Přejít k hlavnímu obsahu

Informace o místním poplatku z pobytu

1. Identifikační číslo životní situace

OE_02

2. Kód

POB_01

3. Pojmenování (název) životní situace

Místní poplatek z pobytu

4. Základní informace k životní situaci

Poplatek z pobytu se platí za využité lůžko a den, není-li tento dnem příchodu. Poplatek platí ubytovaný (vybírá ubytovatel).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která ubytování poskytla.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatek z pobytu - podmínkou je přechodný pobyt za úplatu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Kontaktováním Magistrátu města Chomutova, Odbor ekonomiky.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, Odbor ekonomiky.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

  • osobně v úřední dny pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod, úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:00 na Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov, Odbor ekonomiky, II. patro, dveře č. 221, Mgr. Romana Richterová.
  • poštou na Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, Odbor ekonomiky
  • elektronicky na adresu podatelna@chomutov.cz s elektronickým podpisem
  • doručit osobně na podatelnu Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Výpis z obchodního rejstříku, ubytovací knihy.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře k ohlášení poplatkové povinnosti a vyúčtování poplatku lze získat na odboru ekonomiky Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, nebo na internetových stránkách Magistrátu města Chomutova ZDE.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba poplatku činí 21 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. Poplatek se platí měsíčně.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Poskytovatel ubytování je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů každou změnu, která má vliv na vznik, zánik nebo výši poplatkové povinnosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

----------

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

----------

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, lze učinit na el. adrese podatelna@chomutov.cz. Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutné podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • zákon č.565/1990 Sb. o místních poplatcích, v platném znění
  • zákon č.280/2009 Sb. daňový řád
  • zákon č.500/2004 Sb. správní řád, v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Chomutov č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Dle §109 zákona č.280/2009 Sb. daňový řád v platném znění se lze proti platebnímu výměru odvolat písemně nebo ústně do protokolu u správce poplatku do 30 dnů ode dne, který následuje po jeho doručení. Odvolání nemá odkladný účinek.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebude-li poplatek z pobytu zaplacen včas, tj. ve lhůtě splatnosti, nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Pokud poplatek není zaplacen včas, lze ho navýšit dle §11 zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění až na trojnásobek.

21. Nejčastější dotazy

-----------

22. Další informace

----------

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě

Telefonicky na Magistrátu města Chomutova, odboru ekonomiky, tel.: 474 637 251.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

----------

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor ekonomiky Magistrátu města Chomutova

26. Kontaktní osoba

Mgr. Romana Richterová, referent odboru ekonomiky Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2011

28. Popis byl naposledy aktualizován

27.7.2022

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

----------