Přejít k hlavnímu obsahu

Informace o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

1. Identifikační číslo životní situace

OE_03

2. Kód

ZAB_01

3. Pojmenování (název) životní situace

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

4. Základní informace k životní situaci

Za veřejné prostranství jsou považována všechna místa, která jsou určena k veřejnému užívání včetně přilehlé zeleně, (vyjmenováno ve vyhlášce č. 04/2019). Zvláštním užíváním se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, stavebních, prodejních, reklamních zařízení, cirkusů, lunaparků, umístění skládek, užívání veř. prostranství pro kulturní, sportovní akce, pro tvorbu filmových a televizních děl.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba - uživatel veřejného prostranství = poplatník místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Povolení užívání veřejného prostranství příslušným silničním správním orgánem, vlastníkem nebo Technickými službami města Chomutova.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Kontaktováním Magistrátu města Chomutova, Odbor ekonomiky.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, Odbor ekonomiky.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

  • osobně v úřední dny pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod, úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:00 na Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov, Odbor ekonomiky, II. patro, dveře č. 221, Mgr. Romana Richterová.
  • poštou na Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, Odbor ekonomiky
  • datovou schránkou ID DS: 497beyz
  • elektronicky na adresu: podatelna@chomutov.cz s elektronickým podpisem
  • doručit osobně na podatelnu Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz nebo výpis z obchodního rejstříku. Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře k ohlášení poplatkové povinnosti a vyúčtování poplatku lze získat na odboru ekonomiky Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, nebo na internetových stránkách Magistrátu města Chomutova ZDE.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a) za provádění výkopových prací.......................................................................... 10 Kč

b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb...... 10 Kč

c) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje.................... 10 Kč

d) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje.................................... 50 Kč

e) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb.................................... 10 Kč

f) za umístění stavebních zařízení........................................................................... 10 Kč

g) za umístění reklamních zařízení......................................................................... 100 Kč

h) za umístění zařízení cirkusů................................................................................ 2 Kč

i) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí................................ 2 Kč

j) za umístění skládek............................................................................................. 10 Kč

k) za užívání pro sportovní nebo kulturní akce........................................................ 2 Kč

k) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce......................................... 2 Kč

l) za užívání pro reklamní akce............................................................................. 10 Kč

m) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních

děl......................................................................................................................   2 Kč.


Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy užívání veřejného prostranství skončilo.

Poplatek lze platit:

a) v úředních hodinách hotovostně na pokladně Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 43028 Chomutov – přízemí hlavní pokladna

b) v úředních hodinách bezhotovostně platební kartou na informačním servisu Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 43028 Chomutov – přízemí

c) poštovní poukázkou typu A

d) bankovním převodem

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů každou změnu, která má vliv na vznik, zánik nebo výši poplatkové povinnosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

----------

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

----------

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, lze učinit na el. adrese podatelna@chomutov.cz. Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutné podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • zákon č.565/1990 Sb. o místních poplatcích, v platném znění
  • zákon č.280/2009 Sb. daňový řád
  • zákon č.500/2004 Sb. správní řád, v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Chomutov č. 14/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 10/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 14/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Dle §109 zákona č.280/2009 Sb. daňový řád v platném znění se lze proti platebnímu výměru odvolat písemně nebo ústně do protokolu u správce poplatku do 30 dnů ode dne, který následuje po jeho doručení. Odvolání nemá odkladný účinek.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebude-li poplatek ze psů zaplacen včas, tj. ve lhůtě splatnosti, nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Pokud poplatek není zaplacen včas, lze ho navýšit dle §11 zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění až na trojnásobek.

21. Nejčastější dotazy

-----------

22. Další informace

----------

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě

Telefonicky na Magistrátu města Chomutova, odboru ekonomiky, tel.: 474 637 251.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

----------

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor ekonomiky Magistrátu města Chomutova

26. Kontaktní osoba

Mgr. Romana Richterová, referent odboru ekonomiky Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2011

28. Popis byl naposledy aktualizován

01.01.2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

----------