Přejít k hlavnímu obsahu

Hlášení trvalého pobytu

Kdo žádá?

 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci,
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popř. pěstoun,
 • zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu,
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem,
 • pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov, oddělení správních činností – evidence obyvatel, přízemí
Telefon: 474 637 200 až 203
E-mail: eo@chomutov.cz

Co s sebou potřebuji?

 • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (je k dispozici na úřadě),
 • předložit platný občanský průkaz,
 • občan po ukončení pobytu v cizině předkládá platný cestovní pas, popř. doklad o státním občanství ČR ne starší než 1 rok,
 • občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství,
 • předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu,
 • pokud občan nemá platný občanský průkaz předloží potvrzení o občanském průkazu a jiný doklad, který je veřejnou listinou (cestovní doklad, rodný list td.)
 • pokud dítě do 15-i let má vystaven občanský průkaz, musí zákonný zástupce ke změně trvalého pobytu tento občanský průkaz předložit.

Kolik za to zaplatím?

Správní poplatek 50 Kč.

Bez správního poplatku – děti mladší 15 let.