Přejít k hlavnímu obsahu

Náplň činnosti odboru ekonomiky

Rozpočet

 • zpracovává návrh rozpočtu, případně rozpočtového provizoria města,

 • zpracovává návrh střednědobého rozpočtového výhledu,

 • eviduje změny rozpočtu schválené v RM nebo ZM, a změny rozpisu rozpočtu,

 • zpracovává měsíční, pololetní a roční přehledy plnění rozpočtu města,

 • zpracovává závěrečný účet a návrh finančního vypořádání města za předchozí rok a rozbor hospodaření za první pololetí běžného roku, provádí další rozborovou činnost,

 • pro zpracování rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu, závěrečného účtu apod., vyžaduje a přebírá od odborů magistrátu a městských obvodů podklady,

 • v souladu s rozpočtem připravuje platební poukazy k převodům finančních prostředků zřízeným a založeným organizacím města,

 • provádí kontroly dodržování předpisů v části rozpočtu a vykazované skutečnosti čerpání rozpočtu,

 • zpracovává nebo zajišťuje zpracování daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob

Dotační a grantová politika

 • spravuje grantový web města,
 • zveřejňuje dotační programy,
 • administruje žádosti o poskytování dotací
 • spolupracuje s grantovými komisemi rady města
 • uzavírá a administruje smlouvy o poskytování dotací

Poplatky a pohledávky

 • zajišťuje správu místních poplatků,

 • vyřizuje dotazy, připomínky a žádosti občanů k místním poplatkům,

 • zpracovává návrhy OZV o místních poplatcích, regulaci hazardu a nařízení města ke stanovení koeficientů k dani z nemovitých věcí,

 • v rámci dělené správy vymáhá sankční platby uložené Magistrátem města Chomutova a Městskou policií Chomutov,

 • vede agendu veřejných sbírek,

 • na základě žádosti externích žadatelů vydává potvrzení o bezdlužnosti (po zaplacení správního poplatku).

Účetnictví

 • zabezpečuje účetnictví magistrátu a účetní závěrku za město,

 • eviduje pohledávky magistrátu včetně jejich úhrad,

 • provádí bezhotovostní úhrady faktur

 • připravuje smlouvy a dodatky smluv s bankami a o běžném platebním styku,

 • metodicky řídí účetnictví města,

 • zpracovává nebo zajišťuje zpracování daňových přiznání dani z přidané hodnoty,

 • připravuje zadávací dokumentaci pro přijetí nových úvěrů ve vazbě na rozpočet a rozpočtový výhled,

 • sleduje dodržování smluvních úvěrových ujednání, zajišťuje pro banky zprávy, výpočty a další podklady vyžádané úvěrujícími bankami,

 • vede evidenci o společnostech 100% vlastněných městem i o společnostech s majetkovou účastí města Chomutova.

 

Nejdůležitější právní předpisy upravující činnost odboru

Oblast místních poplatků

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Oblast vymáhání pokut uložených v přestupkovém řízení a v řízení dle zvláštních předpisů

 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Oblast provozování hazardních her

 • Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.  500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.  634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.  202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
 • Oblast ohlašování tombol a turnajů malého rozsahu
 • Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.  500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

Oblast veřejných sbírek

 • Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů

Oblast stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

Oblast vymáhání neuhrazených faktur

 • Zákon č. 89/2015 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
 • Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob

Oblast rozpočtu

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších přepisů
 • Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších přepisů
 • Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších přepisů
 • Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Oblast dotační a grantové politiky města

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Oblast cenové kontroly a regulace cen

 • Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů   

Oblast účetnictví

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Vyhláška č. 383/2009., Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)
 • Vyhláška 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563 /1991 Sb., i účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
 • Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
 • Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
 • Vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavování účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška)
 • Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Právní předpisy města Chomutova