Přejít k hlavnímu obsahu

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace

(§ 5 odst.1 písm. d)

Kdo a jaké informace poskytuje

Podle zákona o svobodném přístupu k informacím č.106/1999 Sb. informace poskytují tzv. povinné subjekty (§ 2, odst. 1 a 2), když zákon uvádí, že povinnými subjekty jsou:

 • státní orgány a územní samosprávné celky a jejich orgány (orgány statutárního města Chomutova)
 • subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti

Povinné subjekty jsou ze zákona povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti.

Zákon 106/1999 Sb. se nevztahuje na poskytování informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, a dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací.

Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Zákon dále uvádí, jaké informace povinný subjekt neposkytuje nebo jejichž poskytování za podmínek stanovených zákonem omezuje.

Povinný subjekt neposkytuje informace:

 • (§ 7) je-li požadovaná informace označena za utajovanou informaci
 • (§ 9) je-li požadovaná informace označena za obchodní tajemství.
  (§ 9 odst. 2) Při poskytování informace týkající se používání veřejných prostředků se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství
 • (§ 10) jestliže by se týkala informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, a byla-li by získána na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení
 • (§ 11, odst. 4) o probíhajícím trestním řízení, o rozhodovací činnosti soudů s výjimkou pravomocných rozsudků, o plnění úkolů zpravodajských služeb a o přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu ČR.
 • Povinný subjekt dále neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského dle §11 odst. 5

Informace o činnosti jednotlivých odborů Magistrátu města Chomutova (MMCH) je možné získat:

 • přímo na jednotlivých odborech MMCH
 • na internetových stránkách města na adrese: www.chomutov.cz

Kdo je oprávněn informace žádat

Právo na poskytnutí informace podle tohoto zákona má subjekt, v zákoně dále označovaný jako „žadatel“.

Žadatelem je (§ 3 odst. 1) každá fyzická a právnická osoba, která žádá o poskytnutí informace podle tohoto zákona.

Žadatel nemusí svoji žádost o poskytnutí informace dokládat jakýmkoli právním titulem, důvodem nebo splněním jiných podmínek. Zejména pak nemusí žadatel zdůvodňovat zvláštní zájem na poskytnutí takové informace povinným subjektem.

Způsob poskytování informací

Informace  poskytuje Statutární město Chomutov a jeho orgány  žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním.

Informací se rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické formě nebo záznamu zvukového, audiovizuálního nebo obrazového.

Zveřejněnou informaci ve smyslu tohoto zákona je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, s možností dálkového přístupu.

Informace poskytovaná zveřejněním se poskytuje ve všech formátech a jazycích, ve kterých byla vytvořena. Pokud je taková informace zveřejněna elektronicky, musí být zveřejněna i ve formátu, jehož specifikace je volně dostupná a použití uživatelem není omezeno.

Statutární město Chomutov má povinnost informace, uvedené v § 5 odst. 1 zákona, zveřejňovat též způsobem umožňující dálkový přístup (na svých internetových stránkách).

Dále pak povinný subjekt poskytuje, na základě žádosti žadatele, ostatní informace za předpokladu, že se poskytování informace vztahuje k působnosti povinného subjektu.

Žádost o poskytnutí informace podává žadatel

ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (písemným podáním, faxem, elektronickou poštou).

Informace je žadateli poskytována:

1. ústně

2. písemně (písemným vyřízením daným k poštovní přepravě, telekomunikačními prostředky, elektronickou poštou)

3. nahlédnutím do spisu

4. pořízením fotokopie

5. na paměťových médiích

Na písemné podání je třeba odpovědět písemnou formou.

Ústní informace poskytují zaměstnanci věcně  příslušných  odborů nebo oddělení MMCH.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci za dostačující, podá žádost o poskytnutí informace písemně volnou formou se všemi náležitostmi uvedenými níže.

Písemnou žádost lze podat:

1. na podatelně MMCH

2. na každém odboru MMCH

3. faxem (474 652 777) nebo e-mailem podatelna@chomutov.cz

Náležitosti písemné žádosti o poskytnutí informace a postup jejího vyřizování

V žádosti musí být uvedeno (§ 14 odst. 2):

 • komu (kterému povinnému subjektu) je písemná žádost určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona
 • kdo písemnou žádost podává tj. jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého bydliště. Právnická osoba uvede název, IČO, adresu sídla a adresu pro doručování.
 • předmět žádosti, tj. jaké informace požaduje žadatel sdělit

Je-li žádost podána elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny!

Pokud žádost neobsahuje výše uvedené náležitosti, nebo není podána prostřednictvím elektronické podatelny není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona.

Povinný subjekt žádost posoudí a:

a) pokud nedostatek údajů o žadateli brání postupu k vyřízení žádosti podle tohoto zákona, vyzve se žadatel ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Pokud žadatel výzvě, do 30 dnů od jejího doručení, nevyhoví, žádost se odloží

b) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve se žadatel ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost upřesnil. Pokud žadatel výzvě o upřesnění, do 30 dnů od jejího doručení, nevyhoví, , rozhodne povinný subjekt o jejím odmítnutí

c) v případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti města  (povinného subjektu) žádost se odloží a tato odůvodněná skutečnost se sdělí žadateli do 7 dnů od doručení žádosti

Jestliže žádost má všechny náležitosti, pak povinný subjekt poskytne požadovanou informaci nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti, nebo jejího doplnění.

Lhůtu pro poskytnutí informace (do 15 dnů) může povinný subjekt prodloužit ze závažných důvodů o 10 dní (např. z důvodu vyhledání a sběru velkého množství odlišných a oddělených informací požadovaných v žádosti)

Základní lhůta pro poskytnutí informace

Možnost prodloužení lhůty pro poskytnutí informace

Lhůta celkem

15 dnů

10 dnů

25 dnů

Informace se žadateli poskytuje nejpozději ve stanovené lhůtě.

O prodloužení lhůty i o důvodech prodloužení lhůty pro poskytnutí informace musí být žadatel o poskytnutí informace prokazatelně a včas informován, před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace

Rozhodnutí o nevyhovění žádosti o poskytnutí informace

Pokud povinný subjekt žádosti žadatele nevyhoví (byť jen zčásti), vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti (do 15 dnů)  rozhodnutí.

Pokud nebude žádosti vyhověno z důvodu ochrany obchodního tajemství, nebo ochrany práv podle autorského zákona, musí být v odůvodnění uvedeno, kdo vykonává předmětná  obchodní či autorská práva.

Takové rozhodnutí musí

 • být vydáno v souladu s platnými právními předpisy
 • vycházet z objektivně získaných skutečností
 • splňovat předepsané náležitosti v souladu s ustanovením § 68 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení (výrok, odůvodnění, poučení o odvolání).

Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.

Odvolání

Proti rozhodnutí povinného subjektu o nevyhovění žádosti (odmítnutí žádosti) žadatele o poskytnutí informace podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů

 • od doručení rozhodnutí povinného subjektu žadateli 

Odvolání se podává (adresuje) orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

Pokud povinný subjekt odvolání sám, po přehodnocení stanoviska, v plném rozsahu žádosti nevyhoví, předloží jej do 15 dnů od doručení odvolání, spolu se spisovým materiálem, nadřízenému orgánu (Krajskému úřadu Ústeckého kraje KÚÚK).

KÚÚK rozhodne o dovolání do 15 dnů od jejího předložení povinným subjektem.

Proti rozhodnutí KÚÚK o odvolání se nelze dále odvolat.

Rozhodnutí KÚÚK lze napadnout (je přezkoumatelné soudem) podáním žaloby podle § 246 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v rámci přezkoumávání správních rozhodnutí soudem.

Soud přezkoumává, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti – nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a také rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

STÍŽNOST NA POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI O INFORMACE

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel:

 • Který nesouhlasí vyřízením žádosti odkazem na zveřejněnou informaci dle § 6
 • Kterému nebyla informace poskytnuta v termínu do 15 dní, nebo v případě prodloužení do 25 dní a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 • Kterému byla informace poskytnuta pouze částečně aniž bylo o zbytku vydáno rozhodnutí o odmítnutí
 • Který nesouhlasí s výší úhrady požadovanou v souvislosti s poskytnutím informací §17 odst.3

Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Pokud nelze ústní stížnost ihned vyřídit , sepíše se o ní písemný záznam.

Stížnost se podává u povinného subjektu do 30 dnů od:

 • Doručení sdělení, které odkazuje na zveřejněnou informaci
 • Uplynutí lhůty pro poskytnutí informace 15 dnů (25 dnů)

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán (KÚÚK) takto:

 • pokud povinný subjekt stížnosti sám zcela nevyhoví, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti, pak ji předá KÚÚK, spolu se spisovým materiálem, v termínu do 7 dnů ode dne, kdy ji přijal
 • KÚÚK o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena s tím, že rozhodnutí oznámí žadateli a povinnému subjektu

Proti rozhodnutí KÚÚK o stížnosti se nelze odvolat