Přejít k hlavnímu obsahu

Formuláře a žádosti - místní poplatek za komunální odpady

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství byl pro roky 2022 a 2023 stanoven ve výši 800 Kč na osobu a rok.

Poplatek je splatný čtvrtletně ve čtyřech stejných splátkách po 200 Kč, a to nejpozději do 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. příslušného kalendářního roku. Poplatek může být samozřejmě zaplacen rovněž jednorázově v termínu pro první příslušnou splátku. Bezhotovostně lze poplatek uhradit na účet č. 19-0000626441/0100. Pokud neznáte svůj variabilní symbol kontaktujte správce poplatku na tel. 474 637 237 nebo na adrese odpady@chomutov.cz.

Pozn. V případě potřeby si lze částku rozdělit i na nižší tak, aby nejpozději ke dni splatnosti byla příslušná částka uhrazena. Má-li například čtyřčlenná domácnost platit ročně 3 200 korun, má možnost si upravit platby rozdílně, například na 8 splátek po 400 korunách nebo 10 splátek po 320 korunách.

Pokud platíte poplatek přes Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva (SIPO) České pošty, s.p., bude Vám předpis zanesen v termínech splatnosti poplatku (v měsíci březnu, červnu, září a prosinci). Formulář pro zavedení platby do SIPO.


Nové úlevy a osvobození platná pro rok 2023 

Podmínkou pro poskytnutí úlevy či osvobození je bezdlužnost.

Úleva či osvobození budou poskytnuty při splnění podmínek věku a bezdlužnosti automaticky z moci úřední, poplatníci nemusí plnit žádnou ohlašovací povinnost.

  • osvobození dětí ve věku 0 až 3 roky a to do konce kalendářního roku, v němž dítě dovrší věku 3 let
  • sleva z poplatku pro děti do 15 let ve výši 50 %
  • osvobození seniorů starších 75 let, a to od roku následujícího po roce v němž dovrší věku 75 let

🇺🇦 INFORMACE K POPLATKU ZA ODPADY pro občany z UKRAJINY 🇺🇦


 

Úplné znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

 

Kontakty:

EVIDENCE POPLATNÍKŮ: Informace o poplatku za komunální odpad Vám poskytne paní Šárka Grussová

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK: Pro řešení případných pohledávek kontaktujte paní Hanu Kohoutovou nebo paní Alenu Sojkovou

WhatApp

Nástroj WhatsApp  (telefonní číslo 720 072 817) slouží pro běžnou a rychlou komunikaci s pracovníky oddělení poplatků a pohledávek. Upozorňujeme, že prostřednictvím této služby nemůže odbor ekonomiky poskytovat údaje o výši pohledávek.

 

Chcete platit pod jedním variabilním symbolem za celou domácnost?

Kontaktujte správce poplatku na adrese odpady@chomutov.cz a sdělte mu jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které chcete poplatek platit.

Ust. §10b odst. 2 zákona o místních poplatcích: Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Formuláře a vzory žádostí