Přejít k hlavnímu obsahu

Uzavření manželství

Uzavření manželství

Kdo žádá?

 • soubenci, kteří chtějí uzavřít manželství

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov, oddělení správních činností – matrika, přízemí
Telefon: 474 637 117 až 120
E-mail: matrika@chomutov.cz
Poznámka:

Co s sebou potřebuji?

Oba snoubenci, občané České republiky, kteří mají na území ČR trvalý pobyt, k uzavření manželství připojí:

 • vyplněný dotazník (naleznete ke stažení ZDE nebo k vyplnění na přepážce)
 • rodné listy,
 • občanské průkazy,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství nebo úmrtí list zemřelého partnera.

Snoubenec, který je cizincem, k dotazníku k uzavření manželství připojí:

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství,
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců,
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince, tento doklad není třeba předkládat, je-li skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený,
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství,
 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
 • potvrzení vydané policií ČR o oprávněnosti pobytu na území ČR, to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Kolik za to zaplatím?

Bez poplatku

 • stanovená místnost a doba pro konání svatebních obřadů je nám. 1. máje, Chomutov - obřadní síň (dle schváleného usnesení rady města č. 059/05 ze dne 7.2.2005)
 • doba pro konání svatebních obřadů každá sobota v měsíci od 9 - 16 hod a jedno úterý v měsíci od 9 - 14 hod (dle schváleného usnesení rady města č. 060/09 ze dne 16.2.2009)

Správní poplatek 1 000 Kč

 • povolení k uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost.

Správní poplatek 2 000 Kč

 • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR.

Správní poplatek 3 000 Kč

 • uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR.