Přejít k hlavnímu obsahu

Informace o možnostech úhrady sankčních plateb

Evidence a vymáhání pokut

V případě, že je občanovi uložena pokuta rozhodnutím některého z odborů Magistrátu města Chomutova či Městskou policií města Chomutova, a toto rozhodnutí se stane pravomocným (občan se ve stanovené lhůtě neodvolá nebo odvolací orgán rozhodnutí městského úřadu potvrdí), je tato pokuta centrálně zaevidována, a její vymáhání je předáno na odbor ekonomiky Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, ve 2. patře budovy č. kanceláře 209, tel. 474 637 206, 261: pokuty uložené Přestupkovou komisí města Chomutova – na úseku dopravních přestupků, na úseku občanských (civilních) přestupků, pokuty odboru obecní živnostenský úřad, odboru životního prostředí a stavebního úřadu, odboru ekonomiky a pokuty uložené Městskou policií města Chomutova

Při placení a vymáhání pokut se postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Placení pokut

Pokutu lze zaplatit několika zákonnými způsoby:

 • bezhotovostním převodem z účtu vedeného u banky na příslušný účet Statutárního města Chomutova, vedený u Komerční banky, a.s., regionální pobočky v Chomutově, č. 19-626441/0100 (Pozor! 19 je předčíslí příjmového účtu – některé aplikace při platbách přes internet nebo mobilní telefon požadují zadat číslo účtu v následující podobě 190000626441/0100).
 • bezhotovostním převodem prostřednictvím platebního terminálu umístěného na informačním centu Magistrátu města Chomutova ve Zborovské ulici – přízemí budovy
 • v hotovosti
 • prostřednictvím banky nebo držitele poštovní licence na příslušný účet Magistrátu města Chomutova, vedený u Komerční banky, a.s., regionální pobočky v Chomutově, č. 19-626441/0100 - poštovní poukázkou, která je přílohou rozhodnutí o pokutě
 • na pokladně Magistrátu města Chomutova v přízemí úřadu ve Zborovské ulici
 • osobám pověřeným Magistrátem města Chomutova výhradně přijímat od dlužníků platby na pokuty v hotovosti; na přijatou platbu je správce daně povinen vydat potvrzení, (prostřednictvím úřednice ve výše uvedené příslušné kanceláři),
 • výkonnému úředníku při výkonu exekuce, jde-li o platby, které mají být exekucí vymoženy a není-li v exekučním příkaze nařízeno jinak,
 • příslušnému úředníku magistrátu v blokovém řízení.

Pozor!

Při placení je nutné vždy platbu zaplatit na správný účet města vedený u Komerční banky, a.s., regionální pobočky v Chomutově, č. 19-626441/0100 (19 je předčíslí příjmového účtu – některé aplikace při platbách přes internet nebo mobilní telefon požadují zadat číslo účtu v následující podobě 190000626441/0100) a rovněž označit každou platbu kromě jména a příjmení poplatníka také příslušným variabilním symbolem (VS - 10-ti místné číslo, které je uvedeno v rozhodnutí o pokutě nebo na přiložené složence).

Vymáhání pokut

Vymáhání nedoplatků na pokutách provádí magistrát města, odbor ekonomiky, u něhož je dlužník evidován (stejně jako finanční úřad), daňovou exekucí. O provedení exekuce může Magistrát města Chomutova požádat též soud nebo soudního exekutora. Exekuce se provádí:

 • vydáním exekučního příkazu na přikázání pohledávky na peněžní prostředky daňových dlužníků na účtech vedených u bank nebo jiné pohledávky (nejen běžné účty, ale např. i stavební spoření),
 • srážku ze mzdy, jiné odměny za závislou činnost nebo náhrady za pracovní příjem, důchody, sociální a nemocenské dávky, stipendia apod.,
 • prodej movitých věcí,
 • prodej nemovitostí.