Přejít k hlavnímu obsahu

Přehled nejdůležitějších právních předpisů

podle nichž statutární město Chomutov zejména jedná a rozhoduje (ve znění pozdějších předpisů a doplňků):

zák. č. 128/2000 Sb., o obcích

zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

zák. č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách

zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii

zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech

zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech

zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích

zák. č.   84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

zák. č.   13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

zák. č. 262/2006 Sb.,   zákoník práce

zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád

zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

zák. č. 266/1994 Sb., o drahách

zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech

zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

zák. č.   17/1992 Sb., o životním prostředí

zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči

zák. č. 254/2001 Sb., o vodách

zák. č.   99/2004 Sb., o rybářství

zák. č.   86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech

zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

zák. č.   183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

zák. č.   85/1990 Sb., o právu petičním

zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

zák. č. 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví

zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)

zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

zák. č.   56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích

zák. č. 585/2004 Sb., o rozsahu branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon),

zák. č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR,

zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR,

zák. č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR

zák. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému

zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon),

zák. č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy,

zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

zák. č.   89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění

zák. č. 247/2000 Sb., o získávaní a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní

Úst. zákon č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti ČR,

Všechny tyto a další předpisy jsou k nahlédnutí na informačním servisu Magistrátu města Chomutova Zborovská 4602