Přejít k hlavnímu obsahu

Žádost o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa

Žádost o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa dle § 3 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, mohu podat v případě, kdy jako vlastník parcely, nebo s jeho souhlasem, mám zájem o její prohlášení za pozemek určený k plnění funkcí lesa a nejedná se přitom o pozemky uvedené v § 3 odst. 1 lesního zákona. Jde zejména o parcely, které jsou součástí zemědělského půdního fondu. V tomto případě je však nutné před podáním žádosti postupovat v souladu s právními předpisy na ochranu zemědělského půdního fondu. V § 3 odst. 1 lesního zákona jsou uvedeny tyto pozemky: pozemky s lesními porosty a plochy, na nichž byly lesní porosty odstraněny za účelem obnovy, lesní průseky a nezpevněné lesní cesty, nejsou-li širší než 4 m, a pozemky, na nichž byly lesní porosty dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů podle § 13 odst. 1 tohoto zákona, zpevněné lesní cesty, drobné vodní plochy, ostatní plochy, pozemky nad horní hranicí dřevinné vegetace (hole), s výjimkou pozemků zastavěných a jejich příjezdních komunikací, a lesní pastviny a políčka pro zvěř, pokud nejsou součástí zemědělského půdního fondu a jestliže s lesem souvisejí nebo slouží lesnímu hospodářství.

Kdo žádá?

Žádost o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa podává fyzická nebo právnická osoba, která má zájem prohlásit pozemek za pozemek určený k plnění funkcí lesa a současně je vlastníkem parcely, nebo jedná se souhlasem vlastníka.

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Husovo náměstí 104, Chomutov, úsek životního prostředí, 2. patro
Telefon: 474 637 932
E-mail: j.emingr@chomutov-mesto.cz
Poznámka:

Co s sebou potřebuji?

Žádost musí obsahovat:

  • Zdůvodnění žádosti
  • Projekt zalesnění (zpracovaný odborných lesním hospodářem - obsahuje skladbu dřevin a jejich množství)

Kolik za to zaplatím?

Bez správního poplatku.
https://www.chomutov-mesto.cz/iPoint/
http://www.chomutov-mesto.cz/cz/usek-zivotniho-prostredi