Přejít k hlavnímu obsahu

Náplň činnosti odboru životního prostředí

I. Postavení a funkce odboru

Na základě § 102 odstavec 2 písm. f) zákona o obcích zřídila Rada města Chomutova odbor životní prostředí jako svůj výkonný orgán.

 • Odbor životního prostředí provádí výkon státní správy na úseku ochrany životního prostředí.
 • Odbor dále vykonává výkon státní správy na úseku životního prostředí, kterou mu v daném rozsahu a v souladu s právními předpisy svěřuje Rada města Chomutova 
 • Odbor životního prostředí zabezpečuje úkoly obce v oblasti životního prostředí

II. Hlavní úkoly odboru

Vedoucí odboru

Mimo úkolů vyplývajících z organizačního řádu odpovídá za aktualizaci dokumentů ZM a RM (řády, směrnice, zásady, pravidla) jejichž je odbor správcem, a dále vykonává tyto činnosti:

 • příprava a předkládání rozpočtových změn, příprava rozpočtu odboru, sledování a vyhodnocování čerpání rozpočtu odboru, zajišťuje úhradu plateb vystavených faktur odboru
 • zabezpečuje vydávání koordinovaných závazných stanovisek v rámci úřadu
 • zajišťuje monitoring kvality vody KJ
 • plánuje celoplošnou deratizaci města
 • zajišťuje operativní deratizační zásahy na pozemcích města
 • zajišťuje platby kastrace bezprizorních koček v rámci regulace
 • zajišťuje povinnosti správce vodního toku Michanická strouha
 • zajišťuje regulaci výskytu populace holubů

Hlavní činnosti odboru

v rámci státní správy

 • Zabezpečuje výkon státní správy v přenesené působnosti v rozsahu správního území obce
 • Zabezpečuje výkon státní správy v přenesené působnosti v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností, která je zajišťována dle následujících právních předpisů:
  • Zákon o životním prostředí ( zák. č. 17/1992 Sb.),
  • Zákon o právu na informace o životním prostředí (zák. č. 123/1998 Sb.),
  • Zákon o ochraně přírody a krajiny (zák. č. 114/1992 Sb.),
  • Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (zák.č.334/1992 Sb.),
  • Zákon o odpadech (zák. č. 541/2020Sb.),
  • Vodní zákon (zák. č. 254/2001 Sb.),
  • Zákon o vodovodech a kanalizacích (zák. č. 274/2001 Sb.),
  • Zákon o ochraně ovzduší (zák. č. 201/2012 Sb.),
  • Zákon o myslivosti (zák.č.449/2001 Sb.),
  • Zákon o lesích (zák. č. 289/1995 Sb.) ,
  • Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů  (zák. č. 99/2004 Sb.),
  • Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin (zák. č. 149/2003 Sb.).,
  • Zákon  o zemědělství (zák. č.252/1997 Sb.),
  • Zákon na ochranu zvířat proti týrání (zák. č. 246/1992 Sb..),
  • Zákon o rostlinolékařské péči (zákon č. 326/2004 Sb.),
  • Zákon o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), ve znění pozdějších předpisů (zák. č. 100/2001 Sb),
  • Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ( 183/2001 Sb.)

V oblasti vodního hospodářství

 • Provádí výkon vodoprávního úřadu a speciálního stav. úřadu podle vodního zákona
 • Provádí rozhodnutí podle stavebního zákona (povolení, kolaudaci staveb, odstraňování staveb, změnu užívání staveb, nařizuje nezbytné stavební úpravy)
 • Vydává povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (odběr, vypouštění)
 • Vydává povolení k vypouštění odpadních vod dle předpisů
 • Vydává povolení k některým činnostem (výsadba, těžba písků, geologické práce v záplav. územích aj.)
 • Vydává stavební povolení k vodním dílům (ráze, vodní nádrže, jezy, zdrže, vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod apod.) či souhlas ke stavbám nevyžadujícím povolení dle vodního zákona
 • Vydává vyjádření k umístění, provedení, změnám nebo odstranění staveb, kdy by mohlo dojít k ovlivnění vodních poměrů
 • Zabezpečuje ochranu množství vod stanovením minimálního zůstatkového průtoku, ukládá dodržení minimální hladiny podzemních vod
 • Schvaluje havarijní plány
 • Řídí práce při zneškodňování havárií a ukládá opatření k nápravě
 • Schvaluje manipulační řád vodního díla, které povoluje
 • Stanovuje záplavová území a území určená k rozlivům povodní u drobných vodních toků
 • Plní povinnosti stanovené povodňovým orgánům obcí s rozšířenou působností
 • Projednává přestupky dle zvláštních předpisů a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

V oblasti odpadového hospodářství

 • Vede a zpracovává evidenci jím vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí podle tohoto zákona,
 • Kontroluje, jak jsou dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí správních orgánů ve všech oblastech působnosti tohoto zákona 
 • Může zabezpečit odpad, který ohrožuje nebo poškozuje zdraví lidí nebo životní prostředí, před únikem škodlivin do okolního prostředí nebo zajistit odklizení takového odpadu včetně jeho předání do zařízení určeného pro nakládání s odpady, a to na náklady odpovědné osoby
 • Vydává stanovisko k územním plánům a regulačním plánům podle stavebního zákona z hlediska odpadového hospodářství.
 • Vydává z hlediska nakládání s odpady nebo vedlejšími produkty závazné stanovisko k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona
 • V závazném stanovisku může stanovit podmínky, které zajistí ochranu zdraví a životního prostředí a zajistí vysokou míru recyklace produkovaných odpadů,
 • Vydává vyjádření z hlediska nakládání s odpady ke změně dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona a
 • Vydává vyjádření ke zřízení zařízení určeného pro nakládání s odpady a k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého.
 • Projednává přestupky dle zvláštních předpisů a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

V oblasti ochrany ovzduší

 • Zpřístupňuje informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních, která byla vydána na základě těchto žádostí,
 • Je dotčeným orgánem v územním, stavebním a kolaudačním řízení z hlediska ochrany ovzduší
 • Vydává závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu podle jiného právního předpisu
 • Vypracovává programy zlepšování kvality ovzduší v oblastech se zhoršenou kvalitou, může vypracovat místní program snižování emisí znečišťujících látek
 • Sleduje účinnost nařízení města č. 3/2002   o zákazu spalování rostlinných materiálů a vyhlašuje regulační opatření k omezení emisí ze stacionárních zdrojů
 • Sleduje dodržování přípustnosti tmavosti kouře, a přípustné míry obtěžování zápachem u provozovatelů stacionárních zdrojů
 • Vydává nápravná opatření dle zákona o ochraně ovzduší
 • vydává stanovisko k územním plánům a regulačním plánům z hlediska ochrany ovzduší
 • Projednává přestupky dle zvláštních předpisů a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

V oblasti rybářství

 • Ustanovuje, odvolává a zrušuje a stanovuje rozsah působnosti na návrh uživatele rybářského revíru či jiného oprávněného subjektu rybářskou stráž
 • Vede evidenci všech rybářských stráží v obvodu obce s rozšířenou působností
 • Ustanovuje a ruší ustanovení rybářské stráže
 • Vydává a odebírá rybářské lístky pro české občany a pro cizince v působnosti obvodu obce s rozšířenou působností
 • Projednává přestupky dle zvláštních předpisů a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

V oblasti ochrany zvířat proti týrání

 • Plní další úkoly v ochraně zvířat stanovené zákonem
 • Projednává přestupky dle zvláštních předpisů a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • spolupracuje s útulkem pro opuštěná zvířata (psí útulek v Chomutově)
 • spolupracuje se Státní veterinární správou
 • rozhoduje o zvláštním opatření podle § 28a a § 28b a o předběžné náhradní péči podle § 28c, včetně náhrady nákladů za toto opatření,

V oblasti ochrany přírody

 • Povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les, pozastavuje, omezuje nebo zakazuje kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu, vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě
 • Vydává závazná stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků a registruje významné krajinné prvky
 • Vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma, zajišťuje jejich ochranu, popřípadě ruší jejich ochranu
 • Povoluje záměrné rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny nebo živočicha do krajiny podle
 • Povoluje záměrné křížení a následné rozšiřování křížence rostlin či živočichů do krajiny
 • Vykonává státní dozor v ochraně přírody a krajiny
 • Rozhoduje o možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu a ukládá povinnost provést přiměřená náhradní opatření
 • Odebírá nedovoleně držené jedince, vyjma jedinců druhů chráněných podle zvláštního předpisu
 • Vykonává ve svém správním obvodu státní správu ochrany přírody, není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody
 • Projednává přestupky dle zvláštních předpisů a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

V oblasti ochrany zemědělského půdního fondu a rostlinolékařské péče

 • Rozhoduje v pochybnostech o tom, zda je pozemek součástí zemědělského půdního fondu
 • Vydává souhlas ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu
 • Uděluje souhlas k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků a vede evidenci jejich použití
 • Vydává vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí
 • Uděluje souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře menší nebo rovné 1 ha, a u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává u souhlasů jím vydaných potvrzení o ukončení rekultivace
 • Rozhoduje o odvodech za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
 • Podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, přijímá oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů a předkládá je rostlinolékařské správě k dalšímu řízení
 • Provádí plnění specifických povinností na úseku ochrany včel, zvěře a ryb na úseku letecké aplikace (evidence stanovišť včelstev a hromadného letu včel, vyhlášení začátku leteckého ošetřování porostů apod.)
 • Projednává přestupky dle zvláštních předpisů a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

V oblasti ochrany lesa

 • Rozhoduje o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa
 • Rozhoduje o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa
 • Uděluje souhlas k návrhům územně plánovací dokumentace, jimiž mají být dotčeny lesní pozemky
 • Vydává souhlas k vydání územního rozhodnutí, jimiž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha a souhlas k vydání rozhodnutí umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa
 • Rozhoduje o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha, o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí, o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa
 • Rozhoduje o povolení výjimky ze zakázaných činností v lese, o stanovení podmínek ke konání organizovaných anebo hromadných sportovních akcí v lese, o uložení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před škodami, které by mohly být způsobeny padáním kamenů, sesouváním půdy, pádem stromů a lavinami z lesních pozemků
 • Rozhoduje o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let, podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích
 • Rozhoduje o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře
 • Povoluje výjimky ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče a ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur
 • Ustanovuje lesní stráž a zrušují ustanovení lesní stráže ve svém správním obvodu
 • Projednává přestupky dle zvláštních předpisů a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

V oblasti myslivosti

 • Rozhoduje o určení normovaných a minimálních stavů zvěře v honitbě, o souhlasu k vypouštění zvěře do honitby, souhlasu k držení lišky obecné v zajetí, omezení činností nebo zákazu vstupu do honitby, o krmení zvěře v době nouze na náklad uživatele honitby
 • Rozhoduje o uznání honiteb, o přičlenění honebních pozemků a stanovení náhrady za přičlenění, změně honiteb, o zániku obory při nefunkčnosti jejího ohrazení, o zániku honitby
 • Ustanovuje a odvolává mysliveckého hospodáře
 • Ustanovuje a odvolává mysliveckou stráž v rámci obvodu obce s rozšířenou působností
 • Rozhoduje o snížení stavů zvěře a zrušení jejího chovu, o povolení lovu zvěře mimo dobu lovu, povolení lovu zvěře na nehonebních pozemcích
 • Vydává a odebírá lovecké lístky pro české občany a pro cizince v rámci obvodu obce s rozšířenou působností
 • Vede rejstřík honebních společenstev, vede evidenci o využití honiteb a v jejím rámci i evidenci mysliveckých hospodářů a evidenci loveckých psů používaných pro honitbu,
 • Stanoví termíny sčítání zvěře v honitbách, zpracovává statistická hlášení myslivosti za honitby ve svém správním obvodu, eviduje plány mysliveckého hospodaření a kontroluje jejich plnění
 • Vydává a eviduje lístky o původu zvěře a plomby
 • Projednává přestupky dle zvláštních předpisů a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 

v rámci samosprávy

zabezpečuje úkoly obce v oblasti životního prostředí

Odpadové hospodářství města

 • Zajištění smluvních vztahů s firmami zpětného odběru, elektrozařízení apod.
 • Zpracování hlášení o produkci odpadů města
 • Koordinace a úzká spolupráce činnosti TS v rámci odpadového hospodářství města
 • Vyjadřování se k investičním akcím z pohledu OH města
 • Koordinace likvidace černých skládek
 • Vyřizování podnětů a stížností občanů
 • Participace na tvorbě koncepčních dokumentů rozvoje města

Úsek veřejné zeleně na pozemcích ve vlastnictví města Chomutova

 • Zajištění kácení nevhodných, nebezpečných a neperspektivních jedinců
 • Monitoring stavu dřevin na území města a zajištění odborného ošetření dřevin
 • Zajištění náhradních a koncepčních výsadeb dřevin
 • Spolupráce na aktualizaci pasportu zeleně
 • Spolupráce s organizacemi města při péči a obnově zeleně
 • Vydávání souhlasu s užíváním plochy veřejného prostranství ( veřejné zeleně) a kontroly dodržení podmínek zásahu v rámci záboru veřejného prostranství
 • Řešení nápravy při narušení vzhledu obce
 • Vyjadřuje se k investičním akcím města a k záměru pronájmu či prodeji městských pozemků
 • Koordinace následné péče o zeleň vysazenou v rámci investičních akcí (spolupráce s TsmCh)
 • Vyřizování podnětů a stížností občanů
 • Participace na tvorbě koncepčních dokumentů rozvoje města

Úsek vodního hospodářství

 • Zajišťuje monitoring kvality vody KJ
 • Participace na tvorbě koncepčních dokumentů rozvoje města
 • Zajišťuje povinnosti správce vodního toku Michanická strouha
 • Povodňová komise

Úsek veterinárních a hygienických opatření na území města

 • Zajišťuje a koordinuje celoplošnou deratizaci města
 • Zajišťuje operativní deratizační zásahy na pozemcích města
 • Zajišťuje platby kastrace bezprizorních koček v rámci regulace
 • zajišťuje regulaci výskytu populace holubů

Ekonomika

 • Připravuje a zpracovává návrhu rozpočtu odboru, provádí dílčí ekonomické rozbory odboru (čtvrtletní, roční), sleduje a kontroluje výdaje a příjmy odboru, kontrola sestav
 • Provádí pokladní manipulace s peněžní hotovostí, evidence objednávek odboru
 • Zajišťuje administraci koordinovaných závazných stanovisek
 • Ověřování podpisů a listin
 • Zpracování návrhu smluv a objednávek na zakázky prací spojených s činností odboru

III. Ostatní úkoly odboru

 • Odbor vyhotovuje směrnice a metodické pokyny v souladu se strukturovanou dokumentací MMCH a v souladu s touto náplní.

Přehled právních předpisů vztahujících se k činnosti odboru 

 • Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů,
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve zně pozdějších předpisů
 • Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 • Zákon č. 250/2016 Sb., Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí 
 • Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod, způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
 • Zákon 166/1999 Sb. o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů