Přejít k hlavnímu obsahu

Zákon o střetu zájmů

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění (dále jen „zákon“), ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o činnostech, oznámení o majetku, oznámení o příjmech a závazcích. Do 31. 8. 2017 veřejní funkcionáři tato oznámení podávali v listinné podobě a správcem registru oznámení byl tajemník Magistrátu města Chomutova.

Od 1. 9. 2017 se nově oznámení podávají elektronicky do Centrálního registru oznámení, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem.

Správce registru

Ministerstvo spravedlnosti

Podpůrný orgán

Tajemník Magistrátu města Chomutova

Podpůrný orgán zapisuje do centrálního registru oznámení veřejné funkcionáře vykonávající funkci v oboru jeho působnosti, tj. primátora, náměstky primátora a ostatní členy Rady města Chomutova, uvolněné členy Zastupitelstva města Chomutova, vedoucí úředníky magistrátu města, vedoucí zaměstnance své příspěvkové organizace, s výjimkou škol a školských zařízení. 

Kontaktní osoba

Ing. Robert Plechatý
tel: 474 637 240
e-mail: tajemnik@chomutov.cz

Nahlížení do centrálního registru oznámení

Každý má právo bezplatně nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě do registru oznámení. Oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 1 zákona, tj. primátora, náměstků primátora, uvolněných členů Zastupitelstva a členů Rady města Chomutova, jsou dostupná bez předchozí žádosti. Oznámení veřejných funkcionářů uvedených v ust. § 2 odst. 2 zákona, tj. vedoucích úředníků magistrátu a vedoucích zaměstnanců příspěvkových organizací, jsou dostupná v zákonem omezeném rozsahu. Do neveřejné části registru oznámení je možné nahlížet na základě žádosti podané Ministerstvu spravedlnosti.

Nahlížet do registru, podat podnět nebo zažádat o přístup do neveřejné části lze na cro.justice.cz.

Oznámení učiněná veřejnými funkcionáři do 31. 8. 2017 je podpůrný orgán povinen uchovávat po dobu 5 let, tj. do 1. 9. 2022, a to pouze v listinné podobě. Žádost o nahlížení do těchto oznámení je možno podat k tajemníkovi statutárního města Chomutova. 

Žádost o nahlížení do Centrálního registru oznámení, pokud jde o oznámení učiněná veřejnými funkcionáři po 1. 9. 2017, je nutno adresovat přímo Ministerstvu spravedlnosti.

Registr oznámení

VSTUP po přidělení jména a hesla evidenčním orgánem