Přejít k hlavnímu obsahu

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí

Dokončenou stavbu, popřípadě její část schopnou samostatného užívání nebo tu část stavby, na které byla provedena změna nebo udržovací práce, pokud tyto stavby vyžadovaly stavební povolení, lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí. Při vydávání kolaudačního rozhodnutí se postupuje podle ustanovení § 190 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tzn. u staveb pravomocně povolených přede dnem nabytí účinnosti nového stavebního zákona se provede kolaudační řízení podle dosavadních právních předpisů, tedy podle již zrušeného zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a jeho prováděcí vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Husovo náměstí 104, Chomutov odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí, obecný stavební úřad, 1. patro
Telefon:
E-mail:
Poznámka:

Co s sebou potřebuji?

K návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí se podle potřeby doplní:

 • popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí a stavebního povolení,
 • u stavby, na které jsou geodetické práce zajišťovány úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem, doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím),
 • geometrický plán podle předpisů o katastru nemovitostí; tento doklad se nepřipojí, pokud nedochází ke změně vnějšího půdorysného ohraničení stavby, a u drobných staveb,
 • u stavby, v níž bylo nebo má být zabudováno jaderné zařízení, povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost podle zvláštních předpisů,
 • doklady o jednání s orgány státní správy, pokud byla předem o stavbě vedena, a rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními předpisy včetně dokladů o splnění požadavků na ochranu zdravých životních podmínek.


K ústnímu jednání spojenému s místním šetřením se předkládají:

 • doklady o vytyčení stavby,
 • doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření a o způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu, vyhodnocení zkušebního provozu, pokud musel být prováděn, popřípadě zprávu o výsledku komplexního vyzkoušení,
 • projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo při povolení změny stavby před jejím dokončením,
 • výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění stavby; tyto změny mohou být na základě kolaudačního rozhodnutí vyznačeny v projektové dokumentaci ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení, pokud řízení o nich stavební úřad spojil s kolaudačním řízením,
 • zápis o předání a převzetí stavby, pokud byl sepsán,
 • doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků a další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení.

Kolik za to zaplatím?

1 000 Kč za vydání kolaudačního rozhodnutí 500 Kč za každou započatou hodinu místního šetření, byl-li návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí podán po lhůtě k dokončení stavby