Přejít k hlavnímu obsahu

Náplň činnosti odboru dopravních a správních činností

I. POSTAVENÍ A FUNKCE ODBORU

Na základě § 102, odst. 2, písmeno f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a na základě schváleného organizačního řádu zřídila Rada města Chomutova odbor dopravních a správních činností (dále jen ODaSČ) jako svůj výkonný orgán. ODaSČ vykonává:

 • agendu na úseku evidence řidičů, registru silničních vozidel, vydávání osvědčení profesní způsobilosti řidiče a zajišťuje agendu paměťových karet do digitálních tachografů
 • projednává přestupky na úseku dopravy
 • projednává přestupky a to především proti veřejnému pořádku, majetku a občanskému soužití
 • státní správu a samosprávu, kdy působí jako evidence obyvatel, koná agendy občanských průkazů a cestovních dokladů, matriku a související činnosti

II. HLAVNÍ ÚKOLY ODBORU

VEDOUCÍ ODBORU
 • zabezpečuje výkon činností podle I., dále plní obecné činnosti vedoucího ODaSČ podle bodu 6.4. organizačního řádu MMCH
 • ve své odborné činnosti je oprávněn pro magistrát města vydávat vnitřní odborné předpisy, provádět školení a navrhovat nápravná opatření v rozsahu pravomocí
 • sestavuje, popř. spolupracuje na sestavení programů rozvoje obce s rozšířenou působností
 • odpovídá za aktualizaci dokumentů ZM a RM (řády, směrnice, zásady, pravidla) jejichž je odbor správcem

Odbor se člení na tři oddělení.


III. ODDĚLENÍ DOPRAVNÍCH A PŘESTUPKOVÝCH AGEND

REGISTR ŘIDIČŮ

ve správním obvodu obce s rozšířenou působností

 • Udělení a rozšíření řidičského oprávnění
 • Výměna řidičského průkazu po uplynutí doby jeho platnosti
 • Změna údajů, ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu
 • Výměna řidičského průkazu vydaného cizím státem
 • Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu
 • Vrácení řidičského oprávnění po zákazu řízení (zdravotní důvody, po 12-ti bodech)
 • Vydání digitální karty
 • Výpis z Evidenční karty řidiče (EKŘ) a bodového systému
 • Zápis profesní způsobilosti řidiče
AUTOŠKOLSTVÍ:
 • Rozhodnutí ve věci změn v registraci autoškol
 • Kontroly státního dozoru podléhajících Autoškol v rámci daného ORP
 • Rozhodnutí v řízení o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • Rozhodnutí o povinnosti podrobit se přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

REGISTR SILNIČNÍCH VOZIDEL
 • registruje nová a ojetá motorová i přípojná vozidla
 • provádí změny údajů v registru silničních vozidel – změna vlastníka, výměna registrační značky, vyřazení z provozu, zánik vozidla
 • přiděluje registrační značky na přání a značky pro EL vozidla
 • povoluje přestavby a stavby vozidel
 • schvaluje technickou způsobilost
 • vykonává statní odborný dozor nad stanicemi měření emisí

ODDĚLENÍ DOPRAVNÍCH PŘESTUPKŮ

Zajišťuje agendu dopravních přestupků v působnosti obce s rozšířenou působností, výkon státní správy ve věcech projednávání a vedení přestupkového řízení proti porušení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a dále:

 • projednává skutky postoupené Policií ČR, jinými orgány činnými v trestním řízení, či od jiného správního orgánu, jimiž jsou porušována příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, týkající se provozu na pozemních komunikacích, nejde-li o přestupek postižitelný podle zvláštních právních předpisů nebo o trestný čin
 • projednává a rozhoduje o přestupcích při porušení zákonů č. 361/2000 Sb., č.168/1999 Sb., č.56/2001 Sb.,
 • projednává vysoce složité a sporné případy dopravních nehod s vysokou závažností, komplikovanými a spornými okolnostmi
 • posuzuje oznámení o přestupcích z hlediska vyloučení podezření ze spáchání trestných činů v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích a vyhotovování podnětů o podezření ze spáchání trestného činu včetně jejich předání státnímu zastupitelství, popřípadě jinému příslušnému orgánu činnému v trestním řízení
 • přezkoumává pravomocná rozhodnutí ( autoremedura ), rozhoduje o obnově řízení o novém rozhodnutí
 • předává podklady a informace na vyžádání pojišťovnám ve věcech pojistných událostí osob a motorových vozidel
 • vyřizuje žádosti o pravomocná rozhodnutí od Policie ČR při zkráceném trestním řízení
 • rozhoduje o zkrácení správního trestu zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, týkajících se upuštění od výkonu zbytku zákazu této činnosti

ODDĚLENÍ OBECNÝCH PŘESTUPKŮ

projednává přestupky proti veřejnému pořádku, majetku a občanskému soužití a další přestupky podle platných právních předpisů České republiky

Výkon státní správy na úseku projednávání přestupků podle zákona č. 250/2016 Sb, „zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich“ a zákona č. 251/2015 Sb., „zákona o některých přestupcích“ zajišťuje na základě pověření a byla pověřena dle ustanovení § 60 odst. 1 a 2 zákona o odpovědnosti za přestupky výkonem přenesené působnosti.

Výkon státní správy zabezpečuje pro následující města a obce:

Bílence Droužkovice Kalek Otvice Vrskmaň
Blatno Hora Sv. Šebestiána Křimov Pesvice Všehrdy
Boleboř Hrušovany Málkov Spořice Všestudy
Březno Chomutov Místo Strupčice Vysoká Pec
Černovice Jirkov Nezabylice Údlice Výsluní

Projednává přestupky podle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a podle souvisejících, navazujících a dalších právních předpisů, ve kterých jsou ustanovení o přestupcích a které spadají do její kompetence: přestupky podle zákona o střetu zájmů, zákona o právu shromažďovacím, zákona o zbraních a střelivu, zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a ostatní přestupky, pokud k jejich projednání nejsou příslušné jiné správní orgány.

Přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou obcím svěřeny, proti pořádku v územní samosprávě, proti veřejnému pořádku, proti majetku, proti občanskému soužití, projednává úsek obecných přestupků na základě uzavřených veřejnoprávních smluv pro 16 okolních obcí. Jedná se o obce: Bílence, Blatno, Březno, Černovice, Droužkovice, Hora Sv. Šebestiána, Hrušovany, Kalek, Křimov, Málkov, Místo, Nezabylice, Otvice, Spořice, Údlice a Všehrdy.

 • řeší podněty občanů na úseku občanského soužití a veřejného pořádku a přezkoumává tyto podněty za účelem zjištění eventuálního přestupkového jednání
 • vypracovává zprávy o pověsti pro orgány činné v trestním řízení
 • na žádost fyzických osob vypracovává zprávy k posouzení jejich spolehlivosti
 • v rámci objasňování došlých oznámení provádí místní šetření a šetření v terénu
 • provádí šetření a zasílá výzvy poškozeným osobám a organizacím k jejich nárokům na náhradu škody
 • v případě oznámeného závažnějšího protiprávního jednání předává oznámení těchto skutků státnímu zastupitelství a žádá o přezkum a posouzení případné trestní odpovědnosti
 • vede administrativní činnosti s agendou přestupků související
 • rozhoduje ve správním řízení
 • projednává přestupky v příkazním řízení, nejsou-li pochybnosti o tom, že se podezřelý z přestupku protiprávního jednání dopustil
 • řeší přestupky v příkazním řízení na místě, v té souvislosti vede evidenci příkazových bloků a vybrané finanční hotovosti
 • rozhoduje o propadnutí či zabrání věcí zajištěných při objasňování přestupkového protiprávního jednání a jejich následného předání na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 • rozhoduje o propadnutí či zabrání návykových látek zajištěných Policií ČR, vede evidenci vydaných rozhodnutí a v součinnosti poskytuje podklady pro jejich likvidaci
 • rozhoduje o vrácení předmětů zajištěných Policií ČR během šetřeného protiprávního jednání a zasílá výzvy majitelům těchto věcí k jejich vyzvednutí
 • rozhoduje o přiznání náhrad (svědečné, cestovné)
 • provádí zápisy do Rejstříku přestupků a v souvislosti s tím vede námitková řízení
 • provádí lustrace vězněných osob
 • zpracovává stanoviska k žádosti o udělení státního občanství ČR
 • podává informace zdravotním pojišťovnám o výsledku jednání o přestupcích podle § 7 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů na základě jejich žádostí
 • provádí výslechy pro Správní orgány z jiných měst a další úkony, vyžádané v součinnosti jak ostatními městy, tak i např. Policií ČR, orgány péče o děti a mládež, probační, mediační službou a Vězeňskou službou ČR.
 • na dožádání provádí výslechy pro správní orgány jiných měst ve věznici Všehrdy
 • zpracovává souhrnné výstupy pro vyúčtování Veřejnoprávních smluv uzavřených s okolními obcemi na projednávání přestupků

Oddělení při řešení přestupků spolupracuje s Policií ČR, Městskou policií Chomutov a dalšími orgány státní správy, samosprávy a orgány činnými v trestním řízení.


IV. ODDĚLENÍ SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

EVIDENCE OBYVATEL

městská EO (zahrnuje obyvatele Statutárního města Chomutov) a okresní registr obyvatel (zahrnuje obyvatele Statutárního města Chomutov a obcí Bílence, Blatno, Boleboř, Březno, Černovice, Droužkovice, Hora Svatého Šebestiána, Hrušovany, Chomutov, Jirkov, Kalek, Křimov, Málkov, Místo, Nezabylice, Otvice, Pesvice, Spořice, Strupčice, Údlice, Vrskmaň, Všehrdy, Všestudy, Výsluní, Vysoká Pec). Obě evidence jsou vedeny v informačním systému odděleně.

 • vede běžnou a odkládací evidenci přihlašovacích karet
 • přihlašuje občany k trvalému pobytu
 • při změně místa trvalého pobytu oddělí ohlašovna vyznačenou část občanského průkazu
 • vydává potvrzení o změně trvalého pobytu
 • oznamuje vlastníku objektu změnu počtu přihlášených osob k trvalému pobytu do 15 dnů od zaevidování změny
 • odhlašuje občany podle došlých podkladů o změně místa trvalého pobytu z jiných úřadů, při úmrtí občana
 • na písemnou žádost občana ukončuje trvalý pobyt na území ČR /pro osoby mladší 15-ti let tuto skutečnost provádí zákonný zástupce/ a vyznačí se na přihlašovací karty
 • vybírá správní poplatky, řeší přestupky a úseku evidenci obyvatel
 • vydává potvrzení potřebná pro uplatnění práva v cizině (žádá osobně nebo na základě zvláštní plné moci s ověřeným podpisem určené k tomuto úkonu)
 • poskytuje údaje z informačního systému evidence obyvatel ke své osobě na písemnou žádost občana, vystavuje potvrzení (žádá osobně nebo na základě zvláštní plné moci s ověřeným podpisem určené k tomuto úkonu)
 • poskytuje údaje z informačního systému evidence obyvatel za podmínek stanovených zákonem nebo zvláštním právním předpisem (např. soudy, notáři, policie)
 • provádí opravy a aktualizace informačního systému evidence obyvatel
 • provádí opravy do informačního systému evidence obyvatel na základě reportů reklamací z centra
 • zavádí do informačního systému evidence obyvatel – narození, změna jména a příjmení, rodné příjmení, datum narození, pohlaví, místo a okres narození, při narození v cizině se uvádí stát narození, rodné číslo, státní občanství, adresa místa trvalého pobytu včetně předešlého pobytu, datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo ukončení trvalého pobytu na území České republiky, omezení svéprávnosti k právním úkonům, zákaz pobytu /který soud, číslo jednací, doba trvání/rodná čísla otce a matky, rodný stav, datum a místo uzavření manželství nebo partnerství, rodné číslo manžela nebo partnera, rodné číslo dítěte, datum, místo a okres úmrtí,
 • přijímáme žádost o zprostředkování kontaktu do občana ČR s trvalým pobyt na území ČR, vybíráme správní poplatek - formou kolku a celou žádost postoupíme na MV k vyřízení
 • přijímáme žádost o zřízení nebo ukončení doručovací adresy /na území ČR nebo do zahraničí/
 • přihlašovací karty občana, u kterého došlo ke změně trvalého pobytu ve správním obvodu ohlašovny se vede společně s předchozí přihlašovací kartou
 • vede evidenci správního řízení
 • rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • rozhoduje o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována (rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému, nedostatky  v předkládaných  dokladech a občan ve lhůtě nejméně 15-ti dnů tyto nedostatky  neodstranil)
 • zajišťuje volby, referendum, sčítání lidu, domů, bytů
 • vede spisovou dokumentaci a zajišťuje archivaci
OBČANSKÉ PRŮKAZY
Údaje o občanských průkazech a jejich držitelích jsou zpracovány v evidenci občanských průkazů a v systému CDBP, jejímž správcem je ministerstvo. Evidence občanských průkazů je vedena na prostředcích výpočetní techniky, na žádostech a tiskopisech. Obecní úřad obce s rozšířenou působností je pro ministerstvo zpracovatelem údajů vedených v evidenci občanských průkazů.
 • vede běžnou evidenci žádostí o vydání OP,
 • pořizuje žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem,  při zpracování žádosti o občanský průkaz  pořizuje digitální podobu občana a jeho podpis, žádost je zaslána online na Ministerstvo vnitra ke zpracování a vyhotovení nových OP
 • přijímá žádosti a vyhotovuje občanské průkazy bez strojově čitelných údajů (v souvislosti s výkonem volebního práva a při nabytí státního občanství), tyto OP vydává občanovi na počkání
 • přebírá vyhotovené doklady a dále zpracovává a připravuje k předání občanovi
 • předává vyhotovené občanské průkazy občanům, při předání aktivuje identifikační certifikát u občanů, kteří žádají o aktivaci čipu v OP
 • vydává potvrzení o občanském průkazu při ohlášení ztráty, odcizení, poškození, nebo zničení občanského průkazu, zadržení neplatného OP, nevydání OP z důvodu nepředložení některého dokladu potřebného pro jeho vydání, odevzdání OP z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu, odevzdání OP z důvodu, že pozbyl státní občanství ČR nebo ukončil trvalý pobyt na území ČR anebo požádal o jeho úschovu při dlouhodobém pobytu v zahraničí, odevzdání OP opatrovníkem nebo jiným zákonným zástupcem za občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání OP nebo členem domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem,
 • vydává potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu,
 • rozhoduje o skončení platnosti občanského průkazu,
 • vede evidenci správního řízení,
 • zavádí změny do evidence občanských průkazů,
 • přebírá nalezené občanské průkazy, vede jejich evidenci,
 • přijímá ohlášení o ztrátě, odcizení, zničení a ohlášení nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu,
 • poskytuje údaje z evidence občanských průkazů,
 • zadrží občanovi neplatný občanský průkaz,
 • vede skartační protokoly, zajišťuje likvidaci občanských průkazů a potvrzení,
 • přijímá občanské průkazy zemřelých
 • vybírá správní poplatky
 • projednává přestupky na úseku občanských průkazů a vede evidenci přestupků
 • zajišťuje archivaci a skartaci
CESTOVNÍ DOKLADY

Údaje o cestovních dokladech a jejich držitelích s výjimkou diplomatických a služebních pasů jsou zpracovány v evidenci cestovních dokladů, jejímž správcem je ministerstvo. Evidence cestovních dokladů je vedena na prostředcích výpočetní techniky, vede spisovou dokumentaci žádostí a dalších písemností náležejících ke správnímu řízení. Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu je pro ministerstvo zpracovatelem údajů vedených v evidenci cestovních dokladů, to neplatí pro údaje podle § 29 odst. 2 písm. k), l) a s) jejichž zpracovatelem je v případě cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji ministerstvo, které tyto údaje získává od výrobce.

 • Obecní úřad obce s rozšířenou působností :

  • vede evidenci o žádostech cestovních dokladů
  • přijímá žádosti o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji,
  • vyřizuje žádosti o vydání cestovního dokladu pro zastupitelské úřady,
  • vyhotovené cestovní doklady zasílá na zastupitelské úřady prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí k předání občanovi,
  • přebírá vyhotovené doklady od ministerstva,
  • předává vyhotovené cestovní doklady,
  • kontroluje funkčnost nosiče dat s biometrickými údaji při převzetí každého CD od ministerstva,
  • přijímá ohlášení o ztrátě a odcizení CD,
  • rozhoduje o skončení platnosti cestovního dokladu,
  • rozhoduje o odepření vydání cestovního dokladu,
  • vede evidenci správního řízení,
  • vydává potvrzení o odevzdání neplatného cestovního dokladu nebo dokladu zaplněného záznamy,
  • poskytuje údaje z informačního systému cestovních dokladů na žádost občana,
  • projednává přestupky cestovních dokladů a vede jejich evidenci,
  • vede skartační protokoly znehodnocených cestovních dokladů,
  • vede spisovou dokumentaci žádostí a dalších písemností náležejících ke správnímu řízení o vydání cestovního dokladu, odepření vydání cestovního dokladu, přestupcích cestovních dokladů a o skončení platnosti cestovních dokladů,
  • vede spisovou dokumentaci o ztrátě, odcizení, nálezu, poškození, zničení nebo zneužití cestovního dokladu,
  • vybírá správní poplatky,
  • znehodnocuje a likviduje cestovní doklady,
  • archivuje spisovou dokumentaci cestovních dokladů
MATRIKA

Matrika je státní evidence narození, uzavření manželství, vzniku registrovaného partnerství a úmrtí fyzických osob. Matriční úřad Chomutov vede státní evidenci narození, uzavření manželství a úmrtí fyzických osob ve svém správním obvodu. Správní obvod Matričního úřadu Chomutov tvoří obec Chomutov a dalších 16 obcí: Bílence, Blatno, Březno, Černovice, Droužkovice, Hora Svatého Šebestiána, Hrušovany, Kalek, Křimov, Málkov, Místo, Nezabylice, Spořice, Údlice, Všehrdy, Výsluní.

Matrika Chomutov v rámci státní správy

 • přijímá oznámení o narození dítěte, provádí zápisy do knihy narození, vydává rodné listy;
 • přijímá doklady k uzavření manželství, provádí zápisy do knihy manželství, vydává oddací listy;
 • přijímá doklady ke vstupu do registrovaného partnerství, provádí zápisy do knihy registrovaného partnerství, vydává doklad o partnerství;
 • přijímá oznámení o úmrtí a provádí zápisy do knihy úmrtí, vydává úmrtní listy;
 • vede a aktualizuje sbírky listin a předává sbírky listin za uplynulý kalendářní rok Krajskému úřadu Ústí nad Labem;
 • přijímá žádosti o vydání osvědčení pro uzavření církevního sňatku, vydává osvědčení pro uzavření církevního sňatku;
 • přijímá žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství;
 • přijímá žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství a vydává vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství;
 • přijímá, kompletuje a postupuje žádosti státních občanů České republiky o zápis matriční události, ke které došlo na území cizího státu, Zvláštní matrice v Brně;
 • přijímá žádosti o změnu jména nebo příjmení a rozhoduje o změně jména a příjmení;
 • v oblasti jména a příjmení dále přijímá a provádí dodatečné záznamy do matričních knih zejména:
  • oznámení o užívání české podoby cizojazyčného jména;
  • oznámení o znovu přijetí předchozího příjmení po rozvodu;
  • prohlášení o užívání dvou jmen;
  • prohlášení o užívání pouze jednoho příjmení;
  • prohlášení osvojitelů o zvolení jména pro osvojence;
  • žádosti zápisu příjmení ženy v mužském tvaru;
 • je příslušný k přijetí souhlasného prohlášení o určení otcovství k narozenému i nenarozenému dítěti a činí o tom dodatečný záznam do matriční knihy;
 • provádí další dodatečné záznamy do matričních knih, zejména:
  • popření otcovství;
  • osvojení;
  • rozvodu manželství;
  • zrušení registrovaného partnerství;
  • změně rodného čísla;
  • sňatku rodičů;
  • určení data úmrtí soudem apod.;
 • provádí opravy v matričních knihách na základě předložených veřejných listin;
 • plní oznamovací povinnost všech matričních událostí a skutečností;
 • přijímá žádosti a vydává druhopisy matričních dokladů, doslovné výpisy z matričních knih;
 • přijímá žádosti a vydává vícejazyčné standardní formuláře pro použití ve všech státech EU;
 • přijímá žádosti a povoluje nahlédnout do matriční knihy, činit si z ní výpisky;
 • vydává potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize;
 • organizačně a technicky zajišťuje a provádí svatební obřady;
 • vede a uchovává matriční knihy a předává matriční knihy po uplynutí lhůty stanovené pro jejich uložení Státnímu oblastnímu archivu v Litoměřicích;
 • rozhoduje o prominutí předložení Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství;
 • rozhoduje o prominutí předložení Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství
 • rozhoduje o prominutí potřebných ověření veřejných listin vydaných orgány cizích států;
 • vybírá správní poplatky;
 • řeší přestupky a ukládá správní tresty.

Dále Matriční úřad Chomutov jakožto úřad s rozšířenou působností vykonává působnost přímo nadřízeného orgánu pro Matriční úřad Jirkov.

 • Metodicky řídí Matriční úřad Jirkov;
 • provádí kontroly vedení matričních knih a sbírek listin u Matričního úřadu Jirkov;
 • provádí vyšší ověření matričních dokladů vydaných Matričním úřadem Jirkov;
 • přijímá sbírky listin za uplynulý kalendářní rok od Matričního úřadu Jirkov;
 • vede a aktualizuje sbírky listin Matričního úřadu Jirkov a vede a aktualizuje druhopisy matričních knih tohoto úřadu vedených do 31. prosince 1958;
 • uchovává a předává druhopisy matričních knih a sbírky listin matričního úřadu Jirkov po uplynutí lhůty stanovené pro jejich uložení Státnímu oblastnímu archivu v Litoměřicích 

Na úseku vidimace a legalizace Matriční úřad Chomutov

 • provádí vidimaci, legalizaci a e-legalizaci a vede jejich evidenci;
 • proškoluje a provádí zkoušky úředníků zařazených do obecních úřadů v jeho správním obvodu;
 • vede vzory otisků úředních razítek obcí a podpisové vzory úředníků nebo starostů nebo místostarostů provádějících vidimaci a legalizaci u obecních úřadů v jeho správním obvodu, včetně jejich změn. 

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Chomutov provádí vidimaci a legalizaci tyto obecní úřady: Bílence, Blatno, Boleboř, Březno, Černovice, Droužkovice, Hora Svatého Šebestiána, Hrušovany, Chomutov, Jirkov, Kalek, Křimov, Málkov, Místo, Nezabylice, Otvice, Spořice, Strupčice, Údlice, Vrskmaň, Všehrdy, Všestudy, Výsluní, Vysoká Pec.

v rámci samosprávy

 • připravuje, kompletně zajišťuje a provádí občanské slavnostní obřady (vítání občánků, zlaté svatby, diamantové svatby apod.)

V. OSTATNÍ ÚKOLY

Odbor vyhotovuje směrnice a metodické pokyny v souladu se strukturovanou dokumentací MMCH a v souladu s touto náplní.

Přehled právních předpisů vztahujících se k odboru dopravních a správních činností
 • Zákon č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 • Zákon č.128/2000 Sb., o obcích
 • Zákon č.500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů
 • Zákon č.250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č.251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • Zákon č.247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • Zákon č.56/2001 Sb.,  o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • Zákon č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • Zákon č.542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností
 • Zákon č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • Zákon č.269/2021 Sb., o občanských průkazech
 • Zákon č.329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 • Zákon č.301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
 • Zákon č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto osob (GDPR)
 • Zákon č.159/2006 Sb., o střetu zájmů
 • Zákon č.84/1990  Sb., o právu shromažďovacím
 • Zákon č.121/2000 Sb., Autorský zákon
 • Zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č.186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů
 • Zákon č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
 • Zákon č.119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu
 • Zákon č.65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • Zákon č.120/2011 Sb., exekuční řád
 • Zákon č.167/1998 Sb., o návykových látkách
 • Zákon č.359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí
 • Zákon č.378/2007 Sb., o léčivech
 • Zákon č.91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
 • Zákon č.51/2020 Sb., o územně správním členění státu
 • Zákon č.21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 98/1995 Sb., o statní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR
 • Zákon č.325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky
 • Zákon č.553/1991 Sb., o obecní policii
 • Zákon č.273/2008 Sb., o Policii ČR
 • Zákon č.40/2009 Sb., Trestní zákoník
 • Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
 • Trestní řád č.141/1961 Sb.,
 • Vyhláška č.341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • Vyhláška č.343/2014 Sb., o registraci vozidel
 • Vyhláška č.211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel
 • Vyhláška č.31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č.277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • Vyhláška č.36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška Ministerstva vnitra č.207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů