Přejít k hlavnímu obsahu

Křimov

ÚP Křímov

Zastupitelstvo obce Křimov schválilo obecně závaznou vyhláškou č. 1/2006 Územní plán obce Křimov dne 26. 1. 2006 s účinností od 23. 2. 2006, který byl měněn:

  • Změnou č. 1 Územního plánu obce Křimov vydanou formou opatření obecné povahy dne 20. 12. 2012 Zastupitelstvem obce Křimov s účinností od 5. 1. 2013 

Pořizovatelem Územního plánu obce Křimov a jeho změny č. 1 byla obec Křimov na základě smluvního zajištění osoby splňující kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost.

Dle § 165 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, je Územní plán obce Křimov i jeho změna č. 1 včetně dokladů  o jeho pořízení uložen na obecním úřadě v Křimově a je zde možno do něj i jeho dokladové části nahlížet.

Dále je Územní plán obce včetně jeho změny č. 1 uložen a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Odboru stavební úřad Magistrátu města Chomutova a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.