Přejít k hlavnímu obsahu

Žádost o rozhodnutí v pochybnostech, zda jde o pozemek určený k plnění funkcí lesa

Žádost o rozhodnutí v pochybnostech, zda jde o pozemek určený k plnění funkcí lesa, se podává v případech, kdy druh pozemku v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnosti. Účelem rozhodnutí v pochybnostech je narovnání skutečného stavu parcely se stavem zapsaným v katastru nemovitostí. Typickým případem je situace, kdy se na parcele nenachází lesní porost, ale parcela je v katastru nemovitostí vedena jako druh pozemku lesní pozemek. Rozhodnout v tomto případě o tom, že parcela není pozemkem určeným k plnění funkcí lesa, je možné pouze tehdy, je-li zřejmé, že k odlesnění nedošlo v důsledku lidské činnosti, např. v důsledku stavebních prací nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících z lesního zákona. Rozhodnutí v pochybnostech lze vztáhnout i na opačné případy, kdy se na parcele nachází lesní porost, ale parcela není v katastru nemovitostí vedena jako pozemek určený k plnění funkcí lesa. Žádosti o rozhodnutí v pochybnostech není možné vyhovět, je-li parcela v katastru nemovitostí vedena jako součást zemědělského půdního fondu.

Kdo žádá?

Žádost o vydání rozhodnutí v pochybnostech, zda jde o pozemek určený k plnění funkcí lesa, podává fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem parcely.

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Husovo náměstí 104/1, Chomutov, úsek životního prostředí, 2. patro
Telefon: 474 637 932
E-mail: t.pulchart@chomutov.cz
Poznámka:

Kolik za to zaplatím?

Bez správního poplatku.


https://portalobcana.chomutov.cz/
https://mesto.chomutov.cz/formulare-odboru-zivotniho-prostredi