Přejít k hlavnímu obsahu

Pokuty (sankční platby)

 

Základní informace

Odbor ekonomiky Magistrátu města Chomutova eviduje a vymáhá pokuty a náklady řízení uložené ve správním řízení odbory magistrátu (odbor stavební úřad a životního prostředí, odbor dopravních a správních činností, odbor ekonomiky a odbor obecní živnostenský úřad) a Městskou policií města Chomutova.

Zajištění nedoplatku

Neuhradí-li dlužník nedoplatek v zákonné lhůtě, vyzve ho odbor ekonomiky k úhradě v náhradní lhůtě s upozorněním, že po uplynutí této náhradní lhůty přikročí bez dalšího k vymáhání daňovou exekucí.

Daňová exekuce se provádí vydáním exekučního příkazu na:

  • přikázání pohledávky na peněžní prostředky dlužníků na účtech vedených u bank nebo jiné pohledávky,
  • srážku ze mzdy, jiné odměny za závislou činnost nebo náhrady za pracovní příjem, důchody, sociální a nemocenské dávky, stipendia apod.,
  • prodej movitých věcí,
  • prodej nemovitostí.

Posečkání nebo zaplacení nedoplatku ve splátkách

Na žádost dlužníka může odbor ekonomiky povolit posečkání nebo zaplacení ve splátkách, bylo-li by neprodlené zaplacení pokuty pro dlužníka spojeno s vážnou újmou nebo není-li možno z jiných důvodů zaplatit celou pokutu najednou. Za dobu posečkání nebo splátek zaplatí dlužník úrok z odložené částky ve výši reposazby České národní banky platné první den kalendářního pololetí navýšený o 7 procentních bodů.

Žádost musí být podána písemně nebo ústně do protokolu. Žádost musí být doplněna potvrzením o úhradě správního poplatku ve výši 400,- Kč podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích – příloha sazebník, část I, položka 1, písm. d) přijetí žádosti nebo návrhu povolení posečkání daně (pokuty) anebo o povolení jejich zaplacení ve splátkách. Vzor žádosti ke stáhnutí ZDE.

Osoba oprávněná k podání žádosti o povolení splátek a posečkání

Dlužník, tj. fyzická nebo právnická osoba, které byla pokuta uložena, zákonný zástupce mladistvého nebo zástupce na základě plné moci.

Všechny osoby jsou povinny na požádání prokázat svoji totožnost.

Kontaktní místo

Magistrát města Chomutova, Odbor ekonomiky – oddělení poplatků a pohledávek, ul. Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, 2. patro.

Pokuty uložené:

  • odborem živnostenský úřad, odborem stavební úřad a odborem životního prostředí - Mgr. Romana Richterová, dv. č. 221, tel. 474 637 251
  • odborem dopravních a správních činností (přestupková komise – přestupky radary, parkování) – Bc. Natalie Rehenová, dv. č. 212, tel 474 637 199
  • odborem dopravních a správních činností (přestupková komise – přestupky na úseku dopravy) – Ing. Lenka Fabiánová, dv. č. 209, tel 474 637 206
  • odborem dopravních a správních činností (přestupková komise - obecné přestupky) –  Iva Palubová, DiS., dv. č. 209, tel. 474 637 261
  • městskou policií - Iva Palubová, DiS., dv. č. 209, tel. 474 637 261

Lhůta pro vyřízení žádosti

Právní úpravou není lhůta pro vyřízení žádosti o povolení posečkání nebo zaplacení ve splátkách stanovena.

Právní úprava

Zákon č. 208/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o povolení splátek nebo posečkání není přípustné odvolání.

Datum, od kterého postup platí

01.01.2005

Datum poslední aktualizace

01.12.2022

Platnost dokumentu:

neomezena