Přejít k hlavnímu obsahu

Dokumenty Rady a Zastupitelstva města

 • 001-02-07 Jednací řád komisí RSMCH
 • 002-04-99 Směrnice pro likvidaci a vyřazení majetku města
 • 005-09-20 Jednací řád a statut výborů
 • 006-04-02 Řád veřejného pohřebiště
 • 007-08-02 Pravidla pro pronájem nebytových prostor ve vlastnictví města
 • 009-03-22 Pravidla pro hodnocení žádostí v rámci OMPZ
 • 010-03-11 Kontrolní řád výborů ZSMCH
 • 011-03-17 Metodický pokyn Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 • 012-12-03 Směrnice RSMCH Pravidla pro zřizování věcných břemen ze strany SMCH
 • 013-06-16 Statut fondu oprav majetku města Chomutova
 • 014-06-16 Zásady pro poskytování příspěvků z fondu oprav majetku města Chomutova
 • 015-08-14 Směrnice RSMCH o odtahu vozidel
 • 016-10-06 Směrnice RSMCH Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností, podnětů a petic
 • 017-02-04 Směrnice RSMCH Pravidla na pronájem pozemků ve vlastnictví města
 • 018-05-04 Směrnice RSMCH Pravidla pro umoření investic při zhodnocení majetku města formou slevy z nájemného
 • 019-06-20 Jednací a řád ZM SMCH
 • 020-07-06 Jednací řád rady města
 • 021-08-21 Metodický pokyn Pasportizační systém
 • 022-09-17 Směrnice RSMCH Příkazové bloky
 • 023-12-17 Směřnice Určení platu ŘŠ a ŠZ zřizovaných SMCH 2021
 • 024-01-96 Směrnice RSMCH pro používání znaku a historického praporu SMCH
 • 025-03-08 Registr občanů pro práci v hodnotících komisích podlimitních a nadlimitních VZ dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
 • 026-11-19 Zásady k tvorbě rozpočtu - platnost od 1.1.2020
 • 027-24-11 Pravidla pro odměňování fyz.osob, které nejsou členy ZSM, za výkon funkce člena výboru ZSM a člena komise RSMCH
 • 028-03-11 Náhrady ušlého výdělku
 • 029-06-12 Směrnice RM o veřejné podpoře
 • 030-05-16 Směrnice RSMCH pro zadávání veřejných zakázek úprava k 10.2.2020
 • 031-01-22 Statut Dotačního fondu RSMCH
 • 032-12-20 Metodika účtování od 1.1.2020
 • 033-09-18 Pravidla pro periodické hodnocení práce ředitelů škol a školských zařízení SMCH
 • 034-02-13 Směrnice RSMCH k rozhodování o obchodních společnostech
 • 035-02-13 Směrnice ZSMCH k rozhodování o obchodních společnostech
 • 037-02-15 Směrnice RSMCH pro projektové řízení
 • 037-02-15 P01 Grafické znázornění přípravné fáze
 • 037-02-15 P02 Návrh projektu
 • 037-02-15 P03 Projektový záměr
 • 037-02-15 P04 Registr rizik
 • 037-02-15 P05 Změnový požadavek
 • 037-02-15 P06 Zápis o předání a převzetí staveniště - zahájení akce
 • 037-02-15 P07 Zápis o předání a převzetí díla
 • 037-02-15 P08 Zápis o převzetí dlouhodového majetku
 • 037-02-15 P09 Zápis o zařazení dlouhodobého majetku
 • 037-02-15 P10 Zápis o změně pořizovací hodnoty dlouhodobého majetku
 • 037-02-15 P11 Činnosti zajišťované technickým dozorem investora
 • 037-02-15 P12 Číselník kódů opatření a cílů RSRM
 • 037-02-15 P13 Návrh zařazení akce do rozpočtu
 • 038-07-17 Pravidla pro periodické hodnocení práce ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných SMCH (s vyjímkou škol a školských zařízení)
 • 039-04-22 Zásady pro poskytování dotací 2023 - novelizace od 01.01.2023
 • Statut "Sociálního fondu města Chomutova" ze dne 20.6.2022