Přejít k hlavnímu obsahu

Informace o podání přihlášky k poplatku ze psů

1. Identifikační číslo životní situace

OE_01

2. Kód

PSI_01
3. Pojmenování (název) životní situace

Místní poplatek ze psů

4. Základní informace k životní situaci

Poplatek za psa se platí za psa staršího 3 měsíců, jehož držitel má trvalý pobyt, nebo sídlo firmy se nachází na území města Chomutova. Držitel psa je povinen přihlásit psa do evidence do 15 dnů od okamžiku jeho nabytí. Ve stejném termínu je povinen ohlásit veškeré změny, které mají vliv na výši nebo zánik poplatkové povinnosti. Přihlásit psa je povinen i držitel, který bude uplatňovat zákonnou možnost osvobození od poplatku. Při přihlášení psa do evidence obdrží přihlašující evidenční známku psa, která slouží při kontrole k prokázání skutečnosti, že je pes evidován.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každá fyzická a právnická osoba, která je držitelem psa.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou je trvalý pobyt, resp. sídlo firmy držitele psa na území města Chomutova.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Kontaktováním Magistrátu města Chomutova, Odbor ekonomiky.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, Odbor ekonomiky.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

  • osobně v úřední dny pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod, úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:00 na Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov, Odbor ekonomiky, II. patro, dveře č. 229, Ing. Monika Jarošová
  • poštou na Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, Odbor ekonomiky
  • elektronicky na adresu podatelna@chomutov.cz s elektronickým podpisem
  • doručit osobně na podatelnu Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz, v případě zastupování držitele psa plnou moc. K tomu důchodce důchodový výměr a prohlášení, že důchod je jediným zdrojem příjmů, právnická osoba – pokud není jednatelem firmy – zmocnění a výpis z obchodního rejstříku. Pokud držitel uplatňuje zákonnou možnost osvobození od poplatku nebo zařazení do jiné poplatkové skupiny, předloží průkaz ZTP, ZTP/P. Dalšími doklady jsou: potvrzení o nabytí psa z útulku, doklad o provozování psího útulku, doklad o provádění výcviku psů pro nevidomé a bezmocné, případně jiný doklad který umožňuje osvobození držitele psa na základě zvláštního právního předpisu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář k přihlášení a odhlášení psa z evidence lze získat na odboru ekonomiky Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, nebo na internetových stránkách Magistrátu města Chomutova ZDE.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Základní sazba za jednoho psa je stanovena od 1.1. do 31.12. běžného roku a činí:

  Základní sazba Sazba za druhého a každého dalšího psa
Bytový dům 1.500,- Kč 2.250,- Kč
Rodinný dům   500,- Kč 1.250,- Kč
Držitel psa, který je starší 65 let                                                                                                                              200,- Kč   300,- Kč
Ostatní 1.500,- Kč 2.250,- Kč

Poplatek za druhého a každého dalšího psa se navyšuje o 50% ze základní sazby. Pokud je pes přihlášen v průběhu roku, zaplatí držitel jen adekvátní část z roční sazby. Poplatník je povinen zaplatit poplatek na účet správce poplatku bez vyměření ročně, nejpozději do 31. března každého roku.

Poplatek lze platit:

a) v úředních hodinách hotovostně na pokladně Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 43028 Chomutov – přízemí hlavní pokladna

b) v úředních hodinách bezhotovostně platební kartou na informačním servisu Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 43028 Chomutov – přízemí

c) poštovní poukázkou typu A

d) bankovním převodem

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů každou změnu, která má vliv na vznik, zánik nebo výši poplatkové povinnosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

----------

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

----------

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, lze učinit na el. adrese podatelna@chomutov.cz. Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutné podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • zákon č.565/1990 Sb. o místních poplatcích, v platném znění
  • zákon č.280/2009 Sb. daňový řád
  • zákon č.500/2004 Sb. správní řád, v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Chomutov č. 12/2010 o místním poplatku ze psů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 7/2011, o změně obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Dle §109 zákona č.280/2009 Sb. daňový řád v platném znění se lze proti platebnímu výměru odvolat písemně nebo ústně do protokolu u správce poplatku do 30 dnů ode dne, který následuje po jeho doručení. Odvolání nemá odkladný účinek.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebude-li poplatek ze psů zaplacen včas, tj. ve lhůtě splatnosti, nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Pokud poplatek není zaplacen včas, lze ho navýšit dle §11 zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění až na trojnásobek

21. Nejčastější dotazy

Odkdy mám psa přihlásit?

Do 15 dnů po jeho nabytí, ale poplatek budete platit od čtvrtého měsíce jeho stáří.

Ztratil jsem evidenční známku, co mám dělat?

V úřední den zakoupíte za 60 Kč novou známku na Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov, odbor ekonomiky, II. patro, dveře č. 229.

Pes mi uhynul, co mám dělat?

Přijďte v úřední den na Magistrát města Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov, odbor ekonomiky, II. patro dveře č. 229, kde vyplníte odhlášku.

22. Další informace

----------

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě

Telefonicky na Magistrátu města Chomutova, odboru ekonomiky, tel.: 474 637 283.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

----------

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor ekonomiky Magistrátu města Chomutova

26. Kontaktní osoba

Vendula Hromadíková, DiS., referent odboru ekonomiky Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2011

28. Popis byl naposledy aktualizován

27.7.2022

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

----------