Přejít k hlavnímu obsahu

Přehled nejdůležitějších právních předpisů

podle nichž statutární město Chomutov zejména jedná a rozhoduje (ve znění pozdějších předpisů a doplňků):

 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
 • zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • zák. č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech
 • zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 • zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zák. č.   84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zák. č.   13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zák. č. 262/2006 Sb.,   zákoník práce
 • zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zák. č. 266/1994 Sb., o dráhách
 • zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech
 • zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č.   17/1992 Sb., o životním prostředí
 • zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
 • zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
 • zák. č. 254/2001 Sb., o vodách
 • zák. č.   99/2004 Sb., o rybářství
 • zák. č.   201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • zák. č. 186/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zák. č.   283/2021 Sb., stavební zákon
 • zák. č.   85/1990 Sb., o právu petičním
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
 • zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
 • zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád
 • zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 • zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • zák. č.   56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích
 • zák. č. 585/2004 Sb., o rozsahu branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
 • zák. č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR
 • zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR
 • zák. č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR
 • zák. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
 • zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)
 • zák. č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
 • zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zák. č.   89/1995 Sb., o státní statistické službě
 • zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • zák. č. 247/2000 Sb., o získávaní a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní
 • Úst. zákon č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti ČR

Všechny tyto a další předpisy jsou k nahlédnutí na informačním servisu Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602