Přejít k hlavnímu obsahu

Vyjádření ke stavbě z hlediska účastníků řízení

Žádost se podává:

 • vždy z hlediska účastníků územního nebo stavebního řízení
 • vždy, pokud stavba zasahuje svým rozsahem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Chomutova (např. zřízení inženýrských sítí, požárně nebezpečný prostor, stavební konstrukce)
 • vždy, pokud se mění vzhled a funkční využití stavby nebo území
 • vždy, pokud jsou stavbou dotčeny veřejné zájmy

Kdo žádá?

 

Žádost o vyjádření ke stavbě podává stavebník, investor stavby (zplnomocněný zástupce stavebníka) nebo nájemce či jiný uživatel pozemku s písemným souhlasem vlastníka.

 

Kde vyřídím?

Adresa: Radnice – nám. 1. máje 1, kancelář č. 36 – Bc. Kateřina Vránová, kancelář č. 29a – Ing. Lenka Petříková
Telefon: 474 637 419, 427 (724 779 441, 607 563 681)
E-mail: k.vranova@chomutov-mesto.cz; l.petrikova@chomutov-mesto.cz
Poznámka: Možné sjednat schůzku nejlépe na mobilním telefonu: 724 779 441 (Bc. Kateřina Vránová)

Co s sebou potřebuji?

 • Situační výkres současného stavu území podle katastrální mapy, včetně parcelních čísel, se zakreslením předmětu žádosti a jeho polohy a s vyznačením vazeb (účinků) na okolí.
 • Doklady z jednání s účastníky řízení, pokud byla předem o návrhu vedena a rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy, vyžadovaná zvláštními předpisy.
 • V případě potřeby návrh plánovací smlouvy.
 • Podklady a dokumentace, ze kterých musí být dostatečně zřejmé zejména:
 1. který pozemek (nebo jeho část) má být určen jako stavební, navrhované umístění stavby na pozemku, včetně jejích odstupů od hranic pozemku a od sousedních staveb (v případě potřeby i s výškovým vyznačením),
 2. architektonické a urbanistické začlenění stavby do území, její vzhled a výtvarné řešení,
 3. údaje o provozu (popř. o výrobě, včetně základních technických parametrů) a o navrhovaných technologiích a zařízeních,
 4. vliv stavby, provozu nebo výroby na zdraví a životní prostředí, včetně návrhu na opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků, popř. návrh na zřízení ochranného pásma ve smyslu § 35 odst. 2 stavebního zákona,
 5. stanovisko k posouzení vlivu stavby na životní prostředí, pokud je předepsáno zvláštními předpisy,
 6. nároky stavby na vodní hospodářství, energie, dopravu, parkování, zneškodňování odpadů a předpoklady napojení stavby na stávající sítě technického vybavení,
 7. dotčená ochranná pásma nebo chráněná území, stanovená zátopová území,
 8. ochrana stavby před škodlivými vlivy a účinky, vhodnost geologických a hydrogeologických poměrů v území,
 9. rozsah a uspořádání staveniště,
 10. úpravy nezastavěných ploch a plochy, které budou upraveny,
 11. případně další podklady dle konkrétní věci

Kolik za to zaplatím?

Bez správního poplatku.
https://www.chomutov-mesto.cz/iPoint/
http://www.chomutov-mesto.cz/cz/odbor-rozvoje-investic-a-majetku-mesta-formulare