evropské unie a jsou na území členského státu Evropské unie oprávněny provozovat podnikatelskou činnost, u občanů dalších smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru, občanů Švýcarské konfederace a právnických osob se sídlem na území těchto států, kontroluje oprávněnost poskytování služeb, a to kontrolou průkazu totožnosti, dokladu osvědčujícího státní příslušnost, dokladu o tom, že osoba poskytující služby je usazena v členském státě původu a v souladu s jeho právními předpisy vykonává předmětnou činnost. Dále kontroluje splnění povinnosti zajistit výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5 k tomuto zákonu, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, které tato příloha stanoví; podmínka odborné způsobilosti pro účely této přílohy se považuje za splněnou, doloží-li osoba poskytující služby za osoby v závislém postavení vykonávající činnosti podle tohoto nařízení doklad o jejich vzdělání, které je v členském státě původu odborně připravuje pro výkon předmětné regulované činnosti, nebo není-li předmětná činnost v členském státě původu regulována, doklad o tom, že předmětnou činnost vykonávaly nejméně po dobu jednoho roku během předcházejících deseti let (§ 69a odst. 4);
 • u osob poskytujících služby v regulovaných činnostech, které jsou živnostmi, je oprávněn při kontrole kontrolovat splnění povinnosti písemně oznámit poskytování služby uznávacímu orgánu a může kontrolovat též plnění povinnosti osoby poskytující služby zajistit výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5 k tomuto zákonu, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti (§ 69a odst. 6).
v rámci státní správy podle jiných předpisů
 • vykonává dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 9 až 13, § 14a až 16 a v § 18 zákona o ochraně spotřebitele v oblasti obchodu a služeb. 
 • projednává přestupky podle zákona o ochraně spotřebitele jako správní orgán, který vykonává dozor nad dodržováním povinnosti, jež byla spácháním přestupku porušena;
 • projednává přestupky podle § 34f odst. 3 zákona o silniční dopravě;
 • projednává přestupky podle § 52 odst. 6 zákona o dráhách, dopustí-li se přestupku provozovatel cestovní kanceláře nebo provozovatel cestovní agentury [§ 52a odst. 1 písm. c) zákona o dráhách];
 • dohlíží na plnění povinností stanovené v § 40 odst. 3 písm. a) zákona o vnitrozemské plavbě provozovatelem cestovní kanceláře nebo provozovatelem cestovní agentury a vyřizuje stížnosti na jejich porušování;
 • projednává přestupky podle zákona o zemědělství [§ 5 odst. 1 písm. a) a b), § 5a odst. 1 zákona o zemědělství];
 • dohlíží na plnění povinností stanovených v ustanovení § 3 odst. 8 písm. a) a b) zákona o civilním letectví;
 • projednává přestupky právnických a podnikajících fyzických osob podle § 93c odst. 1 písm. a) nebo § 93c odst. 2 zákona o civilním letectví, je-li pachatelem tohoto přestupku provozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní agentury;
 • vykonává kontrolu nad dodržováním povinností stanovených zákonem o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu (§ 10a odst. 1 zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu);
 • projednává přestupky podle zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu (§ 10d odst. 1 zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu);
 • vykonává dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 6 odst. 4, § 7 odst. 1 písm. b), § 10a a v § 14 odst. 3 písm. b) zákona o pohřebnictví; 
 • projednává přestupky právnických nebo podnikajících fyzických osob podle § 27 odst. 2 písm. a) a c), § 27 odst. 3 a § 27 odst. 4 písm. b) zákona o pohřebnictví;
 • je příslušný k řízení o přestupcích proti nakládání s tabákovými výrobky (§ 135p za použití § 114 a § 114a zákona o spotřebních daních) podle § 135p zákona o spotřebních daních;
 • uloží propadnutí věci nebo rozhodne o zabrání věci, která je neznačeným tabákovým výrobkem nebo tabákovým výrobkem značeným nesprávným způsobem (§ 135zf a § 135zg zákona o spotřebních daních);
 • může rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup tím, že se bez omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu, navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, nebo neuposlechne pokynu úřední osoby (§ 62 odst. 1 správního řádu);
 • vykonává dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 1 zákona o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době a ukládá pokuty za jejich porušení;
 • jako kontrolní orgán, který je příslušný k provedení kontroly, projednává přestupky podle § 15 zákona o kontrole;
 • je také příslušný k řízení o přestupcích podle § 59 odst. 1, § 60 odst. 1 písm. a) a b), § 61 odst. 1 písm. a), § 62 odst. 1 písm. a), § 63 odst. 1 písm. a) a § 64 odst. 1 písm. a), o jejichž spáchání se dozví při výkonu své působnosti podle jiného zákona (§ 69 odst. 2 zákona o povinném značení lihu);
 • projednává přestupky podle § 4 odst. 1 zákona o některých přestupcích, podle něhož se fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost stanovenou v nařízení obce nebo kraje;
 • vykonává kontrolu dodržování povinností stanovených v § 3 odst. 1 a 3, § 5 odst. 1 a 2, § 11 odst. 1, § 11 odst. 2 písm. e), § 11 odst. 4 a § 13 odst. 1 zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek; 
 • projednává přestupky podle § 35 odst. 1 písm. a) a § 36 odst. 1 písm. a), f), g) a j) zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek; 
 • jsou-li splněny podmínky, uloží propadnutí věci, která je tabákovým výrobkem, bylinným výrobkem určeným ke kouření nebo lihovinou, za přestupek podle § 35 odst. 1 písm. a) nebo § 36 odst. 1 písm. a) nebo j) zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek; 
 • zjistí-li, že byla porušena některá z povinností uvedených v § 3 odst. 1, § 11 odst. 1, odst. 2 písm. e), odst. 4 zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, sdělí to bezodkladně správci spotřební daně;
 • vykonává kontrolu nad dodržováním povinností stanovených v § 4 a § 5 zákona o realitním zprostředkování;
 • projednává přestupky podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona o realitním zprostředkování;
 • zruší živnostenské oprávnění realitnímu zprostředkovateli, který nezajistí, aby jeho skutečným majitelem byla osoba splňující podmínky bezúhonnosti podle § 5 odst. 1, nebo neodvolá fyzickou osobu podle § 5 odst. 4 nebo právnickou osobu podle § 5 odst. 5 věty druhé;
 • zabezpečuje poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Ostatní úkoly

 • Odbor vyhotovuje směrnice a metodické pokyny v souladu se strukturovanou dokumentací MMCH a v souladu s touto náplní.

Přehled právních předpisů vztahujících se k OŽÚ

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách
Zákon č. 14/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu
Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
Zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)