Přejít k hlavnímu obsahu

Informace o doručování korespondence občanům s úřední adresou Chomutov, Zborovská 4602

Magistrát města Chomutova nepřebírá od doručovatelů korespondenci (zásilky) pro občany, jimž byla přidělena úřední adresa Chomutov, Zborovská 4602.

Tato adresa slouží pouze jako evidenční údaj, za účelem vydání osobního dokladu občanovi a nelze ji pokládat za adresu pro doručování jeho korespondence - zásilek. V budově MMCH, na adrese Chomutov, Zborovská 4602, nikdo z občanů s úřední adresou fyzicky nebydlí, ani zde nemá svou domovní schránku a proto jim není možno žádnou zásilku doručit.

Úřad (MMCH) není ze zákona oprávněn přebírat soukromou poštu - zásilku fyzických osob. Je v zájmu každého občana učinit taková opatření, aby mu byly zásilky doručovány tam, kde se fakticky zdržuje, resp. aby využil všechny možností, vyplývající z platné legislativy upravující problematiku doručování.

Občané s „úřední adresou„ mají tyto možnosti

  • zajistit si na poště zdarma „odnos“, tj. vyzvedávat si zásilky přímo na poště,
  • zajistit si, za poplatek, tzv. “dosílku“- přeposlání zásilky na adresu, kde se zdržují,
  • zřídit si na poště za poplatek tzv. P.O.BOX,
  • zřídit si zdarma datovou schránku,
  • nahlásit např. soudu či správnímu orgánu adresu pro doručování (v souvislosti s konkrétním probíhajícím řízením), správnímu orgánu i pro řízení zahájená u něj v budoucnu,
  • zdarma nahlásit doručovací adresu na ohlašovnu podle místa trvalého pobytu a tato se zaznamená do informačního systému evidence obyvatel. Tu pak mají za povinnost využívat veškeré soudy a správní orgány.

Vzhledem k neexistenci domovních schránek občanů s úřední adresou Chomutov Zborovská 4602 je, v případě, že občan nevyužije některé z možností dle bodů 1- 6, režim doručování na tuto adresu následný: Obyčejné listovní zásilky budou doručovatelem vráceny odesilateli, je-li znám.

Zásilky doručované do vlastních rukou adresáta

Doručovatel zanechá, v budově Zborovská 4602 Chomutov, „ vhodným způsobem, resp. na vhodném místě “, oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením, aby si občan písemnost vyzvedl v úložní době a ve výzvě s poučením uvede místo, kde je písemnost uložena (např. u provozovatele poštovních služeb - zde si musí odesílatel o tuto službu požádat , nebo u soudu, u exekutora, u správního orgánu …).

Magistrát města Chomutova poskytuje doručovatelům součinnost tak, že umožňuje zanechání „oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením“, o uložení zásilek určených do vlastních rukou adresáta, na vhodném místě - tj. v podatelně MMCH - Zborovská 4602, Chomutov.

Občané města, s úřední adresou, mají možnost dotazem v podatelně MMCH zjistit, zda pro něho bylo doručovatelem nějaké „oznámení o uložení zásilky a výzva s poučením“ zanecháno.

Dotazy na zásilky lze činit v úředních hodinách MMCH

pondělí, středa 08:00–17:00 úterý, čtvrtek 08:00–15:00 pátek 08:00–13:30 hod.

Nevyzvedne-li si adresát uloženou zásilku ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena u doručovatele k vyzvednutí, považuje se zásilka posledním dnem této lhůty za doručenou (i když se adresát o uložení nedozvěděl – tzv. fikce doručení)! Po uplynutí lhůty doručovatel zásilku vrátí odesilateli.