Přejít k hlavnímu obsahu

Formuláře a žádosti - místní poplatek z pobytu

Informace o poplatku z pobytu Vám poskytne Mgr. Romana Richterová

Základní informace:

Předmětem místního poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Poplatníkem poplatku z pobytu je osoba, která v obci není přihlášená. Plátcem poplatku, který je povinen vybrat poplatek od poplatníka, je poskytovatel úplatného pobytu (dále ubytovatel). Sazba poplatku činí 21 Kč.

Zákon stanoví poměrně široký okruh osob, které jsou od poplatku osvobozeny. Jedná se o 

 • osoby mladší 18 let,

 • osoby nevidomé, osoby, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby, držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodci,

 • osoby hospitalizované na území Chomutova ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče,

 • osoby, které pobývají ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby či v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.

 • od poplatku z pobytu jsou také osvobozeny osoby vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu

 • příslušníci bezpečnostního sboru, vojáci v činné službě, státní zaměstnanci nebo zaměstnanci České republiky pobývající na území Chomutova v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která ubytování poskytla.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Ubytovatel je povinen do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu podat správci poplatku ohlášení. Správcem poplatku je Magistrát města Chomutova, odbor ekonomiky. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Ke splnění ohlašovací povinnosti při zahájení poskytování ubytování je možné využít formulář Ohlášení k poplatku z pobytu. Na stejném formuláři lze oznámit ukončení poskytování ubytování i ohlášení změn. Formulář je nutné doručit na Magistrát města Chomutova, a to buď osobně na ekonomický odbor nebo na podatelnu úřadu, prostřednictvím pošty, nebo elektronicky. Elektronické podání lze učinit prostřednictvím datové schránky nebo na adresu e‑podatelny: podatelna@chomutov.cz. Všechny ostatní e-mailové adresy zřízené úřadem slouží pouze pro běžnou e‑mailovou komunikaci. Doručovaná e‑mailová zpráva musí  být opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem odesílatele.

Ubytovatel je povinen odvést poplatek správci poplatku nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odbor ekonomiky, oddělení poplatků a pohledávek, kancelář č. 221

Mgr. Romana Richterová, tel. 474 637 251, r.richterova@chomutov.cz (e‑mailová adresa slouží pouze pro běžnou komunikaci, elektronické podání je možné učinit pouze s platným zaručeným elektronickým podpisem na adrese podatelna@chomutov.cz nebo datovou schránkou)

Úřední hodiny: Po, St: 8.00 – 17.00, Út, Čt: 8:00 - 15:00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz, případně plnou moc k jednání.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:

 • Ohlášení k poplatku z pobytu

Formulář je možné získat také v listinné podobě na ekonomickém odboru Magistrátu města Chomutova.

Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Sazba poplatku činí 21 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. Poplatek se platí měsíčně.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Ohlašovací povinnost:

Do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování ubytování za úplatu ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Splatnost poplatku:

Poplatek je splatný nejpozději do 15. dne v měsíci následujícím.

Vyměření poplatku z moci úřední:

Lhůty pro stanovení poplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

-

Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:

Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt, do které zapisuje den počátku a den konce pobytu, jméno a příjmení, datum narození a adresa místa přihlášení fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt, číslo a druh průkazu totožnosti, výše vybraného poplatku nebo důvod osvobození od poplatku. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

podatelna@chomutov.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Obecně závazná vyhláška statutárního města Chomutova č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu.

Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád v platném znění

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

U místních poplatků je podle § 11 zákona o místních poplatcích primární zaplacení místního poplatku poplatníkem. Zjištění a stanovení místního poplatku správcem místního poplatku se uplatňuje teprve v případě, kdy místní poplatek nebyl zaplacen včas nebo ve správné výši. V takovém případě správce místního poplatku vyměřuje poplatek z moci úřední,  a to buď platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. V rozhodnutí stanoví správce poplatku lhůtu k plnění 15 dní ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. Proti rozhodnutí o vyměření poplatku je možné se odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u Magistrátu města Chomutova a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Není-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, může být poplatek zvýšen až na trojnásobek.

Pořádkovou pokutu do 50.000 Kč může správce poplatku uložit tomu, kdo při jednání vedeném správcem poplatku závažně ztěžuje správu poplatku  tím, že navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, neuposlechne pokynu úřední osoby nebo se navzdory předchozímu napomenutí chová urážlivě k úřední osobě nebo osobě zúčastněné na správě poplatku.

Pořádkovou pokutu do 500.000 Kč může správce poplatku uložit tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu poplatku tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem poplatku, nestanoví-li zákon jiný důsledek.

Pokutu do 500.000 Kč může správce poplatku uložit tomu, kdo nesplní ohlašovací nebo jinou oznamovací povinnost stanovenou zákonem nebo správcem poplatku, nebo tomu, kdo nesplní záznamní nebo jinou evidenční povinnost stanovenou zákonem nebo správcem poplatku. 

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Jak mohu místní poplatek zaplatit?

 • bezhotovostním převodem z účtu vedeného u poskytovatele platebních služeb na příslušný účet správce místního poplatku,

 • v hotovosti, a to

  • prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo poštovním poukazem na účet správce místního poplatku,

  • na pokladně magistráttrátu. 

Základní informace k poplatku z pobytu.

Rozšířené informace k polplatku z pobytu.

Potřebujete se k věci dozvědět víc?

-

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

-

Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:

Vrácení přeplatku na místním poplatku

Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor ekonomiky, úsek místních příjmů a grantové politiky

Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Mgr. Romana Richterová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

1. 1. 2020

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

27.7.2022

Datum konce platnosti návodu:

Není stanoveno

Formuláře a vzory žádostí:

 

Vyúčtování poplatku z pobytu