Přejít k hlavnímu obsahu

Náplň činnosti odboru interního auditu

I. Postavení a funkce odboru

Na základě § 102 odst. 2 písmeno f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (Kontrolní řád) a na základě usnesení č. 044/10 – N zřídila Rada města Chomutova Interní audit.


II. Hlavní úkoly interního auditu

VEDOUCÍ

Mimo úkolů vyplývajících z bodu 6.4. organizačního řádu odpovídá za aktualizaci dokumentů ZSMCH a RSMCH (řády, směrnice, zásady, pravidla) jejichž je odbor správcem.

Je členěn na interní audit, kontrolu a úsek právní.

INTERNÍ AUDIT

přezkoumává a hodnotí:

  • dodržování právních předpisů a opatření přijatých vedením obce v mezích těchto předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky k zajištění stanovených úkolů,
  • zda rizika vztahující se k činnosti orgánu veřejné správy jsou včas rozpoznávána a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění,
  • zda řídící kontroly poskytují vedení spolehlivé a včasné provozní, finanční a jiné informace,
  • zda zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek,
  • zda dosažené výsledky při plnění rozhodujících úkolů obce poskytují dostatečné ujištění, že schválené záměry a cíle budou splněny,
  • přiměřenost a účinnost systémů účetnictví a provozních řídících a kontrolních mechanismů,
  • hospodárnost, účelnost a efektivnost nakládání se zdroji, identifikuje šance na zdokonalení provozního výkonu a doporučuje řešení problémů,
  • zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům způsobeným zejména porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností,
  • včasnost a spolehlivost informování vedoucích orgánů o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích, o jejich průkazném účetním zpracování za účelem účinného usměrňování činnosti obce v souladu se stanovenými úkoly,

zkoumá:

  • útvary obce a zjišťuje, zda hospodárně, efektivně a účelně realizují své funkce při plánování, organizování, vedení a kontrole podle pokynů vedoucích zaměstnanců, přezkoumává zásady a postupy způsobem, který je ve shodě s cíli obce a standardy administrativní praxe,
  • spolehlivost a integritu finančních a provozních informací a prostředků k identifikaci, ověření, klasifikaci a oznamování těchto informací,
  • prostředky k ochraně majetku,
  • operace a programy a zjišťuje, zda výsledky odpovídají stanoveným cílům a zda operace a programy jsou realizovány podle plánu,
  • oznamuje vedoucím zaměstnancům výsledky auditorského zkoumání, auditorské názory, stanoviska a doporučení postupuje těm vedoucím zaměstnancům, kteří mohou realizovat nápravu,

provádí:

  • finanční audity, audity systémů, audity výkonu a další na vyžádání primátora
  • konzultační činnost,
  • následné kontroly a ujišťuje se, že nápravná opatření se uskutečnila a jsou účinná,

předkládá:

  • na základě svých zjištění primátorovi doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků,
Kompetence Interního auditu:
  • je přímo podřízen primátorovi, vedoucího útvaru jmenuje a odvolává rada města na doporučení primátora,
  • má kdykoliv volný přístup k účetnímu hospodaření, archivu a dokladům obce a rovněž ke všem dalším zdrojům informací,
  • může požádat o spolupráci kteréhokoliv zaměstnance,
  • není výkonným orgánem – nerealizuje navrhovaná opatření,
  • jeho povinností je maximálně chránit zájmy obce, je odpovědný za co nejobjektivnější zpracování auditorských zpráv, při dodržení nejpřísnější profesionální mlčenlivost a v souladu s pravidly a auditorské činnosti,
  • pro svou činnost vyhotovuje roční plány auditů,
KONTROLA
  • V rámci veřejnosprávní kontroly kontrolní úsek kontroluje hospodaření s veřejnými prostředky na MMCH, ve školských zařízeních a v ostatních příspěvkových organizacích zřízených městem a u příjemců tzv. veřejné finanční podpory, tj. finančních dotací a příspěvků.

Kontrolní činnost je zaměřena zejména na:

  • čerpání a hospodárné vynakládání prostředků z rozpočtu města, včetně vyúčtování jednotlivých kapitol,
  • využití poskytnutých finančních příspěvků a dotací v souladu se zásadami pro jejich použití,
  • účelné vynakládání prostředků na opravy, údržbu a investice,
  • hospodaření s majetkem a zajištění jeho ochrany,
  • dodržování právních předpisů města a interních směrnic a pokynů MMCH.
  • zpracovává plán kontrolní činnosti odboru,
  • připravuje podklady pro zpracování ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol,
  • vede centrální evidenci stížností a zajišťuje agendu přijímání a vyřizování stížností, oznámení, podnětů a petic občanů,
  • zajišťuje agendu zákona o svobodném přístupu k informacím a vede centrální evidenci žádostí vč. záznamů o jejich vyřízení,
  • poskytuje administrativní a technickou podporu činnosti kontrolnímu výboru zastupitelstva,
  • plní další úkoly z oblasti kontroly uložené orgány města.
ODDĚLENÍ PRÁVNÍ

Zaměřuje se zejména na sledování dodržování právních předpisů v organizaci a činnosti MMCH, tzn.:

  • v rámci samostatné působnosti, plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města, a poskytuje pomoc výborům zastupitelstva a komisím rady v jejich činnosti, v součinnosti s příslušnými subjekty,
  • v rámci přenesené působnosti působí zejména v legislativním procesu při tvorbě právních předpisů a v dalších oblastech stanovených zvláštními zákony.

Dále:

  • metodicky řídí a kontroluje vydávání právních předpisů města,
  • vede centrální evidenci obecně závazných vyhlášek a nařízení vydaných městem
  • připravuje podání žalob v zastoupení města a vede jejich evidenci,
  • na základě pověření k zastupování primátora města jedná před soudy a ostatními orgány v právních záležitostech,
  • poskytují právní porady, konzultace a informace o právních předpisech, soudních rozhodnutích a jiných právně významných aktech a jinou právní pomoc vedení města, vedoucím a ostatním zaměstnancům,
  • účastní se přípravy projednávání návrhů organizačních a jiných norem, přípravy důležitých smluv a jiných právně významných dokumentů, a to z hlediska formálně právních náležitostí,
  • vyjadřuje se k návrhům na rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením, k návrhům na podání trestních oznámení, jakož i k dalším právním otázkám zásadního charakteru,
  • vyjadřuje se k formálně právním náležitostem návrhů smluv uzavíraných městem, za účelem ochrany jeho právních zájmů,
  • upozorňuje primátora na všechna závažnější porušení právního řádu v činnosti MMCH, která zjistí při výkonu právní služby a navrhují opatření k odstranění protiprávního stavu,
  • vede centrální registr smluv uzavřených městem,
  • vede centrální evidenci vykonatelných pohledávek a zabezpečují jejich vymáhání,
  • plní další úkoly na úseku právní agendy uložené orgány města
  • zabezpečuje přísedící pro okresní soud v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích,
  • administrativní zaměstnanec úseku spravuje ekonomiku odboru (rozpočet Orj 09 a 013)
  • spolupracuje při výkonu veřejnosprávních kontrol.

III. Ostatní úkoly

  • Vyhotovuje směrnice a metodické pokyny v souladu se strukturovanou dokumentací MMCH a v souladu s touto náplní.
Přehled právních předpisů vztahujících se k odboru interní audit:
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
  • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
  • Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád
  • Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích