Přejít k hlavnímu obsahu

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností - kontakty, úkoly

Příjmení a jméno

Funkce

Telefon

Fax

e-mail

JUDr. Marek Hrabáč

předseda BR ORP

primátor

474 637 230

474 652 778

primator@chomutov.cz

David Dinda

náměstek primátora

474 637 210

474 652 778

d.dinda@chomutov.cz

Mgr. Milan Märc

náměstek primátora

474 637 220

474 652 242

m.marc@chomutov.cz

Ing. Robert Plechatý

tajemník Magistrátu města Chomutova

474 637 240

474 652 242

r.plechaty@chomutov.cz

Ing. plk. Petr Klíma

ředitel HZS ÚK, územní odbor Chomutov

950 421 322

950 421 001

reditel.cv@ulk.izscr.cz

Plk. Mgr. Martin Přibyl

Policie ČR, územní odbor Chomutov

974 433 111

974 433 900

krpulk.uo.cv.vedouci@pscr.cz

Mgr. Tomáš Douda

ředitel městské policie Chomutov

nestálý člen

474 637 459

474 637 458

 t.douda@chomutov.cz

 

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností projednává a posuzuje :

a) přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení,
b) krizový plán obce s rozšířenou působností,
c) vnější havarijní plán, pokud je schvalován starostou obce s rozšířenou působností,
d) finanční zabezpečení připravenosti obce s rozšířenou působností na mimořádné události nebo krizové situace a jejich řešení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,
e) závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností,
f) stav připravenosti složek integrovaného záchranného systému11) dislokovaných ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,
g) způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,
h) další dokumenty a záležitosti související s připraveností správního obvodu obce s rozšířenou působností na krizové situace a jejich řešení.

Obsah činnosti krizového štábu obce s rozšířenou působností

(1) Krizový štáb obce s rozšířenou působností svolává starosta obce s rozšířenou působností v případě, že

a) je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do působnosti orgánu krizového řízení,
b) je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti orgánu krizového řízení nebo pro jeho část,
c) jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací,
d) je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací,
e) jde o úkol prováděný při cvičení orgánů krizového řízení nebo cvičení složek integrovaného záchranného systému, nebo
f) je tento postup nezbytný pro řešení mimořádné události a není splněna některá z podmínek uvedených v písmenech a) až e).

(2) Krizový štáb obce s rozšířenou působností projednává možnost řešení krizové situace a navrhuje opatření starostovi obce s rozšířenou působností, a to zejména na základě podkladů členů bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností a stálé pracovní skupiny krizového štábu obce s rozšířenou působností (dále jen „stálá pracovní skupina“).

(3) Stálá pracovní skupina při řešení krizové situace nebo při koordinaci záchranných a likvidačních prací jedná nepřetržitě a připravuje podklady pro jednání krizového štábu, jehož je součástí.