Přejít k hlavnímu obsahu

Odbor rozvoje a investic (ORI) - náplň činnosti

I. Postavení a funkce odboru

 • Na základě § 102 odst. 2 písmeno f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a na základě schváleného organizačního řádu zřídila Rada města Chomutova odbor rozvoje a investic (ORI) jako svůj výkonný orgán.
 • Ve spolupráci s dalšími odbory MMCH dbá na přísnou hospodárnost při vynakládání finančních prostředků.
 • Vykonává svěřené úkoly při vypracování, projednání, schválení a plnění finančního plánu příspěvkových organizací zřízených městem.

II. Hlavní úkoly odboru

VEDOUCÍ ODBORU

Mimo úkolů vyplývajících z bodu 6.4. organizačního řádu odpovídá za aktualizaci dokumentů ZSMCH a RSMCH (řády, směrnice, zásady, pravidla), jejichž je odbor správcem.

Pro účelné a hospodárné využívání majetku obce a zabezpečení činností MMCH vykonává tyto činnosti:

 • Rozpočet
  • příprava a předkládání rozpočtových změn
  • příprava podkladů pro sestavení rozpočtu města
  • příprava rozpočtu odboru
  • sledování čerpání rozpočtu odboru
  • vyhodnocování čerpání rozpočtu odboru
 • Finanční operace
  • zajišťuje úhradu plateb vystavených faktur odboru

Příloha 1 : Odbor rozvoje a investic – náplň  práce 

ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ – úřad územního plánování

Státní správa

Oddělení územního plánování zajišťuje státní správu na úseku územního plánování v rozsahu činnosti orgánu územního plánování pro města a obce ORP Chomutov – Chomutov, Bílence, Blatno, Boleboř, Březno, Černovice, Droužkovice, Hora Sv. Šebestiána, Hrušovany, Jirkov, Kalek, Křimov, Málkov, Místo, Nezabylice, Otvice, Pesvice, Spořice, Strupčice, Údlice, Vrskmaň, Všehrdy, Všestudy, Výsluní, Vysoká Pec v tomto rozsahu:

 • pořizuje územní plán, regulační plán a jejich změn pro území města Chomutov, včetně zajištění jeho projednání s veřejností a dalších postupů dle stavebního zákona
 • pořizuje územní studie pro území města Chomutov včetně jejich aktualizace, 
 • pořizuje územní plány, regulační plány a jejich změn na žádost obce ve správním obvodu ORP Chomutov, včetně zajištění jeho projednání s veřejností a dalších postupů dle stavebního zákona         
 • zajišťuje vydání územních plánů opatřením obecné povahy připravovaná zdejším úřadem územního plánování, vyznačuje účinnost na opatření 
 • pořizuje územní studie na žádost obce ve správním obvodu ORP Chomutov,
 • pořizuje územní studii krajiny pro ORP Chomutov
 • spolupracuje se starosty obcí ORP Chomutov z hlediska plnění cílů a úkolů územního plánování
 • Zpracovává zprávy o uplatňování územních plánů v uplynulém období a zajišťuje jejich projednání s dotčenými orgány státní správy včetně jejich předložení zastupitelstvu každé 4 roky od jejich schválení
 • pořizuje územně analytické podklady v rozsahu správního území ORP Chomutov, zajišťuje jejich průběžnou aktualizaci a jednou za 4 roky úplnou aktualizaci,
 • pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve správním obvodu ORP Chomutov,
 • podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti pro správní obvod ORP Chomutov,
 • zajišťuje zveřejnění územních plánů a územně plánovacích podkladů 
 • vyhodnocuje aktuálnost územně plánovacích podkladů
 • poskytuje územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace,
 • vydává závazná stanoviska z hlediska uplatňování záměrů, cílů a úkolů územního plánování ve správním obvodu ORP Chomutov pro účely vydání rozhodnutí podle stavebního zákona nebo jiného zvláštního předpisu, zejména pro:
  • územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (§ 79 stavebního zákona), 
  • územní rozhodnutí o změně využití území (§ 80 stavebního zákona), 
  • územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (§ 81 stavebního zákona), 
  • územní rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků (§ 82 stavebního zákona), 
  • územní rozhodnutí o ochranném pásmu (§ 83 stavebního zákona), 
  • veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby (§ 78a a § 79 stavebního zákona), 
  • veřejnoprávní smlouvu o změně využití území (§ 78a a § 80 stavebního zákona), 
  • veřejnoprávní smlouvu o změně vlivu užívání stavby na území (§ 78a a § 81 stavebního zákona), 
  • územní souhlas o umístění staveb a jejich změn (stavebních záměrů uvedených v § 103 stavebního zákona při splnění podmínek podle § 96 odst. 1 stavebního zákona), s výjimkou záměrů v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše uvedených v § 103 odst. 1 stavebního zákona, které posuzuje stavební úřad (§ 90 odst. 2 a § 96b odst. 1 stavebního zákona), 
  • územní souhlas o umístění ohlašovaných staveb a jejich změn (stavebních záměrů uvedených v § 104 stavebního zákona při splnění podmínek podle § 96 odst. 1 stavebního zákona), 
  • územní souhlas o umístění stavby – změny všech staveb [§ 96 odst. 2 písm. c) stavebního zákona při splnění podmínek podle § 96 odst. 1 stavebního zákona], 
  • územní souhlas o umístění stavby [všech staveb umisťovaných v ohraničených prostorech podle § 96 odst. 2 písm. e) stavebního zákona a za splnění podmínek podle § 96 odst. 1 stavebního zákona], 
  • územní souhlas o změně využití území [změna druhu pozemku podle § 96 odst. 2 písm. d) 
  • stavebního zákona, terénní úpravy podle § 96 odst. 2 písm. f) stavebního zákona a odstavné a další plochy podle § 96 odst. 2 písm. g) stavebního zákona], 
  • společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (§ 104 odst. 1 a 2 stavebního zákona), 
  • územní rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby 
  • na území a o dělení a scelování pozemků vydávaná ve zjednodušeném územním řízení (§ 95 
  • stavebního zákona). 
  • společné povolení (§ 94j a násl. stavebního zákona a § 94q a násl. stavebního zákona), 
  • souhlas se změnou v užívání stavby (§ 127 odst. 2 stavebního zákona), 
  • povolení ke změně v užívání stavby (§ 127 odst. 4 stavebního zákona), 
  • dodatečné povolení stavby (§ 129 odst. 2 a 3 stavebního zákona, s výjimkou staveb podle § 103 odst. 1 v zastavěném území a v zastavitelné ploše), 
  • povolení stavby v opakovaném stavebním řízení (§ 129 odst. 5 stavebního zákona), 
  • povolení změny užívání dočasné stavby nebo změny na stavbu trvalou (§ 129 odst. 6 stavebního zákona), 
  • dodatečné povolení terénních úprav a zařízení (§ 129 odst. 7 stavebního zákona), 
  • povolení stavby speciálním stavebním úřadem, jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas (§ 15 odst. 2 stavebního zákona).
 • vydává stanoviska z hlediska uplatňování záměrů územního plánování ve správním obvodu ORP Chomutov pro účely vydání koordinovaného stanoviska nebo koordinovaného závazného stanoviska 
 • zajišťuje dodržování urbanisticko-architektonických koncepcí dle vydaných územně plánovacích dokumentacích v souladu s Politikou architektury a stavební kultury České republiky
 • vykonává státní dozor ve věcech územního plánování 
 • poskytuje vyjádření orgánu územního plánování v rámci posuzování vlivu záměru na životní prostření
 • poskytuje vyjádření orgánům veřejné správy, případně zajišťuje koordinaci záměrů z hlediska územního plánování v rámci řízení dle jiných zvláštních předpisů např. horního zákona, zákona o pozemkových úpravách, zákona o státním pozemkovém úřadu
 • koncipuje námitky a připomínky k územnímu plánu sousední obce nebo k Zásadám územního rozvoje Ústeckého kraje nebo k Politice územního rozvoje České republiky,
 • spolupracuje s pořizovateli a zpracovateli územně plánovacích podkladů a dokumentací vyšších územních celků.
 • vyjadřuje se k záměrům investorů z hlediska územního plánu a strategie rozvoje obcí ORP Chomutov
 • shromažďuje informace o území ORP Chomutov, o možnostech funkčního využití pozemků a staveb 
 • poskytuje informace široké veřejnosti z hlediska územního plánu a strategie rozvoje  ORP Chomutov
 • zajišťuje poradenskou činnost v oblasti územního plánování
 • spolupracuje s dalšími odbory v koordinaci záměrů z hlediska územního plánu a strategie rozvoje ORP Chomutov 
 • zajišťuje další úkoly vyplývající z přenesené působnosti výkonu státní správy.
 • zajišťuje aktuálnost mapových podkladů a zajišťuje jejich aktualizaci, vytváří účelové kartografické výstupy, koordinuje aktualizaci získaných mapových podkladů, spravuje a tvoří GIS v oblasti územního plánování.
 • Administrativní činnost

Činnost pro samosprávu SMCH:

 • zajišťuje informační servis investorům o možnostech umísťování investic na území ORP Chomutov. 
 • zajišťuje koncepční činnost v rámci platného Územního plánu Chomutov
 • zajišťuje zapracování dlouhodobých strategických cílů rozvoje města Chomutova do územně plánovací dokumentace a podkladů (budování dopravních a inženýrských sítí, veřejně prospěšné občanské stavby, systému ekonomické stability apod.)
 • vyjadřuje se k záměrům investorů z hlediska územního plánu a strategie rozvoje města Chomutova, jakož i z hlediska koordinace technické infrastruktury.
 • řeší otázky urbanistické a architektonické pro stavby investované městem Chomutov.
 • zajišťuje mapové podklady pro činnost odboru.
 • Zajišťuje problematiku uzavírání smluv o provedení stavby, plánovacích smluv apod.
 • zajišťuje podklady pro jednání komisí, rady a zastupitelstva města Chomutova případně obcí ORP Chomutov
 •  zajišťuje výběrová řízení na zpracovatele územních plánů a podkladů (studie)
Přehled právních předpisů vztahujících se k odboru  rozvoje a investic, úsek územního plánování:
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • Zákon č. 137 / 2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
 • Zákon č. 265/1992 Sb., katastrální zákon
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 • Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu
 • Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve zně pozdějších předpisů
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách
 • Zákon č. 44/1988 Sb. horní zákon
 • Zákon č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
 • Zákon 503/2012 Sb. o státním pozemkovém úřadu
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,

ODDĚLENÍ INVESTIC A DOTACÍ

Oblast dotací

 • koordinuje a zajišťuje přípravu a zpracování žádostí o dotace z programů EU a ČR (kromě programu regenerace památek),
 • metodicky řídí odvětvové odbory a organizace při realizaci projektů financovaných z dotací EU a národních zdrojů
 • vyhledává možnosti využívání dotačních programů pro potřeby města,
 • spolupracuje s odvětvovými odbory, organizacemi města, Krajským úřadem a jednotlivými ministerstvy, mezinárodními partnery při přípravě projektů,
 • spolupracuje s odvětvovými odbory při realizaci veřejných soutěží, realizaci projektů, vyúčtování a konečném vyhodnocení projektů v souladu s vnitřními směrnicemi města
 • zajišťuje soulad zadávacích podmínek veřejných soutěží s pravidly poskytovatelů dotací
 • zajišťuje monitoring realizace projektů dle pravidel poskytovatelů dotací a jejich projednání v orgánech města
 • zajišťuje projednání/schválení projektových záměrů v orgánech a komisích města,
 • zajišťuje zpracování závěrečného vyúčtování projektů.
 • zajišťuje průběh realizace kontrol projektů a veřejných soutěží financovaných z EU a národních zdrojů
 • zajišťuje ve spolupráci s odvětvovými odbory a organizacemi města plnění podmínek poskytovatelů dotace v době udržitelnosti projektů
 • zajišťuje propagaci výsledků a výstupů projektu např. webové stránky, povinná publicita, veřejná projednání s občany, ankety, semináře apod.
 • spravuje organizační složku „Centrum komunitního plánování“

Oblast financování projektů

 • kontroluje a koordinuje finanční toky čerpané v rámci akcí realizovaných z dotací EU a národních zdrojů,
 • spravuje rozpočet určených ORJ,
 • zřizuje, ve spolupráci s OE, zvláštní účty pro jednotlivé projekty, u příslušných peněžních ústavů,
 • spolupracuje s projektovými manažery při přípravě podkladů a rozpočtování připravovaných projektů,
 • zpracovává veškeré finanční podklady v průběhu realizace projektu a připravuje, ve spolupráci s příslušnými odbory, potřebné podklady pro zpracování průběžných a závěrečných zpráv k projektům,
 • odpovídá za závěrečné finanční vyúčtování projektů,
 • zajišťuje ve spolupráci s odvětvovými odbory a organizacemi města plnění podmínek poskytovatelů dotace v době udržitelnosti projektů.

Oblast strategie rozvoje města

 • koordinuje a zajišťuje zpracování komplexních strategických rozvojových dokumentů pro účely čerpání dotací z EU a národních zdrojů,
 • vyhodnocuje, aktualizuje strategii rozvoje města a další strategické rozvojové dokumenty, např. integrované plány rozvoje města, integrované územní investice apod.,
 • spolupracuje s regionálními partnery v oblasti rozvoje města,
 • zastupuje město a jeho zájmy v komisích a pracovních skupinách Svazu měst a obcí a dalších organizacích či sdruženích,
 • zajišťuje připomínkování národních strategických dokumentů a souvisejících realizačních dokumentů v oblasti regionálního rozvoje a dotací
 • zajišťuje projednání plnění strategických rozvojových dokumentů v orgánech města ve spolupráci s ostatními odbory,
 • zajišťuje vydání stanoviska k souladu projektových záměrů se strategií rozvoje města a integrovanými strategickými dokumenty (např. integrovaný plán rozvoje města, integrovaná územní investice apod.),
 • vyjadřuje se k záměrům strategie rozvoje města,
 • řeší problematiku obecné strategie rozvoje města.

ÚSEK INVESTIC

 • Vydává stanoviska města ke stavbám v rámci řízení dle stavebního zákona.
 • Vydává stanoviska města v rámci řízení dle ostatních zákonů, kde je město účastníkem řízení
 • Vydává stanoviska k nakládání s nemovitostmi v majetku města.
 • Vypisuje urbanistické a architektonické soutěže pro řešení zvlášť významných úkolů v rámci stavebního rozvoje města.
 • Vyjadřuje se k umísťování reklamních a propagačních zařízení.
 • Vyjadřuje se k záměrům zvláštního užívání veřejných prostranství (stánkový prodej apod.)
 • Zajišťuje podklady pro komplexní řešení koncepce rozvoje a regenerace města a podklady pro řešení optimálního nakládání s majetkem města v zájmu rozvoje města s cílem podpory jeho ekonomického a sociálního růstu.
 • Zajišťuje podklady pro řešení rozvojových projektů celoměstského významu (veřejně prospěšných staveb, dopravní a technické infrastruktury).
 • Připravuje podklady a podává návrhy pro rozhodování orgánů samosprávy ve věcech rozvoje města.
 • Zajišťuje v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek smluvní vztahy s dodavateli přípravné a projektové dokumentace.
 • Řeší problematiku obecné strategie rozvoje města a problematiku jednotlivých konkrétních rozvojových potřeb, příležitostí a investičních záměrů.
 • Připravuje podklady a podává návrhy pro rozhodování orgánů samosprávy ve věcech realizace investic města.
 • Podílí se s odvětvovými odbory MMCH na formulaci konkrétních investičních záměrů financovaných z rozpočtu města a navrhuje realizační strategii a způsoby majetkoprávního a uživatelského uspořádání.
 • Zúčastňuje se jednání představitelů města se zahraničními investory.
 • Vede informace o možnostech financování investic mimo rozpočet města, projednává sdružení finančních prostředků privátních investorů a města.
 • Připravuje a realizuje vlastní rozvojové projekty a investice města.
 • Připravuje podklady a podporuje privátní rozvojové projekty na pozemcích a případně budovách v majetku města.
 • Přebírá od odvětvových odborů MMCH schválené investiční záměry určené k další přípravě a realizaci investic z prostředků města.
 • Zodpovídá za přípravu a realizaci investičních akcí schválených v rozpočtu města počínaje dokumentací pro stavební řízení a konče předáním staveb do majetku.
 • Předkládá roční plán investic a zajišťuje jeho plnění.
 • Vykonává funkci přímého investora pro investice v majetku města, popř. pro investice v rámci sdružení investičních prostředků.
 • Zajišťuje v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek smluvní vztahy s dodavateli projektové dokumentace a následné realizace staveb.
 • Organizuje veřejné obchodní soutěže a jiné způsoby zadání veřejných zakázek.
 • Kontroluje a likviduje faktury za práce a dodávky v rámci investiční výstavby.
 • Zajišťuje úkoly spojené se sledováním kvality a kvantity prováděných stavebních prací a dodávek, kontroluje dodržování norem a zásad technologie.
 • Poskytuje metodickou a odbornou pomoc odvětvovým odborům při formulaci investičních záměrů pro stavební investice města, při jejich projednání v orgánech města a při uplatňování záruk těmito odbory vyplývajících ze smluv u dokončených staveb.
 • Vyřizuje příslušná správní řízení pro investice města u stavebního úřadu.
 • Zajišťuje opravy a rekonstrukce budov financované městem.
 • Spolupracuje s odvětvovými odbory při sestavování střednědobého a ročního plánu investičních akcí.
 • Provádí komplexní inženýrskou činnost ve fázi projektové přípravy investic města.
 • Provádí komplexní inženýrskou činnost ve fázi realizace stavebních investic města až po jejich odevzdání do provozu.
 • Provádí financování stavebních investic města ve spolupráci se správci příslušných rozpočtových kapitol, zajišťuje převedení dokončených stavebních investic do majetku města.
 • Je správcem Fondu rozvoje města a fondu oprav.
 • Podílí se na realizaci akcí investovaných z dotací.

III. Ostatní úkoly

 • Odbor vyhotovuje metodické pokyny v souladu se strukturovanou dokumentací MMCH a v souladu s touto náplní.
 • Zpracovává a aktualizuje obecně závazné vyhlášky města v rámci své působnosti, včetně interních předpisů. Zajišťuje funkčnost a kontrolu.
 • Zabezpečuje činnost příslušných komisí rad města.
 • Zpracovává podklady pro vyřízení stížností, oznámení a podnětů ve své působnosti. Spolupracuje s jednotlivými odbory MMCH a organizacemi řízenými městem.
 • Provádí archivaci zpracované projektové dokumentace, investičních akcí a příslušných smluvních vztahů.
 • Plní úkoly uložené radou města, zastupitelstvem města a příslušných přímých nadřízených.

Přehled právních předpisů vztahujících se k odboru majetku města:

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Zákon č. 137 / 2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu
Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů
Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách
Zákon č.328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání
Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Zákon č. 265/1992 Sb., katastrální zákon
Zákon č. 358/1992 Sb., notářský řád
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
Zákon č. 458/2000 Sb., revize el. zařízení
Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 16/1993 Sb., silniční daň
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti
Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitosti
Zákon č. 255/2000 Sb., o soudních poplatcích
Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon
Zákon č. 588/1992 Sb., o DPH
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád