Přejít k hlavnímu obsahu

Náplň činnosti odboru kanceláře tajemníka

I. Hlavní úkoly

v rámci samostatné působnosti

 • podílí se na tvorbě právních předpisů města
 • odpovídá za aktualizaci dokumentů ZM a RM (řády, směrnice, zásady, pravidla) jejichž je odbor správcem. 

v rámci přenesené působnosti

 • podílí se na plnění úkolů, které jsou uloženy tajemníkovi v oblasti výkonu státní správy
 • poskytuje metodickou pomoc, v otázkách přenesené působnosti, obcím ve správním obvodu statutárního města Chomutova jako obce s rozšířenou působností
 • spolupracuje s dalšími orgány státní správy (PČR, HZS a dalšími) při zajišťování státní správy ve správním obvodu statutárního města Chomutova.
AGENDA INFORMAČNÍ

v rámci samostatné působnosti

 • Poradenská a informační činnost pro občany i návštěvníky města ve smyslu podávání informací o městě, , firmách, úřadech a institucích v našem obvodu, poskytování informací o činnosti jednotlivých odborů MMCH.
 • poskytování a vyhledávání informací o právních předpisech, jízdních řádech...
 • Přebírá žádosti od občanů ve věci svolávání shromažďování a předává na vědomí odborům dle rozpisu a vede jejich evidenci
 • Přijímá žádosti dle zákona o veřejných sbírkách.
 • Zveřejňování listin na úřední desce, příprava elektronických dokumentů a jejich vkládání na elektronickou úřední desku MMCH
 • péče o vývěsní skříňky na území města.
 • Tvorba vizitek, visaček a informativních tabulí v budovách MMCH.
 • Zajištění a zapůjčování průkazek MHD pro zaměstnance MMCH.
 • Komplexní výkon archivní služby MMCH.
 • Vyhledávání právních předpisů pro veřejnost.
 • Zajištění provozu telefonní ústředny.
 • Vydávání potvrzení o době zaměstnání (praxe) u těchto podniků: VEROS s.p., Restaurace a jídelny s.p., Belet Vejprty s.p., Uhelné sklady.
 • Zajištění komplexních služeb podatelny pro všechna pracoviště úřadu, včetně provozu a obsluhy telefonní ústředny.
 • Výdej a evidence parkovacích karet pro rezidenty a abonenty.
 • Objednávání klientů na vybraní agendy prostřednictvím rezervačního systému.

v rámci přenesené působnosti

 • Zajišťuje agendu ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu.
 • Vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy dle zákona 365/2000 Sb. Czech Point (výpisy z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů, z obchodního rejstříku, z živnostenského rejstříku atd.).
 • Zajišťuje agendu spojenou s ohlašováním shromáždění dle zákona 84/1990 Sb.
AGENDA KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

v rámci samostatné působnosti

 • vede účetnictví odboru úseku kancelář tajemníka a přehled finančních toků jednotky sboru dobrovolných hasičů města,

v rámci přenesené působnosti

 • zajišťuje připravenost obce s rozšířenou působností na řešení mimořádných událostí a krizových stavů v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),
 • zajišťuje připravenost města na mimořádné události a podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva,
 • plní úkoly pracoviště krizového řízení zřízeného na základě § 19, odst. 2) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),
 • zabezpečuje úkoly související s "krizovými stavy", vyhlášenými v souladu s platnou legislativou,
 • koordinuje činnost odborů při zpracování podkladů pro krizový plán obce s rozšířenou působností,
 • zpracovává Plán regulačních opatření pro krizové stavy a Plán nezbytných dodávek, které jsou součástí Krizového plánu ORP Chomutov, plní další úkoly obce s rozšířenou působností dle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů,
 • plní úkoly obce s rozšířenou působností dle zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), 
 • koordinuje činnost MMCH v oblasti krizového řízení s ostatními správními úřady s územní působností,
 • spolupracuje na zabezpečení mimořádných odvodů branců a zproštění mimořádné služby vojáků v záloze – zaměstnanců v případě válečného stavu nebo stavu ohrožení státu v souladu se zákonem č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování, ve znění pozdějších předpisů,
 • plní úkoly související s obranou státu v přenesené působnosti v souladu se zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů:
 • plní úkoly obce s rozšířenou působností dle zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky,
 • plní úkoly obce s rozšířenou působností dle nařízení vlády č. 51/2004 Sb., o plánování obrany státu,
 • podle zákona 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, vede evidenci válečných hrobů a pietních míst, které se nachází ve správním obvodu ORP Chomutov.
AGENDA PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ

v rámci samostatné působnosti     

 • připravuje a provádí výběrová řízení na úředníky ,podle stanovených zásad a kriterií,
 • zajišťuje vzdělávání úředníků MMCH v souladu se zákonem o úřednících ÚSC,
 • komplexně zajišťuje personální agendy zaměstnanců MMCH a MěPo,
 • vede kartotéku osobních spisů zaměstnanců,
 • vedení agendy zápočtových listů,
 • agenda důchodová,
 • agenda zdravotní preventivní péče,
 • vyřizování pracovně právních záležitostí zaměstnanců,
 • zařazování zaměstnanců do platových tříd dle katalogu prací,
 • komplexní zajišťování platové agendy,
 • evidence platových výměrů,
 • evidence mzdových listů,
 • rozpis prostředků na platy zaměstnanců,
 • zajišťování agendy evidence docházky zaměstnanců MMCH,
 • spolupráce s úřadem práce v oblasti zprostředkování zaměstnání,
 • spolupráce s okresním soudem (probační a mediační službou) při provádění obecně prospěšných prací,
 • vede registr oznámení podle zákona 159/2006 Sb. o střetu zájmů,

přenesenou působnost nevykonává

ODDĚLENÍ ADMINISTRATIVY
Servis pro zastupitelstvo města

zabezpečuje a vykonává široké spektrum technickoadministrativních prací spojených s vytvořením vhodných podmínek pro práci volených orgánů města a jednotlivých zastupitelů.

 • zabezpečuje po organizační a technické stránce jednání rady města a zastupitelstva města, případně i další jednání podle požadavků vedení města,
 • zabezpečuje informace pro potřeby členů zastupitelstva města,
 • zajišťuje pro členy zastupitelstva města metodickou a odbornou pomoc a podporu, případně školení z oblasti legislativy.
 • připravuje návrhy jednacích řádů pro radu města, zastupitelstvo města, komise rady a výbory zastupitelstva,
 • připravuje návrhy dlouhodobých časových a obsahových plánů jednání rady města a zastupitelstva města,
 • ve spolupráci s vedením města připravuje programy jednotlivých jednání rady města a zastupitelstva města,
 • zpracovává, shromažďuje a distribuuje podkladové materiály pro jednotlivá jednání rady města a zastupitelstva města,
 • zpracovává usnesení a zápisy z jednání rady města a zastupitelstva města, zajišťuje jejich archivaci a zveřejnění,
 • eviduje úkoly uložené radou města a zastupitelstvem města, kontroluje jejich plnění, vede evidenci interpelací členů zastupitelstva a zabezpečuje jejich vyřízení,
 • zajišťuje organizační a technickou podporu při ustavování komisí rady a výborů zastupitelstva, vede evidenci jejich členů,
 • spravuje finanční náležitosti uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva,
 • plní další úkoly technickoorganizačního nebo administrativního charakteru podle pokynů vedení města.
Asistentky

zabezpečují a vykonávají široké spektrum technickoadministrativních prací spojených s vytvořením vhodných podmínek pro práci vedení města a MMCH. Zejména

 • zajišťují administrativní, spisovou a archivní agendu a chod sekretariátů primátora, jeho náměstků a tajemníka MMCH,
 • zabezpečují jejich pracovní cesty,
 • připravují a kontrolují program pracovních návštěv,
 • plní další úkoly podle pokynů vedení města.

II. Ostatní úkoly

 • Odbor vyhotovuje směrnice a metodické pokyny v souladu se strukturovanou dokumentací MMCH a v souladu s touto náplní.
Přehled právních předpisů ve vztahu k úseku kancelář tajemníka:
 • Zákon 128/2000 Sb. o obcích
 • Zákon 129/2000 Sb. o krajích
 • Zákon 312/2002 Sb. o úřednících územně samosprávných celků
 • Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce
 • Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • Zákon 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích
 • Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti
 • Zákon 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
 • Zákon 451/1991 Sb. stanovení některých předpokladů pro výkon funkcí ve státních orgánech a organizacích
 • Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • Zákon   40/1964 Sb. občanský zákoník
 • Zákon 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecném zdravotním pojištění
 • Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů
 • Zákon 589/1992 Sb. o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Zákon   84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
 • Zákon 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách
 • Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě
 • Zákon 240/2000 Sb. o krizovém řízení
 • Zákon 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému
 • Zákon 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
 • Zákon 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
 • Zákon 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky
 • Zákon 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád)
 • Zákon 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů
 • Zákon   41/1993 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
 • Zákon 122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních místech
 • Zákon 159/2006 Sb. o střetu zájmů
 • Zákon 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
 • Zákon 133/1985 Sb, o požární ochraně
 • Zákon 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací
 • Zákon 121/2000 Sb. o právu autorském