Přejít k hlavnímu obsahu

Žádost o odnětí pozemku za pozemek určení k plnění funkcí lesa

Žádost o dočasné/trvalé odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa dle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsem povinen podat v případě, kdy mým záměrem je využít les v rozporu s lesním zákonem. Typicky jde o situace, kdy tímto záměrem jsou např. stavební práce, oplocení z důvodu vlastnického atd. O trvalé odnětí žádám v těch případech, kdy lze předpokládat trvalost záměru (např. stavba rodinného domu, stavba pozemní komunikace). O dočasné odnětí žádám v těch případech, kdy záměr je dočasný (např. zázemí pro stavbu, uložení kabelového vedení) a po jeho skončení bude les plnit své funkce. Žádám-li o odnětí parcely vedené v katastru nemovitostí jako lesní pozemek, bude mi v případě kladného vyřízení žádosti stanovena povinnost uhradit poplatek za odnětí ve výši dle přílohy k lesnímu zákonu.

Kdo žádá?

Žádost o odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa podává fyzická nebo právnická osoba, která má zájem odejmout pozemek určený k plnění funkcí lesa.

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Husovo náměstí 104, Chomutov, úsek životního prostředí, 2. patro
Telefon: 474 637 932
E-mail: t.pulchart@chomutov.cz
Poznámka:

Co s sebou potřebuji?

Žádost musí obsahovat:

  • Vyjádření vlastníka pozemku (není-li žadatelem vlastník pozemku)
  • Vyjádření odborného lesního hospodáře
  • Údaje z lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy
  • Výpočet poplatku za odnětí
  • Komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech
  • Pravomocné územní rozhodnutí nebo závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud se územní rozhodnutí nevydává nebo se slučuje územní a stavební řízení
  • Katastrální mapa, případně geometrický plán - s grafickým znázorněním záměru
  • Podrobné zdůvodnění záměru

Kolik za to zaplatím?

Bez správního poplatku.


https://portalobcana.chomutov.cz/
https://mesto.chomutov.cz/formulare-odboru-zivotniho-prostredi