Přejít k hlavnímu obsahu

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu – Statutárního města Chomutov

(§ 5 odst.1 písm. a)

Statutární město Chomutov vzniklo na základě zákona č.128/200 Sb., o obcích

Město je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území města.

Město je veřejnoprávní korporací, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Město spravuje svoje záležitosti samostatně /tzv. samostatná působnost – Hlava II., § 35 zákona č. 128/2000 Sb./

Město má svůj majetek a finanční zdroje a hospodaří s nimi samostatně podle podmínek stanovených zvláštním zákonem. Město hospodaří podle sestaveného rozpočtu. Návrh rozpočtu i vyúčtování hospodaření jsou zveřejňovány před projednáním v Zastupitelstvu města tak, aby se k němu mohli vyjádřit občané města.

Město vykonává v rozsahu stanoveném zvláštními zákony státní správu /tzv. přenesenou působnost – Hlava III., § 61 zákona č. 128/2000 Sb./

Město je spravováno Zastupitelstvem města, které je nejvyšším orgánem města v jeho samostatné působnosti; členové zastupitelstva jsou voleni občany města ve volbách do obecních zastupitelstev. Zastupitelstvo města má 35 členů, schází se podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce.

Výkonným orgánem města, v jeho samostatné působnosti, je Rada města; která ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. Členy RM volí zastupitelstvo města. Rada města má 11 členů, ke svému jednání schází se podle potřeby.

Statutární město Chomutov zastupuje navenek primátor popřípadě náměstek primátora ve stanoveném rozsahu. Primátora a náměstky primátora města volí Zastupitelstvo města z řad svých členů.

Magistrát města Chomutova je tvořen primátorem, náměstky primátora, tajemníkem MMCH a zaměstnanci města zařazenými do MMCH V čele magistrátu je primátor.

Tajemník Magistrátu města Chomutova (MMCH)  odpovídá za plnění úkolů magistrátu v samostatné i přenesené působnosti primátorovi města. Tajemník (dále viz § 110 odst. 4,5 a 6 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).