Přejít k hlavnímu obsahu

Náplň činnosti odboru ekonomiky

Rozpočet

 • zpracovává návrh rozpočtu, případně rozpočtového provizoria města,

 • zpracovává návrh střednědobého rozpočtového výhledu,

 • eviduje změny rozpočtu schválené v RM nebo ZM, a změny rozpisu rozpočtu,

 • zpracovává měsíční, pololetní a roční přehledy plnění rozpočtu města,

 • zpracovává závěrečný účet a návrh finančního vypořádání města za předchozí rok a rozbor hospodaření za první pololetí běžného roku, provádí další rozborovou činnost,

 • pro zpracování rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu, závěrečného účtu apod., vyžaduje a přebírá od odborů magistrátu a městských obvodů podklady,

 • v souladu s rozpočtem připravuje platební poukazy k převodům finančních prostředků zřízeným a založeným organizacím města,

 • provádí kontroly dodržování předpisů v části rozpočtu a vykazované skutečnosti čerpání rozpočtu,

 • zpracovává nebo zajišťuje zpracování daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob

Daně a poplatky

 • zajišťuje správu místních poplatků,

 • vyřizuje dotazy, připomínky a žádosti občanů k místním poplatkům,

 • zpracovává návrhy OZV o místních poplatcích, regulaci hazardu a nařízení města ke stanovení koeficientů k dani z nemovitých věcí,

 • v rámci dělené správy vymáhá sankční platby uložené Magistrátem města Chomutova a Městskou policií Chomutov,

 • vede agendu veřejných sbírek,

 • na základě žádosti externích žadatelů vydává potvrzení o bezdlužnosti (po zaplacení správního poplatku).

Účetnictví

 • zabezpečuje účetnictví magistrátu a účetní závěrku za město,

 • eviduje pohledávky magistrátu včetně jejich úhrad,

 • provádí bezhotovostní úhrady faktur

 • připravuje smlouvy a dodatky smluv s bankami a o běžném platebním styku,

 • metodicky řídí účetnictví města,

 • zpracovává nebo zajišťuje zpracování daňových přiznání dani z přidané hodnoty,

 • připravuje zadávací dokumentaci pro přijetí nových úvěrů ve vazbě na rozpočet a rozpočtový výhled,

 • sleduje dodržování smluvních úvěrových ujednání, zajišťuje pro banky zprávy, výpočty a další podklady vyžádané úvěrujícími bankami,

 • vede evidenci o společnostech 100% vlastněných městem i o společnostech s majetkovou účastí města Chomutova.

 
Nejdůležitější právní předpisy upravující činnost odboru
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů,
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • Zákon č. 128/2000 Sb., obecní zřízení (obcích),
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně samosprávních celků,
 • Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územně samosprávným celkům v platném znění
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád,
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách,
 • Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her,
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
 • Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti