Přejít k hlavnímu obsahu

Ochrana oznamovatelů

V souladu s přímým dopadem Směrnice EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021 (která je platná i bez platného zákona ČR pro uplynutí lhůty uvedené v čl. 26 Směrnice EU) je zaveden vnitřní oznamovací systém, který představuje souhrn postupů a nástrojů sloužících k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Oznamovatelem je ve smyslu Směrnice EU fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušují právní předpis spadající so jedné z oblastí vymezených Směrnicí EU (viz přiložená Směrnice EU).

Provozovatelem vnitřního oznamovacího systému pro statutární město Chomutov jako Povinný subjekt je společnost Parhesys s.r.o., IČO: 09903534, se sídlem: Kozí 853/19, Staré Město, 110 00 Praha 1, která vnitřní oznamovací systém provozuje prostřednictvím své softwarové platformy Whispero.

Možnosti podání oznámení

I. Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze učinit následovně:
1) Oznámení prostřednictvím elektronické oznamovací platformy
Prostřednictvím elektronické oznamovací platformy lze učinit oznámení písemně, včetně případného přiložení příloh nebo ústně nahráním hlasové zprávy. Vstup do elektronické oznamovací platformy je na webových stránkách app.whispero.eu/submit. Po stisknutí tlačítka “ROZUMÍM” (níže na této webové stránce) se zobrazí rozhraní pro vepsání písemné zprávy. Zprávu je v některých případech možné doplnit o přílohy stisknutím ikony kancelářské sponky či zvolit hlasové podání stisknutím ikony mikrofonu. Stisknutím ikony mikrofonu vyjadřuje oznamovatel souhlas s pořízením zvukové nahrávky. Způsoby podání lze kombinovat.
Po odeslání oznámení je oznamovateli vygenerováno ID oznámení, jehož prostřednictvím se může k podanému podnětu přihlásit na adrese app.whispero.eu/followup. Po zadání ID oznámení vidí historii oznámení, lhůtu a veškeré informace, které mu zasílá příslušná osoba, se kterou má možnost dále komunikovat až do ukončení posouzení oznámení, a to i v případě, že zvolí anonymní způsob komunikace.

2) Telefonická oznámení 
Telefonicky lze podat oznámení na telefonní lince +420 239 050 505. Po vytočení čísla bude oznamovatel vyzván k zadání Unikátního kódu organizace, který je 308368375. Následně oznamovatel potvrdí zadání stisknutím mřížky a nahraje hlasový podnět. Ukončení nahrávání potvrdí stiskem mřížky. Z technických důvodů je limit pro telefonické oznámení 15 minut.

3) Oznámení prostřednictvím e-mailové adresy 
Oznámení prostřednictvím e-mailové adresy se zasílají na e-mailovou adresu 308368375@whispero.eu. Příslušná osoba může s oznamovatelem komunikovat formou e-mailové korespondence, a to výlučně na adresu, ze které bylo oznámení podáno, případně bude oznamovateli sděleno ID oznámení a následná komunikace bude probíhat přes elektronickou oznamovací platformu, jak je popsáno výše.

4) Oznámení učiněné osobně
Požádá-li o to oznamovatel, oznámení bude přijato osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle do 30 dnů. O přijetí osobního oznámení oznamovatel žádá prostřednictvím kanálů uvedených v bodech výše. V případě ústního oznámení pořídí příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec jeho zvukovou nahrávku nebo přepis. Příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec umožní oznamovateli, aby se k přepisu vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k přepisu přiloží. Nevysloví-li oznamovatel s pořízením zvukové nahrávky nebo přepisu souhlas, nesmí je příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec pořídit. V takovém případě sepíšou záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec umožní oznamovateli, aby se k záznamu vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu přiloží. Obdobně se postupuje, není-li technicky možné pořídit zvukovou nahrávku ústního oznámení.

5) Listinná oznámení
Oznámení v listinné podobě se zasílá poštou na korespondenční adresu Zborovská 4602, 430 01 Chomutov. Obálku s oznámením je třeba nadepsat NEOTVÍRAT – OCHRANA OZNAMOVATELE

II. Podat oznámení prostřednictvím Externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti je možno na https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

III. Oznamovatel má v souladu se Směrnicí EU rovněž možnost podat oznámení uveřejněním, pokud pro to budou splněny veškeré Směrnicí EU předpokládané náležitosti.

Statutární město Chomutov deklaruje oznamovatelům naprostou ochranu osobních údajů a informací v oznámení uvedených. Dále zaručuje naprostou ochranu před odvetnými opatřeními ze strany statutárního města. Ochrany před odvetným opatřením se však nemůže domáhat osoba, která podala vědomě nepravdivé oznámení.

Příloha: 
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie