Přejít k hlavnímu obsahu

Náplň činnosti odboru stavebního úřadu

I. Postavení a funkce odboru

Na základě § 102 odstavec 2 písm. f) zákona o obcích zřídila Rada města Chomutova odbor stavební úřad jako svůj výkonný orgán.

Obecný stavební úřad
 • Obecný stavební úřad provádí výkon státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu.
  Odbor dále vykonává výkon státní správy na úseku památkové péče, kterou mu v daném rozsahu a v souladu s právními předpisy svěřuje Rada města Chomutova.
 • Svojí působnost provádí, v plném rozsahu, v katastrálních územích Chomutov I a II a v příslušném rozsahu [s omezeními vyplývajícími ze stavebního zákona (SZ)] v územních obvodech obcí Blatno, Bílence, Březno, Černovice, Droužkovice, Hora Sv. Šebestiána, Hrušovany, Kalek, Křimov, Málkov, Místo, Nezabylice, Spořice, Údlice, Všehrdy a Výsluní.
Speciální stavební úřad, silniční správní úřad, dopravní úřad, drážní úřad
 • Je pověřen výkonem státní správy ve věcech pozemních komunikací s působností;
  • silničního správního úřadu pro silnice II. a III. třídy a veřejně přístupné účelové komunikace ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
  • silničního správního úřadu pro místní komunikace na území Statutárního města Chomutova
  • speciálního stavebního úřadu pro silnice II. a III. tříd, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.
 • Je pověřen k výkonu funkce dopravního úřadu pro městskou autobusovou dopravu v Chomutově a pro taxislužby a stanice měření emisí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.
 • Vykonává působnost drážního správního úřadu pro trolejbusovou dráhu a trolejbusovou dopravu provozovanou na území měst Chomutova a Jirkova.
 • Svojí působnost provádí, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, tj. v katastrálních územích obcí Bílence, Blatno, Boleboř, Březno, Černovice, Droužkovice, Hora Sv. Šebestiána, Hrušovany, Chomutov, Jirkov, Kalek, Křimov, Málkov, Místo, Nezabylice, Otvice, Pesvice, Spořice, Strupčice, Údlice, Vrskmaň, Všehrdy, Všestudy, Výsluní a Vysoká Pec.

II. Hlavní úkoly odboru

VEDOUCÍ ODBORU

Mimo úkolů vyplývajících z bodu 6.4 organizačního řádu odpovídá za aktualizaci dokumentů ZSMCH a RSMCH (řády, směrnice, zásady, pravidla), jejichž je odbor správcem.

Pro účelné a hospodárné využívání majetku obce a zabezpečení činností MMCH vykonává tyto činnosti:

 • Rozpočet
  • příprava podkladů pro sestavení rozpočtu města,
  • příprava a předkládání rozpočtových změn,
  • příprava rozpočtu odboru,
  • sledování čerpání rozpočtu odboru,
  • vyhodnocování čerpání rozpočtu odboru.
 • Finanční operace
  • zajišťuje úhradu plateb vystavených faktur odboru.

Působnost v oblasti územního plánování a stavebního řízení

Územní plánování - v souladu s platnými  ustanoveními stavebního zákona vydává:
 • územní rozhodnutí o umístění staveb
 • územní rozhodnutí o změně využití území
 • územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
 • územní rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
 • územní rozhodnutí o ochranném pásmu
 • územní souhlas
 • společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
 • společné povolení
 • společné povolení s posouzením vlivů na životní prostředí
Stavební řízení (v souladu s platnými ustanovením stavebního zákona):
 • přijímá ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací
 • vydává stavební povolení na stavby vyjma staveb, které spadají do kompetencí speciálních stavebních úřadů
 • povoluje změny staveb před jejím dokončením
 • rozhoduje o prodloužení platnosti stavebních povolení
 • povoluje ( pokud k tomu nejsou příslušné jiné orgány ) terénní úpravy, kterými se podstatně mění vzhled prostředí a odtokové poměry
 • povoluje těžební, jím podobné a s nimi související práce, nejedná-li se o činnost prováděnou hornickým způsobem
 • přijímá ohlášení a povoluje informační, reklamní a propagační zařízení
 • povoluje užívání staveb ( kolaudace ) k určenému účelu, pro které vydal stavební povolení
 • povoluje předčasné užívání staveb
 • povoluje prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu
 • povoluje změny v užívání staveb
 • nařizuje provedení údržby staveb, terénních úprav, prací a zařízení
 • nařizuje provedení nezbytných úprav na stavbě nebo stavebním pozemku
 • povoluje a nařizuje odstranění staveb
 • nařizuje provedení neodkladných zabezpečovacích prací
 • nařizuje vyklizení stavby
 • pověření pracovníci stavebního řízení zajišťují výkon státního stavebního dohledu ve správním územním obvodu města, s výjimkou působnosti příslušných obecních úřadů vyplývající z platného znění  SZ
 • zjistí-li orgán státního stavebního dohledu na stavbě závadu, vyzývá stavebníka či oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobu ke zjednání nápravy, nebo upozorní jiný odpovědný orgán, aby učinil příslušná opatření
 • pracovníci v oblasti stavebního řízení nařídí vlastníkovi stavby pořízení dokumentace skutečného provedení (v případě, že dokumentace se nedochovala, nebyla pořízena či není v náležitém stavu), případně pořízení zjednodušené dokumentace (pasport stavby)
Stavební dozor a přestupky
 • projednává přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob proti stavebnímu řádu a ukládá pokuty
Činnosti vykonávané ve všech oblastech úseku stavebního řízení
 • eviduje a zabezpečuje ukládání správních rozhodnutí se souvisejícími písemnostmi
 • umožňuje fyzickým i právnickým osobám, které prokáží odůvodněnost svého požadavku, nahlížet do dokumentace staveb a pořizovat si z ní výpisy a kopie
 • rozhoduje o vstupu osob na cizí pozemky a stavby (pouze při pochybnostech o rozsahu oprávnění těchto osob)
 • v jednotlivých řízeních podle SZ se pokouší o dosažení dohody mezi účastníky řízení u těch námitek, které vyplývají z vlastnických nebo jiných práv k pozemkům nebo stavbám, ale překračují rozhodovací pravomoc odboru stavební úřad nebo spolupůsobících orgánů státní správy, případně odkazuje účastníky řízení na občanskoprávní řešení, provádí kontrolu oznamovací, ohlašovací a registrační povinnosti plátců a poplatníků místních poplatků(daní), spolupracuje s ostatními orgány státní správy
Působnost v oblasti památkové péče
V rámci přenesené působnosti
 • vykonává a organizuje státní památkovou péči ve stanoveném správním obvodu v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice.
 • podílí se na zpracování krajské koncepce podpory státní památkové péče a na zpracování střednědobých a prováděcích plánů a programů obnovy kulturních památek
 • zabezpečuje předpoklady pro komplexní péči o kulturní památky
 • usměrňuje péči o kulturní památky zajišťovanou obcemi
 • vykonává státní správu na úseku státní památkové péče, pokud podle tohoto zákona není příslušný jiný orgán státní památkové péče
 • koordinuje jednotné označování nemovitých kulturních památek tabulkou opatřenou nápisem “ Kulturní památka “ a velkým státním znakem, popřípadě i značkami stanovenými mezinárodními smlouvami
 • vykonává státní stavební dohled při obnově kulturních památek z hlediska památkové péče
 • provádí dohled v rozsahu své působnosti na dodržování tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení
 • plní další úkoly stanovené mu tímto zákonem
Speciální stavební úřad, silniční správní úřad, dopravní úřad, drážní úřad
Speciální stavební úřad, silniční správní úřad
ve věcech silnic II. a III. tříd ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
ve věcech místních komunikací na katastrálním území Statutárního města Chomutova
ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
 • na základě dopravního významu a určení komunikace zařazuje pozemní komunikace do kategorie „místní komunikace“, případně rozhodne o změně jejího zařazení
 • rozhoduje o úpravě nebo omezení veřejného přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci
 • rozhoduje v pochybnostech, zda jde o pozemní komunikaci v uzavřeném prostoru nebo v objektu
 • povoluje připojení silnice II. a III. tř., místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace k jiné silnici nebo místní komunikaci a rozhoduje o zrušení těchto připojení
 • povoluje připojení nemovitosti k silnici II. a III. tř. (kromě rychlostní komunikace) nebo místní komunikaci a rozhoduje o zrušení těchto připojení
 • rozhoduje o zrušení místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace
 • povoluje dočasný zákaz stání silničních vozidel na průjezdním úseku silnic a místních komunikací
 • povoluje uzavírku provozu na silnicích II. a III. tř., místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích a nařídí objízdnou trasu
 • povoluje zvláštní užívání silnic II. a III. tř., a místních komunikací, zejména
 • pro přepravu zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů
 • pro umístění a provozování reklamních poutačů apod. zařízení
 • pro umisťování materiálů nesloužících k údržbě komunikací nebudou-li neprodleně odstraněny
 • pro provádění stavebních prací
 • pro zřizování vyhrazeného parkování
 • pro zřizování a provoz prodejních stánků a podobných zařízení
 • pro audiovizuální tvorbu
 • pro umístění inženýrských sítí v silničním pozemku
 • pro pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních apod. akcí
 • pro výjimečné užití komunikací pásovými vozidly, samojízdnými pracovními stroji apod.
 • povoluje umístění pevné překážky na pozemní komunikaci
 • povoluje zřízení a provozování reklamního aj. zařízení v silničním ochranném pásmu silnic II. a III. tř., a v ochranném pásmu místní komunikace (I. a II.)
 • povoluje provádění staveb nebo terénních úprav v silničním ochranném pásmu sil. II. a III. tř., a v ochranném pásmu místních komunikací (I. a II.)
 • rozhoduje o odstranění zdroje ohrožení sil. II. a III. tř., a místních komunikací
 • rozhoduje o zřízení úrovňového křížení sil. II. a III. tř., a místní komunikace s dráhou
 • rozhoduje střety zájmů vlastníků nebo provozovatelů dráhy a vlastníků sil. II. a III. tř., a místní komunikace
 • provádí výkon státního dozoru nad silnicemi II. a III. tř., místními komunikacemi a veřejně přístupnými účelovými komunikacemi
 • jako dotčený orgán se účastní veřejnoprávního projednávání u oprávněných správních úřadů a vydává stanoviska k akcím
 • do celostátní evidence předává informace o uzavírkách a objížďkách na silnicích II. a III. tříd, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích
 • projednává přestupky ve věcech dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle zákona o pozemních komunikacích

je speciálním stavebním úřadem pro stavbu silnic II. a III. tříd, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním obvodu obce s rozšířenou působností

 • přijímá ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací
 • vydává stavební povolení na stavby, které spadají do jeho kompetencí
 • povoluje změny staveb před jejím dokončením
 • rozhoduje o prodloužení platnosti stavebních povolení
 • povoluje užívání staveb (kolaudace) k určenému účelu, pro které vydal stavební povolení
 • povoluje předčasné užívání staveb
 • povoluje prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu
 • povoluje změny v užívání staveb
 • nařizuje provedení údržby staveb, terénních úprav, prací a zařízení
 • nařizuje provedení nezbytných úprav na stavbě nebo stavebním pozemku
 • povoluje a nařizuje odstranění staveb
 • nařizuje provedení neodkladných zabezpečovacích prací
 • nařizuje vyklizení stavby
 • nařizuje vlastníkovi stavby pořízení dokumentace skutečného provedení (v případě, že dokumentace se nedochovala, nebyla pořízena či není v náležitém stavu), případně pořízení zjednodušené dokumentace (pasport stavby)
 • projednává přestupky fyzických, právnických a podnikajících osob proti stavebnímu řádu a ukládá pokuty
 • eviduje a zabezpečuje ukládání správních rozhodnutí se souvisejícími písemnostmi
 • umožňuje fyzickým i právnickým osobám, které prokáží odůvodněnost svého požadavku nahlížet do dokumentace staveb a pořizovat si z ní výpisy a kopie
 • při pochybnostech o rozsahu oprávnění těchto osob, rozhoduje o jejich vstupu osob na cizí pozemky a stavby
 • v jednotlivých řízeních podle stavebního zákona se pokouší o dosažení dohody mezi účastníky řízení u těch námitek, které vyplývají z vlastnických nebo jiných práv k pozemkům nebo stavbám, ale překračují rozhodovací pravomoc odboru stavební úřad nebo spolupůsobících orgánů státní správy, případně odkazuje účastníky řízení na občanskoprávní řešení, provádí kontrolu oznamovací, ohlašovací a registrační povinnosti plátců a poplatníků místních poplatků (daní) spolupracuje s ostatními orgány státní správy
 • projednává přestupky fyzických, právnických a podnikajících osob proti stavebnímu řádu a ukládá pokuty

 na základě ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích

 •  stanovuje dopravní značení na silnicích II. a III. tř., na místních komunikacích a na veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
Dopravní úřad
pro městskou autobusovou dopravu („MAD“) v Chomutově
pro TAXI-služby ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
 • uděluje licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy pro MAD
 • rozhoduje o změně, odejmutí nebo zrušení licence na provozování linek městské autobusové dopravy
 • zjišťuje zdroj ohrožování provozu MAD
 • schvaluje formální správnost jízdních řádů MAD
 • předává schválené jízdní řády MAD do centrálního informačního systému jízdních řádů
 • zavádí názvy zastávek do centrálního registru zastávek
 • vydává stanovisko k uzavírkám v případě dočasného zrušení autobusové zastávky
 • vykonává státní odborný dozor nad MAD
 • spolupracuje s živnostenským úřadem ve věci provozovatelů taxislužeb
 • vydává a odebírá průkaz způsobilosti pro řidiče vozidel taxislužby
 • na základě zjištění o porušení zákona ukládá sankce provozovatelům taxislužeb a řidičům
 • podává návrhy živnostenskému úřadu na zrušení živnostenského oprávnění provozovatelů taxislužeb
 • přijímá hlášení příslušných orgánů o provedených kontrolách provozovatelů taxislužeb
 • spravuje evidenci provozovatelů taxislužeb a jejich vozidel
 • vykonává státní odborný dozor nad taxislužbami
 • ve správním obvodu obce s rozšířenou působností vydává a odebírá povolení k provozování stanice měření emisí
 • vykonává státní odborný dozor nad stanicemi měření emisí
 • projednává přestupky ve věcech taxislužeb podle zákona o silniční dopravě a stanic měření emisí podle zákona o provozu na pozemních komunikacích
Drážní úřad

vykonává působnost drážního správního úřadu pro trolejbusovou dopravu na území měst Chomutova a Jirkova

 • vydává úřední povolení k provozování trolejbusové dráhy
 • rozhoduje o zrušení úředního povolení k provozování trolejbusové dráhy
 • vydává rozhodnutí o omezení provozování trolejbusové dráhy
 • vydává rozhodnutí o zrušení trolejbusové dráhy
 • uděluje licence k provozování drážní dopravy na trolejbusové dráze
 • vydává rozhodnutí o změně licence k provozování drážní dopravy na trolejbusové dráze
 • rozhoduje o odejmutí licence k provozování drážní dopravy na trolejbusové dráze
 • vydává rozhodnutí o omezení drážní dopravy na trolejbusové dráze
 • posuzuje a ověřuje odbornou způsobilost osob a vydává průkazy způsobilosti k řízení drážního vozidla
 • rozhoduje o omezení řízení nebo zákazu řízení, nebo o odejmutí průkazu způsobilosti k řízení osobám řídícím drážní vozidlo na trolejbusové dráze
 • nařizuje přezkoušení zdravotní a odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo
 • zjišťuje zdroje ohrožování trolejbusové dráhy a zdrojů rušení drážního provozu
 • vydává rozhodnutí o rozsahu a způsobu provedení nezbytných opatření a o tom, kdo je provede,   vznikne-li nebezpečí ohrožení trolejbusové dráhy z jednání vlastníků nemovitostí v sousedství této dráhy
 • vydává akreditaci školitelům pro výuku odborné způsobilosti a znalosti osob zajišťujících provozování dráhy a drážní dopravu na dráze trolejbusové
 • rozhoduje ve sporech o uzavření smlouvy o provozování drážní dopravy na dráze trolejbusové a o výkonu práv a povinností z této smlouvy
 • schvaluje formální správnost jízdních řádů trolejbusové dopravy
 • postupuje schválené jízdní řády trolejbusové dopravy do centrálního informačního systému jízdních řádů
 • vykonává státní dozor ve věcech ve věcech trolejbusové dráhy v působnosti obce

III. Ostatní úkoly odboru

 • Zabezpečuje ukládání a péči o stavební dokumentaci všech staveb ve správním obvodu Chomutova jako obce s pověřeným obecním úřadem.
 • V souladu s §31 zákona 128/2000 Sb. O obcích, rozhoduje o tom, jakým popisným, orientačním nebo evidenčním číslem bude označena budova ve městě.
 • ve veřejném zájmu provádí vyvlastňovací řízení kpozemkům, stavbám a právům k nim za účelem dosažení přechodu, popřípadě omezení vlastnického práva nebo zřízení, zrušení, popřípadě omezení práva věcného břemene k pozemkům a stavbám.
 • Odbor vyhotovuje směrnice a metodické pokyny v souladu se strukturovanou dokumentací MMCH a v souladu s touto náplní.
Přehled právních předpisů vztahujících se k činnosti odboru:
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o státní kontrole
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (vyvlastňovací zákon)
 • Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
 • Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
 • Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích