OZV 04/2001 - o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Chomutov a Jirkov ve znění změn a doplňků

Obecně závazná vyhláška č. 4/2001 o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru  Chomutov a Jirkov

 

Zastupitelstvo města Chomutova na základě svého usnesení ze dne 29.8.2001, zastupitelstvo města Jirkova na základě svého usnesení dne 20.6.2001, zastupitelstvo obce Otvice na základě svého usnesení ze dne 11.6.2001,   zastupitelstvo obce Spořice na základě svého usnesení ze dne 29.8.2001,  zastupitelstvo obce Černovice na základě svého usnesení ze dne 28.5.2001,  zastupitelstvo obce Křimova na základě svého usnesení ze dne 13.7.2001,  zastupitelstvo obce Hora Svatého Šebestiána na základě svého usnesení ze dne 11.6.2001, vydávají pro své územní obvody podle § 10 a) a podle § 84 odst. 2 b) zákona číslo 128/2000 Sb. o  obcích (obecní zřízení) a podle § 29 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb., o  územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Chomutov a Jirkov:

 

Č Á S  T  P R V N Í

 

Úvodní ustanovení

 

článek 1

 

 Rozsah platnosti

(1) Územní plán sídelního útvaru Chomutov a Jirkov byl schválen městskými zastupitelstvy města Chomutov dne 26.6.1996 a města Jirkov dne 27.6.1996 a obecními zastupitelstvy obce Otvice dne 17.7.1996, obce Spořice dne 3.7.1996, obce Černovice dne 31.7.1996, obce Křimov dne 14.8.1996 a obce Hora Sv. Šebestiána dne 29.7.1996.

(2) V letech 2000 a 2001 byla vypracována a projednána změna tohoto územního plánu. Změnu územního plánu sídelního útvaru Chomutov a Jirkov schválilo zastupitelstvo města Chomutova dne 25.4.2001, zastupitelstvo města Jirkova dne 25.4.2001 a zastupitelstvo obce Otvice dne 14.5.2001. Zastupitelstva obcí Spořice, Černovice, Křimov a Hora Svatého Šebestiána vzaly změnu územního plánu na vědomí, změny se netýkají území těchto obcí.

 (3) Vyhláška vymezuje závazné části územního plánu, stanoví základní zásady uspořádání území a limity jeho využití vyjádřené v regulativech, stanoví režim využívání místního systému ekologické stability území a stanoví podmínky pro upřesnění rozsahu a polohy veřejně prospěšných staveb.

(4) Vyhláška platí pro územní obvody měst Chomutova a Jirkova a jeho místních částí, vymezené katastrálním územím Chomutov I, Chomutov II, Jirkov, Březenec, Červený Hrádek u Jirkova, Jindřišská a části obcí Otvice, Spořice, Černovice, Křimov a Hora Sv. Šebestiána v rozsahu řešeného území územního plánu.

(5) Lhůtou aktualizace územního plánu je rok 2010. Do té doby je nutno pořídit nový územní plán obce.

(6) Závazná část územně plánovací dokumentace je závazným podkladem pro zpracování a schvalování navazující územně plánovací dokumentace a pro rozhodování v území podle stavebního zákona.

(7) Zastupitelstvo města Chomutova na svém jednání dne 28.4.2003 schválilo podle ustanovení § 26, ve smyslu § 139a  a podle § 29 zákona č. 50/1976 Sb., o  územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 4. změnu územního plánu sídelního útvaru Chomutov-Jirkov v rozsahu území řešeného územním plánem, tj. v rozsahu obvodu města Chomutova vymezeného katastry Chomutov I a Chomutov II s platností pro navrhované období roku 2010 a rozsahu závaznosti uvedeném v tomto dodatku č. 2, o změnách a doplnění některých ustanovení (v článku 2, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18 a 19) obecně závazné vyhlášky č. 4/2001, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Chomutov-Jirkov

( 8) Zastupitelstvo Města Jirkova a Obce Otvice schválilo dne 24.4. 2002 3. změny územního plánu a dodatkem k původní vyhlášce doplnili znění obecně závazné vyhlášky o závazných částech územního plánu

(9) Zastupitelstvo města Chomutova na základě svého usnesení ze dne 11.12. 2006  schválilo 7. změnu územního plánu.  Dodatkem č. 3 se doplňuje Obecně závazná vyhláška č.4/2001, o  závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Chomutov Jirkov vydaná Zastupitelstvem města Chomutova, která nabyla účinnosti dne 26.10.2001. Dodatek č. 1vyhlášky č. 4/2001 je obecně závazná vyhláška o Doplnění některých ustanovení Obecně závazné vyhlášky č. 4/2001 o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Chomutov Jirkov, kterou vydalo Zastupitelstvo města Jirkova a která nabyla účinnosti dne17.6.2002 . Dodatek č. 2  vyhlášky č.4/2001 o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Chomutov Jirkov vydalo Zastupitelstvo města Chomutova a  nabyl účinnosti dne 19.8.2003. 

(10) Zastupitelstvo města Jirkova schválilo dne 1.2. 2006 6. změnu územního plánu a dne 21.12. 2006 8. změnu územního plánu. Na základě schválení těchto změn je doplněna původní vyhláška č. 4/2001 o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Chomutov Jirkov

(11) Zastupitelstvo města Chomutova na základě svého usnesení ze dne 24.9. 2007  schválilo 5. změnu územního plánu.  Opatřením obecné povahy č. 1/2007 se doplňuje Obecně závazná vyhláška č.4/2001, o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Chomutov Jirkov vydaná Zastupitelstvem města Chomutova, která nabyla účinnosti dne 26.10.2001.

 

Č Á S  T  D R U H Á

 

Urbanistická koncepce

 

článek 2

 

Základní zásady uspořádání území

(1) Města Chomutov a Jirkov tvoří prostorový a funkční urbanistický celek dvou samostatných měst s vlastní samosprávou a sídly městských úřadů.

(2) Prioritou je regenerace historického jádra – městské památkové zóny Chomutova včetně navazujícího území mezi průmyslovou zónou a centrem. Podrobné řešení a závazné regulativy jsou obsaženy v regulačním plánu MPZ Chomutov. Pokračovat bude i regenerace historického jádra Jirkova včetně areálu bývalého pivovaru.

(3) Přírodní a krajinné prostředí na úpatí Krušných hor tvoří jedinečné zázemí měst Chomutova a Jirkova. Kamencové jezero a Velký Otvický rybník,  Podkrušnohorský zoopark, Bezručovo údolí, údolí Bíliny, Strážiště, Kamenný vrch, oblast Červeného Hrádku, Pražské pole, vodní plochy a toky a zeleň svahů Krušných hor pronikající až do centrální oblasti Chomutova jsou spolu s městskou zelení základními přírodními i městotvornými prvky v urbanistické kompozici obou měst. Zvýšený důraz bude kladen na ochranu jejich cenných přírodních a krajinářských hodnot. Další specifikace hodnot v území je uvedena v článku 17.

 (4) Funkční rozdělení ploch pro bydlení, ploch pro výrobu, zásady uspořádání dopravy a občanského a technického vybavení stanoví urbanistická koncepce vyjádřená spolu se současně zastavěným územím v  Hlavním výkresu č. 1.

 

článek 3

 

Lokality rozvojové a určené k  zastavění pro bydlení, občanskou vybavenost, ekonomickou základnu a technickou vybavenost

 (1) Lokality určené pro bytovou výstavbu jsou uvedeny v tabulce č.1.1. a  1.2.:

Tabulka č. 1.1 - Plochy pro bydlení - Chomutov:

č. lokality urbanistický obvod lokalita druh zástavby
1 1-3 centrum bytová výstavba integrovaná
2 14,17 Nové Spořice rodinné domy
3 17 Filipovy rybníky rodinné domy
4 17 Fugnerova bytové domy
5 18 Elišky Krásnohorské rodinné domy
6

18

Lipská, Alešova rodinné domy + bytové domy
7 18 Kačák Rodinné domy
10 23 Zátiší západ rodinné domy
10 20,23 Zátiší západ - rezerva rodinné domy
11 23 Třešňovka - rezerva rodinné domy
12

23

Zátiší východ rodinné domy + bytové domy
14 26 Strážiště východ rodinné domy
13 24 sady Březenecká rodinné domy + bytové domy
41 23 Lipská nad vodárnou rodinné domy
42 20 Lužická rodinné domy
43 18 Elišky Krásnohorské rodinné domy + bytové domy
704 26 Kamenný Vrch Bytové domy
706 16 Kačák Rodinné domy
708 27 Jasmínová Rodinné domy
710 14,17 Nové Spořice Rodinné domy
714b 6,8 Zadní Vinohrady Rodinné domy, bytové domy
715 20 Děvínská Rodinné domy
544 24 Strážiště západ Rodinné domy
545 14 Nové Spořice II Rodinné domy

 

Tabulka č. 1.2 - Plochy pro bydlení - Jirkov:

č. lokality. urbanistický obvod lokalita druh zástavby
17 5 Kamenný vrch sever rodinné domy
18 5 Nový Březenec jih rodinné domy + bytové domy
19 5 Nový Březenec sever rodinné domy + bytové domy
20 5 Starý Březenec jih rodinné domy
21 5 Starý Březenec sever rodinné domy
22 5 Starý Březenec východ rodinné domy
23 1 centrum rodinné domy
24 17 Vinařice II/3 rodinné domy + bytové domy
25 15 Staré Vinařice rodinné domy
26 15 Staré Vinařice rodinné domy
27 11 Osada rodinné domy

 

12 Drůbežárna - rezerva rodinné domy
28 13,14 Mostecká rodinné domy
29 13,14 Restamo. rodinné domy
30 14 U pily rodinné domy
31 8 Jindřišská rodinné domy
32 5 St. Březenec rodinné domy
33 5 údolí Bíliny rodinné domy
34 5 Nový Březenec rodinné domy
35 3 u školy Vančurova rodinné domy
36 11 Jezerská rodinné domy
37 12 zahrádky - Č.Hrádek - rezerva rodinné domy
38

2

zahrádky - Č. Hrádek rodinné domy
6-7.1

14

Pod vodárnou 1 rodinný dům
6-7.3

4

U hřbitova 1 rodinný dům
6-7.4

1

SZ Březenec 15 rodinných domů
6-7.7

7

Nad domovem důchodců 1 rodinný dům
6-7.8

1

Březenec – východ u přivaděče 2 rodinné domy
6-7.10

2

Červený Hrádek – pod přivaděčem 4 rodinné domy
6-7.11

15

Vinařice III, nad hřištěm 10 rodinných domů
6-7.12

5

Ul. Vančurova u školy 1 rodinný dům
8-7.1

14

Pod vodárnou 1 rodinný dům
8-7.2

4

Za tratí 1 rodinný dům
8-7.3

2

Červený Hrádek – navazuje na č. 21 19 rodinných domů
8-7.5

4

Ul. Mostecká 1 rodinný dům
8-7.9

1

Březenec – ul. Lesní 2 rodinné domy
8-7.10

1

Březenec jih 4 rodinné domy

 

(2) Lokality určené pro občanskou vybavenost jsou uvedeny v tabulce č.2.1. a 2.2.:

Tabulka č. 2.1 - Plochy pro občanskou vybavenost - Chomutov:

č. lokality. urbanistický obvod lokalita druh zástavby
51 1 centrum Očanská  vybavenost:ubytování, kultura, správa
53 2 Boženy Němcové Občanská vybavenost, bydlení
54 3 roh Zborovské Občanská vybavenost , bydlení
55 7 Hálkova tržnice, soc. služby, bytový dům
56 7 Libušina Občanská vybavenost, hromadné garáže, bydlení
57 7 Vinohrady obchody, služby
61 18 roh Lipské-Alešova Občanská vybavenost , služby
62 13 za nemocnicí sociální péče – rezerva
65 18 Lipská - stadion Sport
68 27 Zahradní komerce
80 2 zimní stadion rozšíření ledové plochy
81 18 býv.kotelna, PLUS komerce – hrom.garáže (výhled)
82 18 Bezručovo údolí tenis, rekr.vybav.
83 18 býv. Svazarm Sport
84 14 Černovická dočasně komerce, službyrezervní pl. pro přeložku trati ČD
87 28 Písečná Občanská vybavenost, smíšené území obchodu a služeb
130 2, 13 Nádraží ČD osobní nádraží ČDrezervní plocha - výhled
701 6 Mostecká Občanská  vybavenost -ubytování, kultura, administrativa, sport; bydlení
703 25 Březenecká Občanská vybavenost, komerce
707 2 Lipská – kruhový objezd Občanská vybavenost – komerce, hromadné garáže, sport
714a 6,8 Zadní Vinohrady Občanská  vybavenost -ubytování, kultura, administrativa, sport; bydlení
588a 10 Pražské pole Rekreační areál
588b 10 Pražské pole Zázemí rekreačního areálu

 

Tabulka č. 2.2 - Plochy pro občanskou vybavenost - Jirkov:

č. lokality. urbanistický obvod lokalita druh zástavby
69 10 Dvořákova komerce, benz.čerpací stanice
70 1 centrum komerce
74 13 Jezerská sportovní areál – rezerva
75 17 Vinařice II/3 centrum
77 16 Vinařice II sport.areál
78 14

 

rozšíření hřbitova – rezerva
79   Otvice žst. Jirkov, přednádraží
85 13 Kyjice středisko obchodu, výroby, služeb a skladů
86 15 Vinařice čerpací stanice PHM
119   Otvice obchody, služby

 

(3) Lokality určené pro ekonomickou základnu jsou uvedeny v tabulce č.3.1. a 3.2.

Tabulka č.3.1 - Plochy pro ekonomickou základnu - Chomutov:

č.lokality urbanistický obvod lokalita, využítí                          
102 9 Severní pole - ve výstavbě
103 10 zahradnictví - změna: výroba průmyslová
104 10 vazba na zemědělství - změna:  výroba průmyslová
105 10 výroba, skladování
106 10 výrobní služby, skladování – rezerva
107 10 služby silniční dopravě  
108 10 dostavba stávajících areálů
109 10 zájmový prostor Povodí Ohře
110 10 výroba, skladování, služby silniční dopravě, rezervní plocha (výhled)
111 14 výroba, služby, velkoobchod
112 14 Výroba, služby silniční dopravě
113 Černovice Výroba, služby silniční dopravě

Tabulka č.3.2 - Plochy pro ekonomickou základnu - Jirkov:

č.lokality urbanistický obvod lokalita, využítí                          
114 14 nezávadný průmysl
115 14 ekonomické aktivity včetně komerce – rezerva
116 14 bez omezení
117 14 bez omezení
121 Otvice dostavba Dopravního podniku
124 Otvice mezi křižovatkou a betonárkou - bez omezení
125 13 u Mlýnského rybníka
126 13 u Selky - původně lok.č.29 – rodinné domky
127 14 zahradnictví u hřbitova
128 12 za koupalištěm
131 13 Smíšená výrobní zóna v Jirkově u ČOV
132 14, Otvice Průmyslová zóna Jirkov - Otvice

 

4) Lokalita určená pro technickou vybavenost je uvedena v tabulce č.4.

Tabulka č. 4 - Plochy pro technickou vybavenost - Chomutov:

č.lokality urbanistický obvod lokalita, využítí                          
1   2 25

Rozvodna VVN

 

článek 4

 

Doprava

 

(1)  Dopravní síť v Chomutově a Jirkově navazuje na vnější nadřazenou síť železniční a silniční dopravy. Na tento systém navazují dopravní stavby zabezpečující dopravní obslužnost současně zastavěného území a rozvojových ploch v Chomutově a Jirkově a dotýkající se i zájmů obce Otvice (Průmyslová komunikace Chomutov - Zadní Vinohrady - silnice I/13 u  Dopravního podniku). Součástí řešeného území zůstává i území pro přeložku silnice I/7 v úseku Chomutov - Nové Spořice - státní hranice v parametrech čtyřpruhové trasy S 22,5/80. Tato trasa navazuje na připravované zkapacitnění silnice č. I/7 a trati ČD č. 120 jižně od Chomutova. Územní plán řeší i  podmínky pro pěší dopravu, dopravu cyklistickou a klidovou (parkoviště a odstavné plochy).

(2)  Veřejně prospěšné stavby pro dopravu jsou uvedeny v tab. č.9.1 a 9.2.

(3)  Závazné regulativy dopravního řešení  jsou uvedeny v části třetí.

(4)  Pro období po roce 2010 ponechat územni rezervu a připravovat podmínky pro realizaci těchto staveb:

-   Jihovýchodní silniční obchvat vedený z Pražského pole od mimoúrovňové křižovatky se sil. I/7 do Otvic v parametrech dvoupruhové trasy S 11,5/80. Držet dostatečně velkou územní rezervu pro ev. rozšíření mimoúrovňové křižovatky na Pražském poli.

-   Trasu současného průtahu silnice I/13 v úseku Chomutov – Jirkov pokládat i za součást  nadřazeného městského dopravního systému a výhledově po návrhovém období připravit podmínky pro převedení části dopravního zatížení tahu I/13 do trasy jihovýchodního obchvatu města.

-   Návrh přeložky trati Chomutov - Vejprty v délce zhruba 2km, vycházející z  kadaňského zhlaví železniční stanice Chomutov - hl. nádraží a napojující se na stávající trasu v Nových Spořicích.

-   Komplexní rekonstrukce nádraží ČD, jejíž součástí je úprava a dostavba osobního nádraží a realizace přestupního uzlu ve středu města.

-   Dořešit trasu nové vlečky do Železáren Chomutov a.s.

 článek 5

 

Vodní hospodářství

 

(1)  Zásobování pitnou vodou zůstává zajištěno v  rámci kapacity vodních zdrojů Vodárenské soustavy Severní Čechy.

(2)  Je nutná  náhrada  dvou stávajících řadů  z  ÚV Hradiště do Chomutova novým řadem, který dožité řady nahradí. Rekonstrukce  zahrnuje cca 15 km řadu .

(3)  Potřebná je i rekonstrukce Úpravny vody Hradiště.

(4)  Je nutná výměna všech vodovodních řadů menších profilů než DN 90

(5)  Na území města je nevyužitý potenciál v kapacitě průmyslových vodovodů.

(6)  Nutná je  rekonstrukce ČOV Chomutov,  která sice má volnou kapacitu,  zařízení  však vyžaduje modernizaci.

(7)  ČOV Jirkov je  v současné  době vytížena. Pro zvýšení kapacity je nutná rekonstrukce.

(8) Zásobování provozní vodou zůstává zajištěno ze systému přivaděče průmyslové vody Ohře - Bílina.

(9)  Odvádění a čištění odpadních vod zůstává veřejnou jednotnou a oddílnou kanalizací a v čistírnách odpadních vod Údlice a Jirkov s dostatečnou kapacitou. Část průmyslových odpadních vod je odváděna a likvidována samostatně.

(10) Územní plán řeší úpravy vodních roků pro ochranu zastavěného území. Nutné úpravy Chomutovky jsou uvedeny jako veřejně prospěšné stavby v tab.č.10.

(11) Územní plán řeší rozšíření vodovodní a kanalizační sítě pro nové rozvojové lokality. Veřejně prospěšné stavby vodovodů a kanalizace jsou uvedeny v  tab.č.11 a 12.

(12)  Závazné regulativy vodního hospodářství  jsou uvedeny v části třetí.

 

článek 6

 

Energetika

 

(1). Zdrojem tepla pro města Chomutov a Jirkov je horkovodní napaječ z elektrárny Prunéřov a v Chomutově i teplárna Actherm a.s. Obě města jsou plně plynofikována zemním plynem, zásobování elektřinou je z rozvoden 110/22kV s  možností rekonstrukce v případě zvýšení spotřeby.

(2) Územní plán řeší rozšíření energetických sítí pro nové rozvojové lokality. Veřejně prospěšné stavby energetiky jsou uvedeny v tab.č.13.

(3)  Města Chomutov a Jirkov mají zpracovány energetické dokumenty měst, rozvoj energetického hospodářství obou měst bude v  souladu se závěry těchto dokumentů.

(4)  Závazné regulativy zařízení energetiky  jsou uvedeny v části třetí.

 

článek 7

 

Přenos informací

 

V obou městech došlo během let 1996 - 2000 k modernizaci telefonní sítě a jejímu zkapacitnění. Rozšiřuje se digitální technologie, zvýšil se počet provozovaných radioreléových tras. Další telekomunikační možnosti nabízí rozvíjející se sítě mobilních telefonů.

(1) Územní plán řeší rozšíření telekomunikační sítě pro nové rozvojové lokality.

(2)  Závazné regulativy zařízení spojů  jsou uvedeny v části třetí.

 

článek 8

 

Územní systém ekologické stability, ochrana přírodního a životního prostředí

(1)  Lokální systém ekologické stability je převzat ze schváleného územního plánu a po dohodě s referátem životního prostředí je provedena jeho částečná úprava. Upřesněn byl i regionální a nadregionální systém ekologické stability ČR vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj v roce 1997 jako územně technický podklad.

(2)  Závazné regulativy ochrany přírody a životního prostředí  jsou uvedeny v  části třetí.

 

článek 9

 

Funkční plochy a jejich využití

 

(1) Vymezení základních pojmů:

Regulativy funkčního využití území, platné pro všechna území a jednotlivé funkční zóny a lokality jsou uvedeny v seznamu regulativů funkčního využití a v tabulkách  zastavitelných a rozvojových území.

Na území sídelního útvaru jsou územním plánem rozlišována tato území a plochy:

a)   z hlediska funkčního uspořádání:

-   polyfunkční území

-   monofunkční plochy

b)   z hlediska zastavitelnosti

-   území současně zastavěné

-   území zastavitelná rozvojová

-   rozvojová území v rámci zastavěného území

-   území nezastavitelná

c)   z hlediska prostorového uspořádání:

-   území a plochy s rozdílnými limity intenzity jeho využití

d)   z hlediska požadavků na další územně plánovací dokumentaci a podklady:

-   území stabilizovaná

-   území přestavbová

-   území rozvojová

-   území zvýšených nároků na výstavbu a zvýšené architektonické péče

c)   z hlediska umístění v  krajině:

-   urbanizované území

-   krajinné území

(2) Vymezení zastavitelných a nezastavitelných území:

a)  Zastavitelné území je takové území, které může být zastavěno trvalými stavbami všeho druhu, odpovídajícími funkčnímu určení, jež je stanoveno územním plánem. Do zastavitelného území jsou zahrnuta všechna polyfunkční území s výjimkou území sloužících rekreaci s převahou zeleně, která musí mít převážně přírodní charakter. Dále zahrnuje plochy veřejného vybavení, dopravní plochy, dopravní liniové stavby, plochy technického vybavení a plochy pro zařízení a stavby sloužící intenzivní zemědělské výrobě.

b) Nezastavitelné území je takové území, které nelze zastavět trvalými ani dočasnými stavbami s výjimkou liniových a plošných dopravních staveb, liniových a plošných staveb technického vybavení, účelových staveb sloužících provozu a údržbě příslušného funkčního využití a ostatních staveb uvedených v legendě jednotlivých funkčních ploch územního plánu. Tyto stavby nesmí narušit nebo omezit hlavní funkci území. Do nezastavitelných území jsou zahrnuty plochy urbanistické a krajinné zeleně, hřišť, vodní plochy, plochy orných půd a plochy územního systému ekologické stability.

(3)  Kategorie funkčního využíti:

a) Přípustné využití je funkce, kterou lze v území obecně připustit. Případné funkční a prostorové kolize je třeba řešit s ohledem na přípustné využití.

b) Výjimečně přípustné využití je funkce realizovatelná po pečlivém individuálním posouzení stavebním úřadem ve spolupráci s pořizovatelem územního plánu a po shledání, že v dané konkrétní situaci povolené využití nebude na újmu přípustného využití v území. V případě souhlasu se v územním rozhodnutí, či stavebním povolení stanoví omezující podmínky využití (např. maximální přípustná kapacita zařízení, závazný režim při zásobování, časové omezení provozních hodin apod.).

c) Doplňkové funkční využití jsou samostatně nezobrazitelné nezbytné funkce prorůstající všemi typy funkčních ploch a tvořící jejich doplněk nezbytný pro fungování území.

d) Doprovodné stavby - drobné a přízemní jednoduché stavby na pozemku mimo stavbu hlavní (pro kterou je definováno funkční využití). Doprovodné stavby by neměly být vyšší než hlavní stavba pozemku a než hlavní stavby (domy) na sousedních pozemcích.

(4)  Pro účely funkčního uspořádání a využití území se vymezují pojmy:

a)  nerušící zařízení, podstatně nerušící zařízení:

Nerušícím zařízením se rozumí stavba nebo zařízení, které negativními účinky a vlivy nenarušuje provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nezhoršuje kvalitu životního prostředí v okolí a v okolních stavbách nad přípustnou míru. Podstatně nerušícím zařízením se rozumí stavba nebo zařízení, která nezhoršuje kvalitu životního prostředí s výjimkou zvýšeného zatížení hlukem, způsobeným provozem zařízení nebo s ním souvisejícím dopravním provozem, a to v míře povolené hygienickým předpisem pro smíšené zóny.

b)  drobná výroba a služby, řemeslná výroba:

Drobnou výrobou a službami se rozumí výrobní zařízení nebo zařízení výrobních služeb malého rozsahu co do výměry pozemku, počtu zaměstnanců a objemu přepravy. Řemeslnou výrobou se rozumí výroba řemeslného charakteru zajišťovaná jedním pracovníkem, případně dalšími nejvýše 4 pracovníky.

c)  zábavní zařízení:

Zábavním zařízením se rozumí herny, kasina, diskotéky. Hernou se rozumí místnost ( soubor místností ) určená zejména k provozování výherních hracích přístrojů ( zákon ČNR č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách v platném znění).

d)  občanská vybavenost (občanské vybavení):

Území pro občanskou vybavenost je určeno k umísťování činností a zařízení poskytujících některé vybrané služby, zejména maloobchodní zařízení do 200 m2 prodejní plochy, služby zdravotnické , vzdělávací, kulturní, sociální péče a to zejména v uzavřených areálech.. Jedná se o tyto funkce: školství, kultura, tělovýchova, sport, zdravotnictví, sociální péče, církev, maloobchod, veřejné stravování a ubytování, zařízení veřejné správy, administrativa, nevýrobní  služby , pošta, policejní stanice.

e) komerční vybavenost (komerce):

Území pro komerční aktivity je určeno k umísťování a uskutečňování podnikatelských dějů , činností a zařízení poskytujících služby obyvatelstvu, většinou v otevřených areálech s vysokou frekvencí styku s veřejností. Jedná se o všeobecnou komerci(velkoprodejny, obchodní centra, služby servisy), centra pro stavebníky a zahrádkáře, komerční zařízení regionálního významu

 (5)  Urbanizované a krajinné území:

a)   Urbanizované území tvoří plochy vymezené hranicí současně zastavěného území (SZÚ) a plochy územním plánem určené k zastavění – zastavitelné území a rozvojové plochy uvnitř SZÚ.

b)  Krajinné území tvoří ostatní části území řešené územním plánem, včetně rozptýlené zástavby v krajině a plochy určené k zástavbě převážně liniovými stavbami a k úpravě krajinné zeleně.

 článek 10

 

Polyfunkční území

 

(1) Území bydlení:

BV - území bydlení venkovského typu – venkovská sídla  Nové Spořice, Březenec, Vinařice, Červený Hrádek, Jindřišská a odloučené lokality rodinných domů.

- Území sloužící převážně pro bydlení venkovského typu s užitkovými zahradami a možností chovu drobných hospodářských zvířat. Vybavenost základní, případně vyšší a specifická i rekreační s ohledem na význam a polohu sídel a území sídla. Možnost drobného podnikání a zemědělské malovýroby s ohledem na sousední obytnou zástavbu.

BČ - území čistého bydlení rodinného městského typu (vily, řadová zástavba)

- Území převážně městské rodinné vilové, řadové, skupinové nízkopodlažní zástavby s nezbytným vybavením pro potřeby obyvatel, s výjimečnou možností drobné nerušící výroby, služeb.

BM - území bydlení městského typu - ulicová, bloková a sídlištní zástavba

- Území sloužící  převážně bydlení v  hromadné zástavbě se základní občanskou vybaveností a některými druhy vyšší a specifické vybavenosti pro širší území s možností drobné nerušící výroby, služeb.

Tyto funkce musí být v souladu se základní obytnou funkcí území.

BX – území bydlení v bytových domech vyššího standartu

- Území s doporučením limitů výškového řešení do 5 podlaží, bez možnosti umístění občanského vybavení, služeb a drobné nerušící výroby v lokalitě. Vyšší nároky na architektonické řešení a ohled na přírodní prostředí.

 

(2) Smíšená území:SMS - smíšené území malých sídel

- Území sloužící  převážně pro bydlení venkovského typu v kombinaci s  vybaveností, nerušící výrobou a  službami, s drobnou zemědělskou výrobou.

SM - území smíšené městské

- Území sloužící převážně pro umístění polyfunkčních vícebytových budov pro bydlení, podnikání, služby, administrativu podnikovou a veřejnou, s využitím parteru pro  občanskou vybavenost, malé areály a provozovny drobné výroby a služeb

SC - smíšené území centrální

-   Území sloužící převážně občanské vybavenosti celoměstského a nadměstského významu, bydlení integrované s vybaveností. Území má charakter zvýšené architektonické  a stavební péče

SMX – území smíšené vybavenosti a sporu

- Území sloužící převážně pro umístění polyfunkčních budov pro služby, komerční činnosti, s prioritou využití pro veřejnou vybavenost sportovně rekreačního charakteru, dále s možností umístění staveb pro bydlení.

SOX – smíšené území obchodního centra nadměstského významu

- Možnost obchodní, komerční, kulturní a sportovní vybavenosti, administrativy a služeb. Jedná se území zvýšených nároků na výstavbu

MPZ Chomutov – městská památková zóna Chomutov

- Území zahrnuje historické jádro Chomutova včetně budovy soudu a kostela sv. Ducha. Dominantní funkcí je občanská vybavenost pro potřeby celého sídelního útvaru, regionu a pasantní návštěvníky, s významem kulturně společenským a sloužícím cestovnímu ruchu.

- Prioritou je památková ochrana celého území. Všechny stavební zásahy musí být projednány s orgány státní památkové péče

-   Závazným dokumentem pro funkční a prostorové využití v MPZ bude regulační plán MPZ Chomutov.

-   MPZ je územím zvýšené architektonické péče

-   MPZ Chomutov patří do smíšeného  jádrového území

HJ - historické jádro Jirkova

- Území zahrnuje historické jádro Jirkova bez komplexu bývalého pivovaru.

- Dominantní funkcí území je občanská vybavenost celoměstského významu sloužící i pasantním návštěvníkům.

- Prioritou je zachování a doplnění historické, urbanistické struktury.

-   Historické jádro je územím zvýšené architektonické péče.

-   HJ – historické jádro Jirkova patří do smíšeného  jádrového území

SO - smíšené území obchodu a služeb 

- Území s převažující obchodní vybaveností a službami menších kapacit odpovídající charakteru městského území.

SV -  smíšené území výroby a služeb 

- Území  sloužící pro umístění zařízení služeb a výroby městského a příměstského charakteru, včetně skladů a skladovacích ploch, která nesmí svými negativními účinky a vlivy na životní prostředí narušovat provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí, zvláště v návaznosti na obytná území. Možnost komerční vybavenosti, dopravních služeb, technických služeb.

 (3)  Území výroby:VP - území průmyslové  výroby (mimoměstského, příměstského typu)

- Území zahrnuje převážně areály průmyslové výroby, které nelze umístit jinde např. z hygienických důvodů (zejména hluk z dopravy nebo z výroby).

VD - výroba lehká, služby, živnostenské provozovny (městského typu)

- Území drobné výroby, služeb a souvisejících zařízení, která nesmí mít rušivé vlivy na okolní obytnou zástavbu.

VZ  - území zemědělské výroby

- Území je určeno pro zemědělskou a lesnickou výrobu, zejména ty činnosti, které nemůžou být umístěny jinde.

(4)  Území rekreace:

PZOO – Podkrušnohorský zoopark

Specifické území  s vybaveností a službami sloužícími zejména rekreaci. Prioritou území je  chov evropské zvěře v zoologické zahradě. Tato lokalita je zařazena do zastavitelného území s funkčním využitím území rekreace PZOO

RZ - Rekreace s  převahou zeleně

- Bezručovo údolí, Kamenný vrch,  Strážiště

-   území lesoparků a parkových lesů s vybaveností sloužící rekreaci

-   Zámecká obora Červený Hrádek

RS - Rekreace s  převahou sportu

- území intenzivní hromadné rekreace - koupaliště Kamencové jezero + Velký Otvický rybník, Jirkov - koupaliště

- sportovní areály v Bezručově údolí.

RAPP – rekreační areál Pražské pole

Přípustné využití

- informační tabule, rekreační mobiliář – odpočívky, lavičky atd.,

-  pěší, cyklistické, in-line bruslařské komunikace veřejně přístupné

- oplocení – živé ploty, oplůtky, rančerské zábrany

 

Výjimečně přípustné využití

- golfové hřiště

- sportovní rybaření

- nezbytná technická infrastruktura -rozvody užitkové vody, akumulační nádrže, elektr. vedení kabelové, vodovod

 

Nepřípustné

- vše ostatní

 

RAPPZ – zázemí rekreačního areálu Pražské pole

Přípustné využití

- servisní, společenská zařízení ke golfovému hřišti – výšková regulace zástavby – 1NP

- zařízení stacionární dopravy sloužící golfovému hřišti a rekreaci na Pražském poli

- objekty a trasy technické infrastruktury sloužící funkčnímu využití

- zeleň veřejná, doprovodná

 

Nepřípustné

- vše ostatní

 

 (5)  Specifická území:ZA - zdravotnický areál – areál nemocnice Chomutov.

- Možnost lokalizace drobného podnikání, vybavenosti, služeb v souladu s hlavní  zdravotní funkcí území.

SOVS -  středisko obchodu, výroby, služeb a skladů -  Jirkov - Vysoká Pec (k.ú. Kyjice)

- území soustředěné velkokapacitní obchodní vybavenosti a skladů, zařízení veřejných služeb a nerušící ekologické výroby, dopravních služeb a vybavenosti, čerpacích stanic pohonných hmot včetně doprovodných zařízení,technická vybavenost, multifunkční kulturní a zábavní zařízení s  vazbou na kapacitní silniční dopravu,ubytovací a stravovací zařízení, parkoviště, zeleň

ZOO - Podkrušnohorský zoopark

-   Specifické území  s vybaveností a službami sloužícími zejména rekreaci. Prioritou území je  chov evropské zvěře v zoologické zahradě.

OA obchodní areály

-   území soustředěné velkokapacitní obchodní vybavenosti,  komerčních a dopravních služeb.

(6)       Přípustné a výjimečně přípustné využití polyfunkčních území je uvedeno v tabulce č. 5  FUNKČNÍ VYUŽÍTÍ - POLYFUNKČNÍ ÚZEMÍ (na straně I - IV).

 Článek 11

 

Monofunkční plochy

 

Monofunkční plochy jsou plochy s dominantní jednoúčelovou funkcí. Při změnách funkčního využití je nutno přihlížet k charakteru okolního území.

(1) OV - Plochy občanského vybavení  (2) S, SA - Plochy sportovní, sportovních areálů (3)  TV - Plochy technického vybavení a technických služeb(4)  Plochy dopravníP, PP, G, HG

kapacitní parkoviště a garáže

D - ostatní dopravní plochy

AN - autobusové nádražíDŽ - plochy dráhyDP - dopravní podnikDS - dopravní služby(5)  Plochy urbanistické zeleně:

Plochy veřejné zeleně, hřbitovy, plochy doprovodné, sídlištní a izolační zeleně, vyhrazené zeleně. Slouží pro rozvoj a zachování veřejné, sídlištní a doprovodné zeleně, která je přístupná všem jako součást sídla. Zeleň vyhrazená je přístupná pouze vlastníkům a uživatelúm objektů. Sídlištní zeleň je součástí ploch území bydlení.

ZP - zeleň parkováZO - zeleň ostatní ZZ - zahrádkyZH - zahradnictvíHB - hřbitov(6)  Plochy krajinné zeleně:

lesy, travní porosty, ostatní krajinná zeleň

 Č Á S T    T Ř E T Í

 

Limity využítí území

 

článek 12

 

 Všeobecná ustanovení

 

(1)  Limity využítí území

-  vyplývají z právních předpisů a vydaných rozhodnutí

-  vyjadřují se v regulativech pro přípustnou intenzitu využití území.

(2)  Regulativy obsahují závazná pravidla, která omezují, vylučují, popřípadě podmiňují umísťování staveb, využití území nebo opatření v území a stanoví zásady pro jeho uspořádání.

(3) Ve formě regulativu vymezuje schvalovací orgán závaznou část územně plánovací dokumentace.

 

článek 13

 

Všeobecné a specifické regulativy funkčního využití území

 

(1)   Všeobecné regulativy:

a)  Na pozemcích, v zařízeních a objektech je možno dále provozovat bez dalšího rozšiřování stávající funkce, i když nejsou v  souladu s regulativy pro jednotlivá území, pokud nebudou negativně ovlivňovat základní funkci území nebo plochy nad přípustnou míru a nejsou zde dány důvody pro opatření podle zákona.

U provozoven a areálů drobné výroby, umístěných mezi obytnou zástavbou nesmí negativní vlivy přesahovat hranice provozovny či areálu.

b)  Stavby a zařízení umisťovat - to znamená povolovat, povolovat jejich změny a povolovat změny jejich užívání - a rozhodovat o změně využití území je možno jen v souladu s regulativy platnými pro jednotlivá polyfunkční území (a monofunkční plochy).

c) O umístění výjimečně přípustných staveb a zařízení v polyfunkčním území rozhodují - s přihlédnutím k místním podmínkám a ke každému jednotlivému případu zvlášť a na základě stanoviska příslušného pořizovatele územního plánu - stavební úřady v územním řízení.

d) Umísťování zařízení technického vybavení, parkovišť, odstavných ploch a garáží, sloužících pro obsluhu jednotlivých polyfunkčních území a monofunkčních ploch, je přípustné, pokud případné nežádoucí vlivy na bydlení nebo jinou základní funkci nepřekročí přípustnou míru.

e) Provozovny a malé areály drobné výroby, výrobních, opravárenských služeb lze umístit v obytných zónách pouze v případě, že negativní vlivy nepřesáhnou hranice provozovny či areálu a velikost areálu nepřesáhne 200 m2 a max. 10 pracovníků. V nově navržených obytných zónách není fungování takových areálů přípustné.

f) Autoservisy skupiny 1 do 15 pracovních stání mohou být v území bydlení jen bez nepříznivého vlivu na okolí a jako součást občanského vybavení nebo u  garáží a odstavných ploch, autoservisy do 2 pracovních stání jako součást individuální výstavby. V nově navržených obytných zónách není fungování takových autoservisů přípustné.

g) Na stavbách v území do vzdálenosti menší než  100 m  od školských a  výchovných zařízení, od budov státních orgánů a církví není možné umísťovat reklamní a propagační zařízení propagující alkohol, tabákové výrobky, sex a sexuální služby.

h) Pro rozvojové plochy a lokality budou  v dalším stupni  územně plánovací dokumentace nebo v územně plánovacím podkladu stanoveny regulační čáry - uliční a stavební čáry.

i) Hřbitovy včetně bývalého židovského hřbitova jsou považovány jako území nezastavitelná. Hřbitovy v Beethovenově ul. v Chomutově a v Jirkově budou s  pohřbíváním do země . V okolí všech hřbitovů bude respektován pietní charakter místa.

j) V celém územním obvodu měst Chomutova a Jirkova je třeba provádět před výstavbou nebo přestavbou objektů pro bydlení, občanské vybavení a další činnosti v pobytových místnostech měření emanací radonu z podloží na pozemku resp. do objektu podle zákona č. 18/1997 Sb. a vyhl. č. 184/1998 Sb. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o požadavcích na zajištění radiační ochrany  V případě překročení hygienicky přípustných hodnot se provedou v projektu stavby potřebné stavebně technické úpravy.

k)  U stavenišť, na kterých se nacházejí důlní díla a v místech při výchozu uhelné sloje a podzemních chodeb v Jirkově je třeba před zahájením projektových prací zhodnotit vliv důlního díla na uvažovanou stavbu.

(2) Specifické regulativy:

(2.1.) Zásady povolování změny užívání

a)  Při změně funkce objektů a areálů a jejich částí budou posuzovány v každém jednotlivém případě dopady na okolní území, zvl. dopravní zátěže, nároky na stacionární dopravu, vlivy na životní prostředí, aby nové užívání objektu odpovídalo funkčnímu využití území.

b) Při změně využití škol, mateřských škol, jeslí a jejich pozemků bude nejprve posuzována možnost opětovného využití pro původní účel a teprve potom zvážen jiný záměr.

c)  Při změně využití škol a mateřských škol preferovat využití pro zařízení sociální péče.

d) Při změně využití bytových jednotek bude povolována jen taková činnost, která je slučitelná s funkčním určením daného území .

 (2.2.) Chomutov:

a) Území bydlení :

-   Při výstavbě bytových domů, občanské vybavenosti zajistit výstavbu parkovacích stání odpovídající kapacitám těchto zařízení.-   Při regeneraci sídlišť dobudovat chybějící garáže a parkoviště, podporovat růst funkční a urbanistické rozmanitosti.-   Při výstavbě parkovišť   maximálně respektovat stávající zeleň v území (např. pozemek p.č. 1192/1 v k.ú. Chomutov – ul. Havlíčkova). -   U lokality č. 3 je třeba respektovat staré dolování při výchozu sloje, respektovat maximální odstup zástavby od stávajícího porostu vysoké zeleně, aby výstavbou a užíváním rodinných domů nebyla ohrožena existence stávající zeleně .-   Lokalita č. 13 bude realizována postupně dle následně zpracovaného územně plánovacího podkladu nebo regulačního plánu.-   Lokality č. 714a a 714b budou realizovány postupně dle následně zpracovaného územně plánovacího podkladu nebo regulačního plánu. V rámci přípravy zástavby ověřit vlastnosti horninového prostředí na lokalitě 714 a následně upravit podmínky pro odvedení dešťových vod s upřednostněním přirozeného zasakování za účelem posílení retenčních schopností krajiny. Možnosti zasakování také upravit podle potenciálního rizika kontaminace odváděných srážek

- V ulici Stromovka  pro výstavbu  nových obytných objektů je nutné splnění podmínek zákona. č. 266/1994 Sb. v platném znění . Bude zachována v maximální míře stávající zeleň v území. Pro konkrétní výstavbu podél tratě bude třeba souhlas hygienické stanice.

- V lokalitě č. 706 a 710 respektovat sousedství významného krajinného prvku.

- Lokalitu 706 je nutné  posoudit a navrhnout opatření na ochranu území před přívalovými dešti.

- Lokalita č. 544 - Při umístění zástavby je nutno respektovat krajinný ráz území, remízy, vzrostlé stromy a vzdálenost hranic parcel min. 20 m od okraje lesa  a  15 m od stromů v remízkách. Výšková regulace – 1.NP a obytné podkroví. Intenzita využití pozemků – rodinnými domy bude zastavěno  max. 30% území , budou zde individuální rodinné domy venkovského charakteru – typu „ranč“

b) Území výroby :

-   Výrobní zařízení musí splňovat ekologické a hygienické limity, ochranná pásma nepřesahují hranice areálů. Stávající obytná zástavba a občanská vybavenost jsou zachovány za podmínek možných hygienických rizik.

c) Smíšené území :

-   Kolotoče, cirkusy a další zábavní zařízení působící hlukové zatížení budou umisťovány mimo obytná a centrální území. -   Využití území smíšené výroby a služeb na pozemcích Českých drah, kam je ve výhledu (po roce 2010) navrženo přemístění železničního nádraží, bude pro jiné než drážní účely (např. podnikání, služby, výroba) pouze  dočasné, formou pronájmu, při maximálním využití stávajících objektů a ploch.-   U lokality č. 111 a 84 je nutno respektovat výhledovou trasu trati ČD Chomutov – Vejprty -   Lokalita č. 84 zůstane zachována pro schválený účel - pro veřejně prospěšné stavby dopravní a veškerá jiná změna funkčního využití má jen dočasný charakter a stavby na ní budou jen terénní povahy.

- Lokalita č.707- Lipská u kruhového objezdu - při situování objektů a parkovišť brát ohled na obytnou zástavbu dle zásad schválené hlukové a rozptylové studie. V max. míře zachovat vzrostlou zeleň, zlepšit kvalitu přírodního prostředí vodoteče, doplnit stávající zeleň tak, aby obyvatelé byli chráněni před hlukem a prašností. Respektovat OP inž. sítí nebo zajistit jejich přeložky. Respektovat výsledné řešení podrobné dopravní studie zpracované pro lokalitu. Zásobování bude z ulice Škroupova bez překračování hlukových limitů. Budou splněny další podmínky vyplývající z vyhodnocení vlivů na životní prostření  konceptu změny územního plánu.

- Lokalita č.701 bývalých kasáren -          Chránit sousedící sídliště bytových domů od negativních vlivů dopravy. Posílit ochrannou zeleň, respektovat závěry zpracovaných a schválených studií hlukové a rozptylové. Ochránit sousedící sídliště byt. domů před negativními vlivy dopravy, posílit ochrannou zeleň. Výstavbou neomezit RR trasu a existenci zahrádkové kolonie v sousedství.U staveb vyžadovat důslednou kontrolu kvality zvukové neprůzvučnosti konstrukcí fasád a střechy. Budou splněny další podmínky vyplývající z vyhodnocení vlivů na životní prostření  konceptu změny územního plánu.

-   Na pozemcích p.č. 597, 507/3, 507/4 v k.ú. Chomutov v ulici Libušina je nutno zachovat veřejnou zeleň podél ulice Křivá . Před objekty je možné vytvořit předzahrádky a zatravněné  plochy pro parkování

d) Území rekreace :

dd)   Rekreační areál Kamencového jezera :-   funkční vymezení a uspořádání ploch, zásady řešení dopravy, občanského a technického vybavení stanoví urbanistická koncepce vyjádřená ve výkrese B.7 urbanistické studie “Areál Kamencového jezera v Chomutově”. -   Prioritní hodnotou Kamencového jezera je chemická skladba vody.-   V širším území – prostor zooparku a sídelních útvarů nad silnicí I/13 ( hranice širšího ochranného pásma je ve výkrese B.11 studie) – neprovádět žádné stavební úpravy, které by měly za následek zásah do podzemních vod-   V navazujícím obytném území a  v areálu Kamencového jezera zajistit napojení stavebních objektů na systém městské kanalizace.-   Plochy s provozem motorových vozidel upravit tak, aby bylo zabráněno případným splachům ropných a olejových látek do jezeraddd) Podkrušnohorský zoopark - PZOO :

Funkční využití je v souladu s aktualizovanou  koncepcí rozvoje Podkrušnohorského zooparku

Přípustné jsou drobné stavby a zařízení sloužící chovu zvířat a návštěvníkům

- zařízení informační, expoziční, mobiliář, komunikace a technická infrastruktura sloužící  a nezbytná pro funkční využití území

- archeologická vesnice, expozice hornické a hutnické činnosti, obnovený rybník, hradiště,

skanzen Podkrušnohorské vesnice, výstavba rekonstrukce Ahníkovského zámku s funkcemi ubytovací, konferenční, společenskou, kulturní, stravovací, vzdělávací

- zařízení stacionární dopravy (parkoviště, hromadné garáže)

- objekty a trasy technické infrastruktury

- zeleň veřejná, vyhrazená, doprovodná

Nepřípustné

- vše ostatní

 -   Při výstavbě dalších zařízení postupovat dle schválené koncepce rozvoje areálu a respektovat rekreační a přírodní specifika prostoru, počítat s adekvátní výstavbou parkovišť.-   V území Podkrušnohorského zooparku vybudovat skanzen, rekonstrukci Ahníkovského zámku.

-   Zásah do plochy areálu Podkrušnohorského zooparku stavbou průmyslové komunikace bude pouze v rozsahu nezbytně nutném.

dddd) Sportovní areály v Bezručově ulici : -   Při výstavbě parkovišť  a přemostění maximálně respektovat rekreační a přírodní specifiku prostoru.

ddddd) Rekreační areál Pražské pole – RAPP lok. č. 588a:

- hranice hřiště golfu bude stanovena v rámci územního řízení

- v území lokálního biocentra, v ochranném pásmu plánované přírodní rezervace budou respektovány požadavky orgánů ochrany přírody

- lokální biocentra zasahující do prostoru golfového hřiště budou v režimu tzv. biozóny.

- odběr závlahové vody pro golfové hřiště třeba doložit výpočtem s tím, že bude zachován minimální průtok v Hačce, který stanoví správce toku spolu s vodohospodářským úřadem

- při odběru nedojde dále k poklesu hladiny vodních ploch. Investor hřiště vybuduje akumulace pro překlenutí špičkových odběrů.

 

(2.3.)  Jirkov:

a) Na území historického jádra Jirkov je nutno respektovat podzemní chodby.

b) Území bydlení :

-   Při výstavbě bytových domů, občanské vybavenosti zajistit výstavbu parkovacích stání odpovídající kapacitám těchto zařízení.-   Při regeneraci sídlišť dobudovat chybějící garáže a parkoviště, podporovat růst funkční a urbanistické rozmanitosti.-   V lokalitě 36 a (ul. Jezerská ) budou umístěny pouze 2 rodinné domy tak, aby zůstaly zachovány hodnotné stromy ve stávajícím porostu.

- Pitný vodovod bude plnit zároveň funkci požárního vodovodu ve smyslu ČSN 730873 “Zásobování požární vodou „ pro lokality -8-7.1, 8-7.3, 8-7.5, 8-7.9, 8-7.10

- Dešťové vody je nutno podchycovat u jednotlivých objektů a likvidovat na vlastních plochách (domovní dešťové nádrže) na lokalitách 8-7.1, 8-7.3, 8-7.5, 8-7.9, 8-7.10

- Pro zástavbu na lokalitě 8-7.5 musí stavebník nejpozději na úrovni DUR zajistit hydrotechnické posouzení, kterým bude vyloučeno zasažení záplavou nádrže újezd při maximální hladině vzdutí.

c) Území výroby :

-   Výrobní zařízení musí splňovat ekologické a hygienické limity, ochranná pásma nesmí přesáhnout hranice areálů. Stávající obytná zástavba a občanská vybavenost jsou zachovány za podmínek možných hygienických rizik

d) Smíšené území :

-   Funkční území SO lok.č.85 není limitováno kapacitami jednotlivých zařízení obchodu, služeb, zábavy, dopravní vybavenosti. Základním regulativem jsou kapacity parkovacích stání odpovídající navrhovaným kapacitám zařízení. Je nutno respektovat vzrostlou zeleň jako zájmové území přírody.e)       Krajinná památková zóna Červený Hrádek:-   Regenerace tohoto kulturního centra musí odpovídat umístění ve vysoce hodnotném prostředí-   Objekty a plochy zahrad zámeckého areálu budou zachovány a rekonstruovány-   Zahrady umístěné na plochách původního parku budou respektovány, pouze při případném jejich      rušení bude park postupně obnovován-   při stavebních činnostech je nutno respektovat stanoviska  státní památkové péče.-   Při provádění stavebních prací a obnově zámeckého parku bude v plném rozsahu respektováno historické, rekreační a přírodní specifikum území

f) Území rekreace :

ff) Obora Červený Hrádek.- Při případné výstavbě dalších zařízení vně a u vstupů do areálu bude plně respektováno rekreační a přírodní specifikum tohoto klidového území

fff)Rekreační území Bremen

-   jedná se o území rekreace s převahou sportu

-   Při výstavbě sportovišť maximálně respektovat rekreační a přírodní specifika prostoru. Nebudovat vícekapacitní parkovací plochu

-   Využitím území nebude zasahováno do prostoru lokálního biokoridoru vedeného s linií koryta Bíliny.

 (2.4.)  Otvice:a)       Rozvoj dopravního podniku je limitován navrženou trasou průmyslové spojky, která respektuje lesní porost jako zájmové území přírody.b)       Podél lokality č. 121 respektovat vedení propojovací komunikace na I/13 a ke Kauflandu.c)       Využití areálu Podkrušnohorského zooparku viz odst 2.2. písm. ddd)

 

článek 14

 

Regulativy jednotlivých funkcí

 

(1) Doprava:a) Automobilová doprava:-   Vyloučit průtah silnice I/7 městem.-   Umožnit komunikační napojení navrhovaných lokalit RD na stávající síť MK.-   Po provedení přeložky železniční tratě Chomutov - Vejprty vybudovat propojení ulic Resslova a El. Krásnohorské.-   Dopravní prostor v ulicích, kde jsou vhodné šířkové poměry, vybavit v postranních pásech doprovodnou zelení. Při výstavbě, rozšiřování a rekonstrukcích komunikací a chodníků bude vždy posouzena možnost výsadby  uliční zeleně.-   Omezit vstup nákladní dopravy do vnitřního města na křižovatkách s  komunikacemi, kterými je nákladní doprava vedena; vyloučit přístup těžké nákladní dopravy do ulic Čechova, Školní a Spořická v centrální oblasti Chomutova. -   Křižovatku ulic Školní a Spořická rozšířit za pomoci rozšíření ulice k Náměstí Dr.. Beneše.

-   Napojení šestým ramenem v křižovatce Lipská-Zborovská-Palackého-Školní-Wolkerova bude možné za podmínky, že před realizací záměru bude doložena dostatečná kapacita okružní křižovatky pro celé návrhové období záměru

-   Vyloučit těžkou nákladní dopravu z centra Jirkova.-   Stávající silnici II/251 na katastru Otvic napojit v nové trase do navrhované okružní křižovatky na průmyslové komunikaci s tím, že průmyslovou spojku na k.ú. Chomutov lze vybudovat pouze zároveň s navrhovanou přeložkou silnice II/251 nebo později. Návrh trasy průmyslové spojky je podmíněn stanoviskem obce Otvice na základě usnesení  jednání Obecního zastupitelstva ze dne 12.6.2000. Na tuto průmyslovou komunikaci bude napojena průmyslová komunikace z oblasti zadních Vinohrad.-   Při umístění průmyslové spojky na I/13 vzájemně respektovat územní rezervu pro tuto komunikaci a napojení ke Kauflandu a rozvoj rekreační oblasti v okolí.-   Okružní křižovatka na silnici II/251 u rozvodny s napojením na městskou komunikaci pro lokalitu průmyslové zóny-   Hlavní obslužná komunikace, vedená podél železniční trati ČD-   Vedlejší obslužná komunikace, vedená podél rozvodny k Otvickému potoku a podél něj až k hranici řešeného území a územní rezervy pro další výhledový rozvoj průmyslové zóny-    Vedlejší obslužná místní komunikace, vedená na hranici mezi navrhovanou plochou průmyslové zóny a územní rezervou ve východní části řešeného prostoru.-   Odbočka ( přístup) z vedlejší místní komunikace u rozvodny k Otvickému potokub) Městská hromadná doprava-   Jako nosný systém MHD rozvíjet trolejbusovou dopravu s navazující autobusovou dopravou. -   Lokalita č. 121 je určena pro veřejně prospěšnou stavbu Dostavba Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova, neboť původně navržená plocha je již zastavěna.c)  Železniční doprava-   Polohu železničních tratí považovat za stabilizovanou. Vymístit traťový úsek železnice Chomutov-  Vejprty vedený obytnou zónou města plánovanou přeložkou u Černovic. -   Přeložku trati ČD žst. Chomutov – žst. Černovice vést zčásti na estakádě tak, aby nekolidovala s podnikatelskými záměry v  přilehlém prostoru. Rozvoj v území musí respektovat takovéto řešení přeložky trati ČD ( lokality č. 84, 111 ).-   Výhledově po roce 2010 uvažovat s přestavbou osobního nádraží ČD v Chomutově, která bude provedena převážně na pozemcích dráhy. V prostoru při východním zhlaví rezervovat území pro případné úpravy s touto rekonstrukcí související.      d)  Cyklistická a pěší doprava-   Zajišťovat zklidnění městských center preferencí pěšího provozu před automobilovou dopravou.-   Vytvořit podmínky pro rozvoj cyklistické dopravy vybudováním cyklistických stezek. Cyklostezky budou řešeny jako veřejně prospěšné stavby . -   V lokalitě u vodárny na katastru Otvic zajistit průchod pro pěší a cyklisty do prostoru Velkého Otvického rybníka přes nově budovanou komunikací na silnici I/13 ve stávající úrovni ( bez zahlubování podchodu nebo budování lávky ).

- vytvořit podmínky pro propojení areálu bývalých kasáren s rekreačním územím Kamencového jezera

e)  Odstavné a parkovací plochy-   Zajistit odpovídající kapacity klidové dopravy, preferovat stání pod terénem, pod objekty a v hromadných objektech. Omezit výstavbu řadových garáží. Plochy stávajících řadových garáží rezervovat na přestavbu na hromadné garáže ve výhledu. Plochy hromadných garáží je možné dočasně využít pro služby dopravě.-   Nově navrhované provozovny drobného podnikání budou mít vyhrazené prostory pro parkování vozidel na vlastních pozemcích. Parkoviště a odstavná stání pro podniková zařízení lze umisťovat  pouze na vlastním pozemku areálu nebo v objektu.-   Kapacita parkovacích a odstavných ploch pro motorová vozidla, zřizovaných pro stavby podle obecných technických požadavků na výstavbu, se stanoví podle údajů uvedených v ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, kap. XIII. Dopravní plochy. f)  Protihluková opatření-   Nové silnice a místní komunikace, kde bude překročen hlukový limit vlivu na okolí stanovený hygienickými předpisy, budou v rámci realizace dopravní stavby vybaveny protihlukovými opatřeními.-   Průmyslovou komunikaci v úseku od okružní křižovatky po železniční trať na katastru Otvic je nutno od obce oddělit pásem vzrostlé zeleně.

-   Budou provedena protihluková opatření kolem areálu lokality č. 701, která budou vycházet z akustické studie. V maximální míře bude využita zeleň.

- Budou provedena protihluková opatření kolem areálu lokality č. 707, která budou vycházet z akustické studie. V maximální míře bude využita zeleň.

g)  Zajistit bezbariérové přístupy k navrhovaným dopravním zařízením a provoz na nich (nádraží, zastávky hromadné dopravy, parkoviště), komunikace pro pěší vybavit bezbariérovými přechody přes komunikace pro motorovou dopravu. Zajistit bezbariérové přístupy k ostatním zařízením občanského vybavení. h)  Výstavba nových ČSPH je vyloučena v obytných zónách.i)  Na pozemcích vymezených tras a ploch pro dopravní stavby nesmí být umísťovány a povolovány novostavby ani přístavby stávajících staveb s výjimkou podzemních liniových staveb technického vybavení, protihlukových stěn, zastávek MHD. (2)  Vodní toky:

a)  Nutno respektovat zátopové území nádrže Újezd. V zátopě do výše maximálního vzdutí 285.9 m n.m. (B.p.v.) je stavební uzávěra.

b) Je třeba vyhlásit záplavové území Chomutovky

c)Pro zajištění ochrany je třeba:

- Pro stavby v záplavovém území je třeba souhlasu  vodoprávního úřadu, který rozhodne o výši protipovodňové ochrany.

-Pro výstavbu na lokalitě 716 Jirkov – Bremen v záplavovém území toku Bílina bude nutné hydrotechnické posouzení

-Pro lokalitu 707 Lipská v případě nutnosti přemostění Chomutovky musí být spodní hrana přemostění 0,5 m na hladinou při průtoku Q100 v toku.

-V lokalitě 731 v ul. Kostelní nesmí být výstavba garáží v aktivní zóně záplavového území, výstavba je možná mimo aktivní zónu s tím, že podlahy budou 0,5 m nad hladinou při průtoku Q100

-Podél toku Chomutovka a Bílina bude zachován volný manipulační pruh min. 8 m od břehové čáry pro potřeby Povodí Ohře s.p.

d)  Na  Březeneckém  potoce  před  výstavbou  na lokalitách č. 18 a 19 vybudovat  retenční nádrže pro vyrovnání odtoku a podchycení splavenin.

d)       Pro  zlepšení vodohospodářských poměrů umožňujících  širší  využití  nádrže Újezd  je třeba vybudovat definitivní koryto Bíliny na Ervěnickém koridoru.

e)       Podél toku Otvického potoka bude zachován volný manipulační pruh min. 8 m od břehové čáry pro potřeby správce

f)         Pro zajištění ochrany před povodněmi je nezbytné zprůchodnění koryta a stabilizace dna Otvického potoka údržbou podél celé průmyslové zóny. Délka nezbytné opravy v rozsahu cca 1,15 km

g)  V lokalitách, které jsou ohroženy přívalovými dešti (např. lokalita 706) je nutné území posoudit a navrhnout opatření na ochranu území před tímto jevem.

 

(3) Zásobování vodou:(3.1.) Zásobování pitnou vodou:

a)  Nově  navržené stavby obytné,  občanské  a  průmyslové zástavby budou zásobeny pitnou vodou napojováním  na  stávající  vodovod. 

b)  Pro lokality č. 24.,  25.,  26. ve Vinařicích je  situování zástavby  nad kótou 388 m n.m. podmíněno posilováním tlaku v příslušné části vodovodu.

c)    Na lokalitách bytové výstavby v části Zátiší, Pod Strážištěm a sady Březenecká v Chomutově a ve Starém Březenci je nutno posoudit pro výstavbu objektů nad 3.NP tlakové poměry ve vodovodu a učinit patřičná opatření.

d)    Pro zásobování pitnou vodou průmyslové zóny Jirkov – Otvice bude vybudován vodovodní řad DN 150 odbočením ze stávajícího řadu DN 500. Tento vodovod bude zároveň plnit funkci požárního vodovodu.

e) Při návrhu požárního zabezpečení rozvojových lokalit využívat jiné možnosti než jen pitnou vodu.

 

(3.2.) Zásobování prùmyslovou vodou:Pro potřeby města Chomutova bude respektováno odběrné místo pro kropící vozy pod Březeneckou.(4) Odkanalizování a čistění odpadních vod:

a)  Likvidace odpadních vod bude zajišťována v souladu s platnými předpisy a nařízeními.

b)  Do doby rekonstrukce  je nutno možnost  napojování dalších staveb na kanalizaci vedoucí do ČOV Jirkov posuzovat případ od případu.  Napojení  je podmíněno  souhlasem majitele a  správce  kanalizace  a ČOV.

c)  Nutno  respektovat  ochranné  pásmo  ČOV  Jirkov  a  návrh  ochranného pásma   ČOV Údlice (definitivní  pásmo je třeba vyhlásit).  Na  území  ochranných  pásem  je  zrušeno  trvalé  bydlení. Výjimku  může  udělit  pouze  příslušný  stavební  úřad.

d)  Pro rozvoj bytové i ostatní výstavby v  prostoru Březence (lokality 20., 21., 22., 18., 19., 32., 33) je nezbytná výstavba stoky z Březence do Jirkova.

e)  Odkanalizování lokalit bytové výstavby bude  řešeno  jednotnou kanalizací či oddílnou  kanalizací na podkladě konkrétního zhodnocení vodohospodářské situace daného území. Ke snížení odtoku dešťové vody bude využíváno přirozené či umělé retence v terénu. Odkanalizování objektů občanské vybavenosti a ekonomické základny bude řešeno především oddílnou kanalizací, nebo za podmínek daných SčVaK Chomutov kanalizací splaškovou.

f)  Pro rozvoj bytové i ostatní výstavby v prostoru Zátiší – východ , sady Březenecká je třeba rekonstrukce kanalizačního řadu zvýšením DN v prostoru mezi ul. Moravská a Škroupova.

g) Pro rozvoj bytové i ostatní výstavby v prostoru Zátiší – západ je třeba rekonstrukce kanalizačního řadu v ulici Blatenská.

h) Pro rozvoj bytové i ostatní výstavby v prostoru ulic Lipská a E. Krásnohorské je třeba rekonstrukce kanalizačního řadu v ulici Lipská.

i) Odkanalizování průmyslové zóny Jirkov – Otvice bude řešeno oddílnou kanalizací. Splaškové odpadní vody budou přečerpány do gravitačního řadu DN 500 a jím převedeny na ČOV Jirkov. Napojení je podmíněno dokončením rekonstrukce ČOV Jirkov

j) Dešťové vody budou vypouštěny do Otvického potoka. Odtok bude soustředěn v I. etapě do 2 výpustí.

(5) Energetika

a)       V dalším vývoji rozvoje energetických zdrojů na území Chomutova a Jirkova bude sledována varianta preference centrálního zásobování teplem ( CZT), počítá se s rozšířením zásobovaného území z CZT o novou zástavbu a o přechod vybraných dnešních spotřebitelů zemního plynu na CZT.

b)       Postup při výběru způsobu vytápění :

1.       Přednostně se uplatňuje centralizovaný způsob výroby tepla před individuálním.

2.       Pokud je v místě dostupné CZT, přednostně se použije tento způsob výroby a dodávky tepla.

3.       Pokud v místě není dostupné CZT přednostně se použije zemní plyn.

5.       Pokud v místě není dostupné ani CZT ani zemní plyn, použijí se pro výrobu a dodávku tepla ušlechtilá paliva a energie popř. alternativní zdroje.

6.       U výstavby nových budov s užitnou plochou větší než 1000 m2 přednostně uplatňovat decentralizovaný systém dodávky energie založený na využití :

a/ obnovitelné energie;

b/ kombinované výroby tepla a elektřiny – kogeneraci

c/ dálkové nebo společné vytápění nebo chlazení, jestliže je k dispozici;

d/ využití tepelných čerpadel, za určitých podmínek. 

7.       Princip zásobování energiemi podle bodu (6.) uplatňovat i v případě rozsáhlejší renovace existujících budov. Při řešení je nutné brát v úvahu kontabilita se zamýšlenou funkcí, kvalitou a charakterem budovy. Brát v úvahu umožnění získání zpět, v rozumném časovém období, dodatečných nákladů spojených s touto renovaci ve vztahu k předpokládané technické životnosti investice.

c)       Prosazovat napojení odběratelů přímo na primér horkovodu – instalace předávací stanice v místě odběru tepla.

d)       Jednotlivé objekty zásobovat energiemi zásadně dvojcestně, výjimečně jednocestně.

e)       Prosazovat snižování celkové energetické náročnosti budov v návaznosti  na platnou legislativu., zejména dodržováním podmínek zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, v platném znění a vyhlášky 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách.

f)         U stávajících objektů napojených  na CZT nepovolovat změnu systému vytápění.  Výjimku ke změně systému vytápění povolit pouze při přechodu na obnovitelný  zdroje energie – solární energie, tepelné čerpadlo případně kombinovanou výrobu tepla a elektřiny – kogeneraci.   ).

g)       Zkvalitněním tepelně  technických vlastností stavebních konstrukcí budov a účinnější regulací otopných systémů zajistit snižování energetické náročnosti

h)       Pro stavby a renovace dokončených staveb financovaných z veřejných prostředků a staveb financovaných ze soukromých prostředků jejichž celková spotřeba energie je větší než 700  GJ požadovat splnění limitu měrných spotřeb tepla.

i)         Změnou zdroje energie na vytápění a přípravu teplé užitkové vody nesmí dojít ke zhoršení kvality ovzduší v místě navrhované změny.

j)         Ve výjimečných případech v území výroby průmyslové je možné do doby posílení chybějících kapacit systému CZT nebo plynovodu , což musí být doloženo správci těchto zařízení, používat ekologické kotle na dřevo případně na uhlí. Použitý kotel bude takový, u kterého technologie spalování nedovoluje používat jiná paliva, než je určeno výrobcem spalovacího zařízení

 

(5.1) Jirkov:

g)       Jednotlivé objekty zásobovat energiemi zásadně dvojcestně, výjimečně jednocestně (Jindřišská).

h)       V sídle Jindřišská využívat zásadně ekologických paliv nezávislých na sítích, pro 4 RD vytvořit

kapacitu pro elektrické vytápění (tepelná čerpadla, hybridní systémy).

c) Dodávky tepla budou zajišťovány ze síťových systémů (horkovod, plynovod)

d) V území průmyslové zóny Jirkov – Otvice bude respektován návrh trasy horkovodu 2x DN 700 z Komořan

 

(5.2) Chomutov :

Území města Chomutova je rozděleno do urbanistických obvodů, které jsou dále rozčleněny do energetických zón (viz tabulka č. 6) .

Zdroje tepla v jednotlivých energetických zónách jsou:

a) Energetická zóna A

Zdroje zásobované tepelnou energií z CZT a teplem vyrobeným z elektrické energie.

V té části energetické zóny A, kde nebude technicky možné napojení na CZT ( např. z důvodů neexistence sítí nebo nedostatečné kapacity stávajících sítí, přičemž tato skutečnost musí být doložena potvrzením vlastníků těchto sítí ), je jako další zdroj možno použít zemní plyn, obnovitelné zdroje energie – solární energie, tepelné čerpadlo případně kombinovanou výrobu tepla a elektřiny – kogeneraci, zkapalněný topný plyn, elektrickou energii. Spalování dřeva tolerovat jen ve výjimečných případech – krby, krbová kamna, kde technologie spalování nedovoluje používat jiná paliva, než je určeno výrobcem spalovacího zařízení a kdy toto zařízení neslouží jako jediný zdroj vytápění objektu.

b) Energetická zóna B

Zdroje s možností spalování zemního plynu, zkapalněných topných plynů, topného oleje (obsah síry do 0,2%), elektřiny  a obnovitelné  zdroje energie – solární energie, tepelné čerpadlo případně kombinovanou výrobu tepla a elektřiny – kogeneraci.   . Spalování dřeva tolerovat jen ve výjimečných případech – krby, krbová kamna, kde technologie spalování nedovoluje používat jiná paliva, než je určeno výrobcem spalovacího zařízení a kdy toto zařízení neslouží jako jediný zdroj vytápění objektu.

V případě existence sítí přednostně využít jako zdroj CZT.

i)         Energetická zóna C

Zdroje s možností spalování fosilních paliv, topných olejů s obsahem síry do 0,2%. Velmi vhodné je využití obnovitelných  zdrojů energie – solární energie, tepelné čerpadlo případně kombinovanou výrobu tepla a elektřiny – kogeneraci.

V případě existence sítí přednostně využít jako zdroj CZT, elektřinu nebo plynné palivo.

 

Tabulka č. 6 -  Rozdělení Chomutova do energetických zón podle urbanistických obvodů: 

urb. obvod (ZSJ) název urbanistického obvodu(základní sídelní jednotky) energetická zóna
1 Chomutov – historické jádro A
2 Střed A
3 U parku A
4 Mostecká A
5 U jezera B
6 Zadní Vinohrady A
7 U soudu A
8 U Michanického rybníka C
9 Průmyslový obvod A
10 Pražské pole A
11 U nemocnice A
12 Nemocnice A
13 Nádraží A
14 Nové Spořice B
15 U Klikara C
16 Černý vrch C
17 Pod Černým vrchem B
18 Domovina B
20 U Jitřenky A
21 U Luny A
22 U Severky A
23 Zátiší B
24 Partyzán C
25 Březenecká A
26 Kamenná A
27 Zahradní A
28 Písečná A
29 U rasovny C

                 

c)  Energie  na vytápění v rozvojových územích Chomutova bude použita dle tabulky č. 7.

Tabulka č.7  -  Doporučené použití zdrojů energie v rozvojových lokalitách Chomutova:

čís. lokality název lokality zdrojCZT ZdrojPLYN
1 Centrum x  
2 Nové Spořice   x
3 Filipovy rybníky   x
4 Fugnerova   x
5 Elišky Krásnohorské x  
6 Lipská, Alešova x  
10 Zátiší západ   x
11 Třešňovka   x
12 Zátiší východ   x
13 Sady Březenecká x  
14 Strážiště východ   x
41 Lipská, Nad Vodárnou   x
42 Lužická   x
43 Elišky Krásnohorské x  
51 Historické centrum, hotel x  
53 Boženy Němcové x  
54 Zborovská x  
55 Hálkova x  
56 Libušina x  
57 Vinohrady, pod svahem   x
60 Podkrušnohorský zoopark x  
61 Lipská, Alešova x  
65 Lipská, u stadionu x  
68 Zahradní x  
80 Zimní stadion x  
82 Bezručovo údolí   x
84 Nové Spořice   x
101 Ctiborova x  
102 Dvůr Anna – Za Kloboukárnou x  
103 Dvůr Anna x  
105 Dvůr Anna – Na Moráni x  
107 Dvorské lány x  
108 U Větrného mlýna   x
109 Za Nemocnicí   x
110 Spořice, prostor Železáren   x
111 Nové Spořice   x
112 Na Pastvinách   x
113 U Černovic   x
122 Březenec Pod Cihelnou   x

701

Lok.ulice Mostecká – areál býv. kasáren

x

 

703

Lok. sídl. Březenecká

 

x

704

Lok. sídl. Kamenná – Kamenný Vrch

x

 

705

Lok. ulice Škroupova

-

-

706

Lok. u Kačáku

 

x

707

Lok. u kruhového objezdu

x

 

708

Lok. ul. Jasmínová

 

x

710

Lok. Nové Spořice

 

x

712

Lok. Průmyslové zoóny Nové Spořice

 

x

714

Lok. Zadní Vinohrady

 

x

715

Lok. ul. Děvínská

 

x

716

Lok. Jirkov - Bremen

 

x

 

Použití odlišné energie než je uvedeno v tabulce č. 6 a 7 bude možné pouze na základě zhodnocení konkrétního projektu, jehož výsledkem bude nevýhodné řešení pro dodavatele energie a pro konečného spotřebitele. Rozdílné použití schválí Zastupitelstvo Města Chomutova na základě doporučení Energetické komise města Chomutova (pokud nebude ustanovena komise – na základě doporučení odboru životního prostředí , oddělení rozvoje a energetika Magistrátu města Chomutova).

 (6) Spoje:a)       Rozvojové plochy určené pro bydlení 100%-ně telefonizovat. b)  U ploch určených pro rozvoj občanské vybavenosti a ekonomické základny ponechat v páteřních kabelech rezervu.c)  Na území obou měst bude postupně rozvíjena síť kabelové televize.d) U radioreléových tras musí být zachována přímá viditelnost a u jejich koncových bodů je vymezeno ochranné pásmo o poloměru 500 m, kde nesmí být umístěn rušivý zdroj elektromagnetického vlnění.e) Radioreléové trasy :

-          TVP, BTS Kadaň, vrch Unhošť

-          Úhošťany, lom Tarmac

-          Chomutov, V Alejích 5381

-          Chomutov, Blatenská 802, HVB

-          Chomutov, Spořická ul., Ferona

-          Chomutov, Palackého 4258

-          Chomutov, Na Moráni 5480, Parker Haniffin

-          Chomutov, Jirkov/Otvice, Kaufland

Dále jde o  tři RR trasy v úsecích:

-        Chomutov, Palackého 4258 – Chomutov, Revoluční 36, ŽB

-        Chomutov, Palackého 4258 – Chomutov, nám. 1. máje 2, ČSOB

-        Chomutov, Dukelská 1272 – RS, BSC Klínovec, k.ú. Jáchymov

 

 (7) Přírodní a životní prostředí, ochrana zemědělského půdního fondu, územní systém ekologické stability:(7.1.) Ochrana přírody a krajiny :

a) V oblasti sesuvného území v oblasti Vinohrad a ulice Čelakovského nelze umísťovat žádnou stavbu, která by narušila stabilitu svahu. Stávající zeleň nebude rušena.

b) Pásmo hygienické ochrany Válcoven trub a železáren bylo zrušeno rozhodnutím č.j. StÚ/223/2001/Pa ze dne 11.4.2001, které vydal Stavební úřad Městského úřadu Chomutov.

c) Pro likvidaci zeleně inženýrskými sítěmi musí být vždy souhlas odboru správy majetku města, odboru životního prostředí MM Chomutov a Stavebního úřadu a odboru životního prostředí MěÚ v Jirkově a tato likvidace bude umožněna za podmínky zajištění  náhradní výsadby .

d)  Zeleň liniovou je povinnost udržovat a vysazovat všude tam, kde to dovolují šířkové parametry ulic a chodníků a rozhledové poměry , inženýrské sítě a jejich ochranná pásma.

e)  Při výstavbě hromadných garáží a parkovišť, občanské a technické vybavenosti v obytných územích bude brán maximální ohled na zeleň a pěší prostory. Rozšíření potřebných parkovacích ploch na úkor travnaté plochy v sídlištích ( sídlištní zeleň ) bude řešena v rámci plánu regenerace sídliště. V těchto výjimečných případech bude za zábor zatravněné plochy nařízena výsadba kvalitnější zeleně v místě záboru nebo výsadba stejně velké a stejně hodnotné travnaté plochy na jiném místě ve městě.

f)  Na řešeném území se nepřipouští výstavba zahrádkových kolonií, rekreačních chat v krajině a zahrádkářských chat mimo plochy vymezené územním plánem.

g)  Velikost zahrádkářských chat bude maximálně 35 m2 a 200 m3 obestavěného prostoru.

h) Při zastavování nových pozemků musí být zajištěny náhradní přístupové komunikace k zemědělským pozemkům pokud jsou stávající přístupy znemožněny.

i) Vysázené zelené pásy v severní části lokality č. 102 budou při výstavbě v tomto území v maximální možné míře respektovány

(7.2.) Ochrana životního prostředí:

a)V případě výstavby komunikací a parkovišť v zastavěném území je nutné zajistit ochranu přilehlé bytové zástavby před zvýšenou hladinou hluku a znečištění ovzduší, musí být splněny zákonné požadavky

b) V místech plánované výstavby protihlukových opatření kolem komunikací nebudou povolovány žádné stavby, které by bránily jejich budoucímu provedení

 (7.3.) Územní systém ekologické stability (ÚSES ):

a)  Prvky  ÚSES jsou součástí hlavního výkresu a výkresu limitů v měřítku 1:10 000 a na samostatném výkrese včetně dalších prvků ochrany přírody v měřítku 1:5 000. Závěry a podmínky stanovené ÚSES jsou závazné. Plochy vymezených biologických center včetně propojujících biokoridorů, plochy zvláště chráněných území a plochy významných krajinných prvků, jsou nezastavitelné.

b)  Na pozemcích zahrnutých do územních systémů ekologické stability nelze měnit kulturu za kulturu nižšího ekologického stupně. Na těchto plochách nelze provádět nepovolené pozemkové úpravy – odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží, těžit nerosty ani jiným způsobem narušovat jejich ekologicko stabilizační funkci.

c)    Plochy určené pro realizaci územního systému ekologické stability území lze využívat pouze tak, aby nebyla narušena jejich osnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekologicky stabilizační funkce. K jakýmkoli změnám na těchto plochách, kromě změn vyplývajících ze závazné části územního plánu, je třeba stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody.

  (7.4.) Ochrana zemědělského půdního fondu ( ZPF ):

 (7.4.1)Využití ZPF musí být v souladu se souhlasem Ministerstva životního prostředí č.j. 530/2489/00 ze dne 11.1.2001. Pro navrhovanou výstavbu se jedná o trvalý zábor ZPF v rozsahu 119,471 ha v k.ú. Chomutov, 94,9852 ha v k.ú. Jirkov, 1,5756 ha v k.ú. Otvice za následujících podmínek :

a)  Nejprve bude zřízena zahrádkářská osada ZO4 a následně bude zřízeno parkoviště P 5.

b)  Lokalita č. 127 bude mít i nadále zemědělské využítí.

c)  V lokalitě č. 111 chránit koridor pro VPS dopravní – přeložku železniční trati Chomutov – Vejprty.

d)  Využití lokalit č. 103 a 104 nebude vázáno na zemědělskou výrobu. Území s BPEJ 1.01.00 ve směru severním od jihozápadního obchvatu Chomutova nebude zastavěno stavbami trvale spojenými se zemí či stavbami dočasného charakteru. Možnost zastavění bude dána v nezbytně nutném rozsahu, toto území bude určeno pro výsadbu ochranné zeleně.

(7.4.2.) Využití zemědělského půdního fondu musí být v souladu se souhlasem Ministerstva životního prostředí č.j. 530/424/UL/02-Če ze dne 29.03.2002. Pro navrhovanou výstavbu se jedná o  trvalý zábor ZPF v rozsahu:-   Lokalita u čistírny odpadních vod Jirkov, kterou je dotčena zemědělská půda o celkové výměře O,1045 ha , v  zastavěném území obce-   Lokalita průmyslová zóna Jirkov – Otvice, kterou je dotčena zemědělská půda bude rozdělena do dvou etap. 1. etapa návrhová o celkové výměře 22,7056 ha a 2. etapa rezerva o celkové výměře 15, 8695 ha. Plocha 2. etapy o výměře 15, 8695 ha bude pro výstavbu uvolněna  až po vyčerpání ploch v 1. etapě – návrhové-   Jedná se o zemědělskou půdu zařazenou do IV: a V. Třídy ochrany podle stupnice BPEJ

(7.4.3)Využití zemědělského půdního fondu musí být v souladu se souhlasem Krajského úřadu Ústeckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství č.j. 148068/1499/ZPZ/2006116619/06-UP-038  ze dne 16.10.2006 :

a)       Bytová výstavba či jiné nároky na plochy budou vždy řešeny s reálnou potřebou této výstavby tzv. etapově. Pokud nedojde k naplnění odsouhlasené plochy , bude nevyužitá část ponechána v ZPF.

b)       Při výstavbě budou důsledně řešeny zejména hydrologické a odtokové poměry v území, zachována funkčnost stávajících melioračních zařízení ( jako např. odvodnění, záchytné a svodné příkopy atp.), zachován přístup na zemědělské pozemky.

c)       Navrhované lokality se záměrem trvalého odnětí zemědělské půdy zalesněním, budou využity výhradně pro zalesnění.

 

článek 15

 

Regulace prostorového využití území

 

(1) Prostorové uspořádání území:

a) Ve stabilizovaném území zůstane zachováno stávající prostorové uspořádání.

b) Území MPZ Chomutov včetně rozšířeného území vymezeného konceptem regulačního plánu MPZ Chomutov bude rozvíjeno podle zásad, které budou obsaženy v  Regulačním plánu MPZ Chomutov.

c) V rozvojových územích a v přestavbových územích, ve kterých dojde ke změně funkce a struktury zástavby budou podrobnější podmínky prostorového uspořádání řešeny v podrobnější územně plánovací dokumentaci nebo podkladech.

d) Objekty je možno stavět, přestavovat a nastavovat jen v takovém objemu a hmotě, aby nebyly překročeny limity prostorového využití území.

e) Jednotlivé společensky významné objekty mohou být výjimečně vyšší než je stanoveno limitem jen v případě, že limit bude upraven v regulačním plánu daného území.

(2) Limity prostorového využití území pro zastavitelná rozvojová a přestavbová území :(2.1.) Pro regulaci prostorového využití území se stanoví limity prostorového využití území:-   maximální podlažnost: udává maximální počet nadzemních podlaží objektu (bez podkroví).

(2.2.) Limity prostorového využití polyfunkčních ploch jsou uvedeny v tab. č.8.

Tab.č.8 - Limity prostorového využití

Funkční využití maximální podlažnost
BV 2
BM 6
2
SMS 3
SM 6
SC 6
MPZ, HJ 4
SV 4
SO 4
DS 4
VP 4
VD 4
VZ 2
RZ 2
RS 2
ZA 6
OA 4
SA 2
ZOO 2
  článek 16

 

 Limity vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí:

 

(1) Ochrana nerostných surovin a poddolované území :

V zájmu ochrany nerostného bohatství se nesmí v chráněném ložiskovém území zřizovat stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, pokud k tomu nebyl dán souhlas podle horního  zákona. Pro povolování staveb v chráněném ložiskovém území je nutno postupovat dle §§ 18 a 19 zákona 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění. Zásoby ložiska Chomutov –pilíř byly po jeho přehodnocení evidenčně přičleněny k zásobám sousedního ložiska Droužkovice – východ, č. 3 079301. Dříve evidované ložisko Chomutov – pilíř č. 3 079400 tím zaniklo. Na řešeném území je nutno respektovat tyto limity:

a)  Dobývací prostor hlubinné těžby lomu Jan Žižka č. 300086 – ukončeno likvidací

b)  CHLÚ hnědého uhlí Droužkovice I č. 0793010000, 07990000, Otvice č. 07970000, Údlice č. 08000000

c)  CHLÚ křemenné suroviny Horní ves č. 17240200

d)  Poddolovaná území hlubinnou těžbou

e)  Podsklepené území v historickém jádru Jirkova

f)  Sesuv aktivní – č. 311 Chomutov Vinohrady

g) Poddolované území  - Jirkov 2 č. 1172, Chomutov 1 –Velký rybník č. 1160 (2) Ochrana technické infrastruktury, vodních zdrojů a vodních toků:(2.1.) vodovody a kanalizace – limity  vyplývají ze zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění(2.2.) vodní zdroje a vodní toky - limity  vyplývají ze zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění(2.3.) zásobování elektrickou energií - limity  vyplývají ze zákona č. 458/2000 v platném znění – energetický zákon(2.4.) zásobování plynem - limity  vyplývají ze zákona č. 458/2000 v platném znění – energetický zákon(2.5.) zásobování teplem - limity  vyplývají ze zákona č. 458/2000 v platném znění – energetický zákon(2.6.) spoje – limity vyplývají ze zákona č. 151/2000 Sb. o  telekomunikacích v platném znění(3) Ochrana dopravní infrastruktury:(3.1) ochranná pásma pozemních komunikací vyplývají ze zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění(3.2) Ochranná pásma dráhy vyplývají ze zákona č. 266/1994 Sb. v platném znění(4) Ochrana zvláštních zájmù:

  Ochranné pásmo (etické) hřbitova v Beethovenově ul. v Chomutově, v Horní Vsi a v Jirkově    100 m

 (5) Ochrana přírody a krajiny, památková péče:(5.1.) Památková péče

a)       V řešeném území je Městská památková zóna Chomutov a kulturní památky

b)       Základní povinností při ochraně památek vyplývají ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, včetně oznámení archeologického nálezu učiněného mimo archeologický výzkum (tzn. náhodný nález). 

(5.2.) Ochrana přírody a krajiny

a)  Krajinná památková zóna Červený hrádek

b)  Významné krajinné prvky– Filipovy rybníky, U Kačáku, zájmové lokality ochrany přírody,rybníky, jezera

c)  Chráněné památné stromy

d) Evropsky významná lokalita Bezručovo údolí CZ 0424030, Evropsky významná lokalita Chomutov – zoopark CZ 042313,Evropsky významná lokalita Údolí Hačky CZ0420171

e)  ÚSES :

- nadreg. biokoridory       K3        Krušné hory      

- region. biokoridory        572, 573            propojení bioregionu Krušných hor s pánevní oblastí                     

- region.biocentra                         1334   Údlické doubí

                                    1689     Obora Červený Hrádek

                                    1337     Bezručovo údolí

                                    1338     Telšské údolí

-   lokální biocentra        

 bc 16 – na Farní louce, bc 30,33 – Pražské pole, spojené bc. 30+33,  bc 1-2 – svahy nad Bílinou, bc 2-4 – devastované louky u Kyjické vodní nádrže, bc 2-5 – Kyjická vodní nádž, bc 3-2 – údolí Březeneckého potoka, bc 4-1 – Strážiště, bc 5-1 – údolí Bíliny, bc.96 – Mokřady za tratí, bc. 92 – Novospořický lesík

-   lokální biokoridory      

bk.3 – Bílina a Březenecký potok, bk. – svah nad bílinou, bk.6 – bezejmenný potok pod Strážištěm, přítok Březeneckého p., bk. 30-573 – mezi reg.bk.573 Chomutovkou a Pražským polem , bk 81 mezi NRBK K3 a Novospořickým lesíkem

 článek 17

 

 Území zvýšených nároků na výstavbu a zvýšené architektonické péče, stanovení hodnot území

 

(1) Území zvýšených nároků na výstavbu je v Chomutově vymezeno

-   ulicí Rokycanovou, Čechovou, Beethovenovou, Pražskou, Vinohradskou – Alfonse Muchy, po svahu nad lok.č.57 včetně bývalého pivovaru  a gymnázia, Mosteckou, Čelakovského, Zborovskou, Vaníčkovou, k tělesu trati a podél něj k Wolkerově a Rokycanově ul.-   podél ul. Lipské od stadionu ke křižovatce sil. I/7a I/13, ul. kpt. Kouby, Fúgnerovou, Kadaňskou, přes vejprtskou trať zpět na Lipskou.(2) Území zvýšených nároků na výstavbu je v Jirkově vymezeno:-   ul. Dvořákovou, Bezručovou, souběžně s Ervěnickou, K. Čapka, Chomutovskou k čerpací stanici pohonných hmot, kolmo podél Preciozy a za stadionem k Jezerské ul., Jezerskou, Červenohrádeckou, k ul. Dvořákově.

(3) Území zvýšené architektonické péče je vymezeno hranicí městské památkové zóny

(4) Jako území zvýšených nároků na výstavbu a území zvýšené architektonické péče vymezuje územní plán ty části sídelního útvaru, které pro svou urbanistickou, architektonickou či jinou hodnotu vyžadují vyšší než obvyklou kvalitu urbanistického a architektonického řešení zastavění a staveb. Při urbanistické a architektonické tvorbě je třeba respektovat vysokou atraktivitu území, dotvářet městský charakter území.

(5)  Orgán územního plánování může uložit povinnost realizovat vybrané stavby nebo stavební soubory na pozemcích Města Chomutova v území zvýšených nároků na výstavbu a v území zvýšené architektonické péče na základě předcházející soutěže na urbanistické nebo architektonické řešení.

(6) Pro všechna řízení (územní a stavební) týkající se vzhledu nadzemních staveb ve výše uvedených územích bude stavební úřad vyžadovat, aby projekt připojený k žádosti o územní rozhodnutí nebo stavební povolení obsahoval celkové pohledy na dotčená průčelí ulic nebo pohledově exponovaných celků.

(7) Stavební úřad povolí umístění reklamních a propagačních zařízení v těchto územích pouze se souhlasem orgánu územního plánování příslušného dle místa umístění zařízení.

(8) V území zvýšené architektonické péče bude zodpovědný zpracovatel projektové dokumentace staveb a jejich úprav vyžadujících stavební povolení splňovat podmínky § 17 a § 18 zákona č.360/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů o  výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

(9) Další hodnoty území : - Podkrušnohorský přivaděč v celé trase včetně akvaduktů – jako technické dílo i jako rekreační, krajinářský fenomén

- Zeleň ostatní (zalesněné plochy, svahy, louky, skupiny stromů, keřový porost) na okrajích sídlišť – mezi Zahradní a Kamenným vrchem, mezi Kamennou , přivaděčem, Kamenným vrchem, lesík v prostoru sadů

   Březenecká, terénní hrana mezi Březeneckou a Horní Vsí, zeleň na okraji Bezručova údolí, zeleň podél sil. I/13, sběrné komunikace na sídlištích Březenecká – Kamenná – Zahradní – Písečná, zeleň na svazích Vinohrad . jedná se o cennou zeleň v bezprostřední blízkosti koncentrované bytové zástavby s hodnotami nezastupitelné každodenní rekreace i jako cenný přírodní a krajinný prvek-   Veškerá veřejná zeleň, aleje, hřbitovy-   Vodní tok Chomutovky s navazujícím územím  (10)Významné prostory z hledisek urbanistické a architektonické hodnoty - v SZÚ a zastavitelném území:-      Mezonetové domy (experiment) včetně vybavenosti a okolního parteru na sídlišti Březenecká-   Prostor centra na Březenecké včetně bývalého kina Evropa, vodní nádrže, parteru, zeleně – významné prostory a dominanty v rámci celého aglomeračního celku sídlišť od Březenecké po Písečnou-   Prostor po výhledově snesené  železniční tratě Chomutov – Vejprty včetně okolního pásu území. Jedná se o významný prostor pro pěší a cyklistické trasy(11) Při rozhodování v území bude posuzován vliv staveb a úprav na zachování výše jmenovaných hodnot území

 

Č Á S T   Č T V R T Á

 

Veřejně prospěšné stavby

 

článek 18

 

(1)     Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby je v  grafické části územního plánu.

(2) Pro plochy určené pro veřejně prospěšné stavby nemůže být v době platnosti územního plánu povoleno trvalé využítí odlišné od využítí uvedeného v tabulkách veřejně prospěšných staveb v článku 1 této části vyhlášky.

(3) Vymezení veřejně prospěšných staveb je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo staveb a práv k nim podle § 108 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.

(4) Veřejně prospěšné stavby pro dopravu:

Jsou uvedeny samostatně pro Chomutov a Jirkov v tabulkách č.9.

a) Tabulka č .9.1 - Dopravní stavby Chomutov:
urb. obvod VPS popis stavby poznámka

8, Otvice

S1

Průmyslová komunikace, úsek Dopravní podnik města Chomutova a Jirkova – Zadní Vinohrady

včetně MOK na Mostecké ul. u Otvického rybníka

10

S2

Průmyslová komunikace, úsek ul. Křivá - Dolní Vinohrady

Součást prům. polookruhu, zlepšení směrových poměrů

10

S3

Průmyslová komunikace, úsek u hřbitova

Součást prům. polookruhu, zčásti nová trasa komunikace

12

S4

Komunikační spojka v  ul. Edisonova za nemocnicí

komunikační propojení na prům. MK, MHD

14,15, 16

S5

Přeložka silnice I/7 Chomutov – st. hranice se SRN v úseku od křižovatky se sil. I/13 směrem k hranici; má dvoupruhové uspořádání jako S 11,5/80 se stoupacím pruhem pro pomalá vozidla a v opačném směru pruhem  pro předjíždění, v úseku Hora Sv. Šebestiána – st. Hranice jako čtyřpruh

včetně MÚK se silnicí I/13

18

S7

Komunikační propojení ul. Krušnohorská – El.Krásnohorské u  hřbitova

součástí stavby je úrovňový přejezd železniční trati ČD

20, 23

S8

Komunikační napojení lokality rodinných domů v ulici Lipanská, Winterova do ul. Bezručova – k lokalitě č.10

vazba na ul. Svahovou, prodloužení Lipanské, šířkové zkapacitnění

24, 25

S9

Komunikační napojení lokality rodinných domů Sady Březenecká – lokalota č.12,13

vstupy do lokality

Otvice

S10

Komunikační napojení Baumaxu a Kauflandu

MK vedená podél železniční trati s napojením na průmyslovou MK

23, 24

S11

Komunikační napojení lokality rodinných domů Sady Březenecká (JZ část) – lok.č.12,13

vstupy do lokality z  ul. Pod Strážištěm, Pod Lesem

4, 7

S12

Okružní křižovatka Vinohradská - Mostecká

 

2, 11

S13

Okružní křižovatka Palackého – 28.října

včetně úpravy části ulice Palackého na čtyřpruh

1, 7

S14

Okružní křižovatka Mánesova - Mostecká

 

1, 7

S15

Okružní křižovatka Na Příkopech - Puškinova

 

11

S16

Okružní křižovatka Pražská – Palackého - Riegrova

 

9

S17

Komunikační propojení Raisova – MOK u Magny

 

13, 14, 17

S18

Rozšíření průtahu silnice I/13 (Černovická) na čtyřpruh

úsek od okružní křižovatky po MÚK I/7 a I/13 v N.Spořicích

5

S19

Lávka pro pěší přes železniční trať ČD u Kamencového jezera

pěší napojení Podkrušnohor-ského zooparku

9, 29

S34

Rozšíření Dukelské ulice

 

1, 2

S35

Cyklistická stezka Žižkovo nám, ul. Farského

 

2, 3

S36

Cyklistická stezka ul. Škroupova, Vilová

po tělese bývalé žel. trati ČD

9

S37

Rekonstrukce silnice ve směru od Loun až po MÚK na Pražském poli na čtyřpruh

změna kategorie silnice na „R“

5, Otvice

S38

Cyklistická stezka Kamencové jezero – Otvice

část na území Chomutova a část na území  Otvic

14,17

S71

Přístupová komunikace

k lokalitě 710

16

S72

Úprava (výhybny) stávající komunikace

v lokalitě 706

2

S73

Šesté rameno okružní křižovatky napojující lokalitu 707 a příjezd k podzemnímu parkovišti z ulice Škroupova

 

11

S74

Parkoviště v zástavbě města

Lokalita 709

6,8

S76

Průmyslová komunikace v Zadních Vinohradech v úseku za křižovatkou ulic V. Nezval – A. Muchy – Zadní Vinohrady vč. Úpravy této křižovatky – místní komunikace v lokalitě – větev komunikace nad průmyslovou zónou

Lokalita 714

6

S77

Přístupová a obslužné komunikace

v lokalitě 714

6

S78

Přístupová a obslužné komunikace

v lokalitě 701

6

S79

Cyklistické stezky

v lokalitách 701,714

 

b) Tabulka č. 9.2 - Dopravní stavby Jirkov:

urb. obvod VPS popis stavby Poznámka

J17

O1

Sportovní areál Vinařice

 

Otvice

O2

Dopravní podnik - dostavba

 

J5

S20

Komunikační vstupy do lokality výstavby rod. domů Nový Březenec – jih, lok.č.18

vstupy ze stávající komunikace, vedené ze sídliště Březenecká do Vinařic

J5

S21

Komunikační vstupy do lokality výstavby rod. domů Nový Březenec – jih, lok.č.20

přístup ke 3 RD

J5

S22

Komunikační vstupy do lokality výstavby rod. domů Nový Březenec – jih, lok.č.34

přístup ke 3 RD a autodílně

J5

S23

Komunikační vstupy do lokality výstavby rod. domů Nový Březenec – jih, lok.č.33

přístup k 6 RD

J5

S24

Komunikační vstupy do lokality výstavby rod. domů Nový Březenec – jih, lok.č.32

přístup k RD a objektům pro podnikání

J5

S25

Komunikační vstup do lokality výstavby rod. domů v Březenci – lok.č.32

přístup k RD a objektům pro podnikání

J1

S26

Komunikační přístup k hasičskému areálu

současně i přístup k ČSPH

J14

S27

Komunikační vstup do lokality výstavby rod. domů „Zaječická“ – lok.č.30

přístup k RD z ul. Zaječická

J14

S28

Komunikační vstup do lokality výstavby rod. domů „U benzinky“- lok.č.28

přístup k RD z MK ke garážím

J14

S29

Komunikační vstup do lokality výstavby rod. domů „U statku“- lok.č.29

přístup k RD z ul. Mostecká

J11

S30

Komunikační vstup do lokality výstavby rod. domů „U drůbežárny“- lok.č.27

přístup k RD z ul. Na Skalce a Křižíkova

J17

S31

Komunikační vstup do lokality výstavby rod. domů „Vinařice I.“ – lok.č.24

přístup k RD ze stávající okružní komunikace

J15

S32

Komunikační vstup do lokality výstavby rod. domů „Staré Vinařice “ – lok.č.25

přístup k RD ze stávající okružní komunikace

K

S33

Okružní křižovatky na větvích MÚK silnice I/13

zpřístupnění střediska obchodu a služeb

Otvice

S39

Podchod pro pěší a cyklisty na trati ČD v prostoru u  Kauflandu.

na pozemku Otvic

Otvice

S40

Cyklistická stezka DP - Baumax

podél silnice I/13

Otvice

S41

Zastávka ČD u Kauflandu

trať Chomutov - Jirkov

14

S42

Páteřní komunikace

V průmyslové zóně Jirkov – Otvice

14

S43

Okružní komunikace

V průmyslové zóně Jirkov - Otvice

J3, J6

S75

Úprava (výhybny) stávající komunikace k lokalitě 716

 

J7

S7.6.

Cyklistická stezka podél přivaděče

Bez úprav

J1

D1

Místní komunikace na silnici IIIú2525 pro lokalitu 15 RD

Vstup pro  15RD (lokalita 6-7.4 - Březenec

J15

D2

Místní komunikace pro vstupy do lokality výstavby rod. Domů Vinice III 6-11 Nový Březenec – Jih, lok. Č. 18

Vstupy pro RD (lokalita – 6-7.11)

J1

D3

Místní komunikace na silnici III/2525 pro lokalitu 15RD

Vstup do lokality č. 19

 

(5) Veřejně prospěšné stavby pro vodní hospodářství:

Jsou uvedeny samostatně pro vodní toky v Chomutově v tab.č. 10, pro vodovod v  Chomutově a  Jirkově  v tabulkách č.11 a  pro kanalizaci c Chomutově a Jirkově v tabulkách č. 12..

a) Tabulka č. 10 - Vodní toky Chomutov:
urb. obvod VPS popis stavby
1 VT1 Úprava Chomutovky od Palackého ul. po ul. Riegrovu
9 VT2 Úprava Chomutovky od Křivé ul. cca 1600 m po proudu
 b) Tabulka č. 11.1 - Vodovod Chomutov:
urb. obvod VPS popis stavby
10 V1 Nový vodovodní řad DN 150 pro lokalitu č.105, 106, 107
10,13 V2 Nový vodovodní okruh DN 100 pro lokalitu č.62 a 109
10 V13 Nový vodovod pro areál PARKER - lokalita č.104
14 V4 Nový vodovodní řad pro lokalitu č.2
14 V15 Nový vodovodní řad pro napojení areálu č.111
14 V16 Nový vodovod pro lokalitu č.14
17,18 V3 Nový vodovodní řad pro lokalitu č.3
18 V5 Nový vodovodní řad DN 100 pro lokalitu č.5
18 V6 Nový vodovodní řad DN 100 pro lokalitu č.6 a 61
20,23 V7 Nový vodovodní řad DN 100 pro lokalitu č.10
23 V8 Nové zásobní řady DN 80 – 100 pro lokalitu č.12
16 V10 Nový vodovodní řad pro lokalitu č. 41
24 V32 Výhledový zásobní řad pro lokalitu č.13

6

V71

Výstavba přípojného vodovodního řadu pro lokalitu 701 vod. řadu DN 500

 

25

V72

Výstavba vodovodního řadu pro lokalitu 703

 

26

V73

Výstavba vodovodního řadu a jeho připojení na stávající řad DN 300 v ul. 17. Listopadu pro lokalitu 704

 

16

V74

Výstavba vodovodního řadu pro lokalitu 706

 

2

V75

Rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu DN 300 vedoucího středem řešeného území v lokalitě 707

 

6,8

V76

Výstavba vodovodních řadů v lokalitě 714

 

 c) Tabulka č. 11.2 - Vodovod Jirkov:
urb. obvod VPS popis stavby
5 V17 Nový vodovod pro lokalitu č.17
5 V18 Nový vodovodní řad pro lokalitu č.18
5 V19 Nový vodovodní řad DN 80 pro lokalitu č.20
5 V20 Nový vodovodní řad pro lokalitu č.21
5 V21 Nový vodovodní řad pro lokalitu č.22
5 V22 Nový vodovod pro lokalitu č.24
5 V23 Vodovod + AT stanice pro lokalitu č.25 a 26
5 V24 Nový vodovodní zásobní řad pro lokalitu č.32
5 V25 Nový vodovodní řad pro lokalitu č.33
8 V26 Nový vodovodní řad pro lokalitu č.31
10 V11 Nový vodovodní řad pro lokalitu č.69
11 V27 Nový vodovodní řad pro lokalitu č.27
13,14 V29 Nový vodovodní řad pro lokalitu č.30,a,č.114
14 V12 Nový vodovodní řad pro lokalitu č.28
14 V30 Nová zásobní řad DN 150 pro zásobení lokality č.115, 116, 117, 118
Otvice V31 Nový vodovodní řad pro lokalitu č.121
14 V33 Vodovodní řad v průmyslové zóně Jirkov - Otvice
J1 V1 Zásobní řad DN 90 a AT stanice
J15 V2 Zásobní vodovodní řady DN 90 a DN 100
 

a) Tabulka č.12.1 - Kanalizace  Chomutov

urb. obvod VPS popis stavby
10 K1 Nový kanalizační řad pro lokality č.105 a 106
10,13 K2 Nová stoka pro lokality č.62 a 109
10 K13 Oddílná kanalizace pro areál PARKER – lokalita č.104
14 K4 Stoka pro dostavbu lokality č.2
14 K14 Nový kanalizační sběrač pro napojení lokality č.111
14 K15 Nová kanalizace pro lokalitu č.14
14,Čer-novice K34 Nová oddílná kanalizace pro odkanalizování lokality č.112 a 113
17,18 K3 Nová oddílná kanalizace pro lokalitu č.3
18 K5 Nové splaškové stoky pro odkanalizování lokality č.5
18 K6 Nová stoka pro odkanalizování lokality č.6
23 K7 Nové splaškové stoky pro odkanalizování lokality č.10
23 K8 Nová oddílná kanalizace pro odkanalizování lokality č.12
16 K10 Splašková stoka pro odkanalizování lok. č. 41
24 K35 Nová oddílná kanalizace pro odkanalizování lokality č.13

6

K71

Výstavba splaškové kanalizace a její připojení na stoku v ul. Mostecká pro lokalitu 701

 

25

K72

Výstavba splaškové kanalizace pro lokalitu 703 a její napojení na stoku v ul. Březenecká

 

26

K73

Výstavba splaškové kanalizace a její připojení na stoku  DN 600 v ul. Kamenná pro lokalitu 704

 

16

K74

Výstavba splaškové kanalizace pro lokalitu 706

 

2

K75

Výstavba splaškové kanalizace a její napojení na hlavní sběrač DN 1 400 vedoucí v ul. Lipská v lokalitě 707

 

6,8

K76

Výstavba splaškové kanalizace v lokalitě 714

 

 

b) Tabulka č.12.2 - Kanalizace Jirkov:
urb. obvod VPS popis stavby
5 K16 Splašková kanalizace pro odkanalizování lokality č.17
5 K17 Nová splašková kanalizace Starý Březenec
5 K18 Nová kanalizace pro lokalitu č.18
5 K19 Nová splašková kanalizace pro lokalitu č.20
5 K20 Nová splašková kanalizace pro lokalitu č.21
5 K21 Nová splašková kanalizace pro lokalitu č.22
5 K22 Nová oddílná kanalizace pro lokalitu č.24
5 K23 Nová oddílná kanalizace pro lokalitu č.25 a 26
5 K24 Nová splašková kanalizace pro lokalitu č.32
5 K25 Nová splašková kanalizace pro lokalitu č.33
8 K26 Nová stoka pro napojení lokality č.31
11 K27 Nová stoka pro napojení lokality č.27
13 K33 Přepojení kanalizace Červený Hrádek do ČOV Jirkov
14 K29 Stoka pro odkanalizování lokality č.114
14 K30 Nová splašková kanalizace, čerpací stanice a výtlak pro lokalitu č.115, 116, 117, 118
Otvice. K31 Nová kanalizace pro lokalitu č.121
13, Kyjice K32 Nová čerpací stanice a výtlak splašků z lokality č.85 na ČOV Jirkov
14 K36 Splašková kanalizace – výtlak + gravitační v průmyslové zóně Jirkov - Otvice
14 K37 Dešťová kanalizace
14 K38 Retenční nádrž
14 K39 Čerpací stanice splašků
J1 K1 Splašková kanalizace DN 300
J15 K22 Splašková stoka odvádějící odpadní vody

 

 (6) Veřejně prospěšné stavby pro energetiku:

Jsou uvedeny samostatně pro bydlení, občanskou vybavenost a pro energetickou základnu v Chomutově v tabulkách č. 13.1 a pro bydlení, občanskou vybavenost a pro energetickou základnu v Jirkově  v tabulkách č. 13.2.

a) Tabulka č.13.1.1 - VPS pro bydlení v Chomutově:
urb. obvod VPS popis stavby označení plochy na mapě

1

E1

Výstavba TS č. 501 v Puchmajerově ulici, vč. přípojky VN

1 - centrum, 51 - komerce, kultura, ubytování

1

E3

Přeložka kabelu 22 kV z Palackého ulice do TS Městské Lázně

1 - centrum, 51 - komerce, kultura, ubytování

1

E4

Přeložka kabelu 22 kV TS Soud - Dukelská ulice

1 - centrum, 51 - komerce, kultura, ubytování

1

T5

Výstavba primerní přípojky tepla pro dostavbu radnice

1 - centrum, 51 - komerce, kultura, ubytování

1

T6

Přeložení primerního tepelného napaječe podél Chomutovky do země

1 - centrum, 51 - komerce, kultura, ubytování

1

T7

Přeložka primerního horkovodu u Hálkovy ulice

1 - centrum, 51 - komerce, kultura, ubytování

1,7

E2

Přeložka kabelu 22 kV TS Sportovní hala - TS U Soudku

1 - centrum, 51 - komerce, kultura, ubytování

13

P11

Výstavba STL plynovodu

13 - sady Březenecká

16

P32

Výstavba VTL RS Lipská a NTL plynovodu

41 – Lipská, nad vodárnou

17

E39

Výstavba kabelové trafostanice č.53 vč. kabelové přípojky

3 – Filipovy rybníky

17

P1

Výstavba NTL plynovodu

3 - Filipovy rybníky

17

P2

Výstavba NTL plynovodu

2 - Nové Spořice

17

P3

Výstavba NTL plynovodu

4 - Fugnerova

17

P4

Výstavba NTL plynovodu

6 b,c - Lipská, Alešova

17

T4

Výstavba primerních rozvodů tepla

3 - Filipovy rybníky

18

P5

Výstavba NTL plynovodu

43 - Elišky Krásnohorské

23

E12

Výstavba sloupové trafostanice č. 508 včetně přípojky

41 - Lipská nad vodárnou

23

E5

Výstavba kabelové trafostanice č.502 včetně kabelové přípojky

12 b - Zátiší východ

23

E5

Výstavba kabelové trafostanice č.502 vč. kabelové přípojky

12 a - Zátiší východ, kot.

23

P10

Výstavba STL plynovodu

12 b - Zátiší východ

23

P7

Výstavba NTL plynovodu

42 - Lužická

23

P18

Výstavba propojovacího STL plynovodu a VTL RS č.52

uvolnění plochy č.13, zrušení VTL plynovodu

23

P9

Výstavba STL plynovodu

12 a - Zátiší východ

24

E 6,7

Výstavba sloupových trafostanic č.503 a 504 vč.přípojky 

13 - sady Březenecká

24

E9

Výstavba kabelové trafostanice č.505 vč. kabelové přípojky

14 - Strážiště východ

26

P12

Výstavba STL plynovodu

 

14 - Strážiště východ

26

P18

Výstavba VTL přípojky

uvolnění plochy č.13, zrušení VTL plynovodu

26

E73

Výstavba 1xTS vč. Přípojky VN

Lokalita 704

26

P73

Výstavba STL plynovodu

Lokalita 704

16

E74

Výstavba  TS 630 kVA vč. Připojení VN

Lokalita 706

16

P74

Rozšíření místní NTL sítě plynovodu

Lokalita 706

6,8

E76

Výstavba cca 4-6 TS 630 kVA vč. VN napojení

Lokalita 714

6,8

P76

Přeložky a výstavba STL plynovodu

Lokalita 714

 

 

b) Tabulka č.13.1.2 - VPS pro občanskou vybavenost v Chomutově:
urb. obvod VPS popis stavby označení plochy na mapě

2

T21

Výstavba horkovodní přípojky

80 - sport

3

T12

Výstavba horkovodní přípojky

54 - komerce, ubytování

5

E21

Výstavba kabelové trafostanice č.517 včetně kabelové přípojky

60 - komerce, rekr. vybavení

7

E20

Výstavba kabelové trafostanice č.516 včetně kabelové přípojky

57 – komerce

7

T13

Výstavba horkovodní přípojky

57 – komerce

7

T14

Výstavba horkovodní přípojky

56 – komerce

13

P17

Výstavba NTL plynovodu

84 – komerce

18

P6

Výstavba NTL plynovodu

82 - tenis, komerce

28

E22

Výstavba kabelové trafostanice č.518 včetně kabelové přípojky

68 - komerce

28

T16

Výstavba horkovodní přípojky

68 - komerce

Otvice

E21

Výstavba horkovodní přípojky

60 - komerce, rekr. Vybavení

 

c) Tabulka č.13.1.3 - VPS pro ekonomickou základnu v Chomutově

urb. obvod VPS popis stavby označení plochy na mapě

9

E13

Výstavba kabelové trafostanice č. 509 včetně kabelové přípojky

102 - rekultivace, výroba

9

T1

Výstavba páteřního horkovodu

oblast Severní pole

9

E13

Výstavba horkovodní přípojky

102 - rekultivace, výroba

10

E14

Výstavba kabelové trafostanice č. 510 včetně kabelové přípojky

103 - výroba průmyslová

10

E15

Výstavba kabelové trafostanice č. 510 včetně kabelové přípojky

108 - dostavba stávajících areálů

10

E16

Výstavba sloupové trafostanice č. 511 včetně přípojky

107 - služby silniční dopravě

10

P13

Výstavba STL plynovodu

107 - služby silniční dopravě

10

P14

Výstavba VTL regulační stanice č.54 včetně přípojky

108 - dostavba stávajících areálů

10

T11

Výstavba horkovodní přípojky

105 - výroba, skladování

10

T2

Výstavba horkovodní přípojky

107 - služby silniční dopravě

10

T9

Výstavba horkovodní přípojky

103 - výroba průmyslová

14

E17

Výstavba sloupové trafostanice č. 513 včetně přípojky

111 - výroba, služby, velkobchod

14

E18

Výstavba sloupové trafostanice č. 514 včetně přípojky

112 - služby silniční dopravě

Černo- vice.

E19

Výstavba sloupové trafostanice č. 515 včetně přípojky

113 - služby silniční dopravě

14

P15

Výstavba VTL regulační stanice č. 55 včetně přípojky

112 - služby silniční dopravě

Černo- vice.

P16

Výstavba VTL regulační stanice č. 56 včetně přípojky

113 – služby silniční dopravě

14

P31

Výstavba VTL RS č.37 vč. VTL přípojky a STL plynovodu

Změna koncepce zásobování

14

T3

Výstavba horkovodní přípojky

111 - výroba, služby, velkobchod

23

E8

Dostavba rozvodny 110 kV

122 - rozšíření rozvodny 110kV

6

E71

Výstavba 4xTS vč. Přípojky VN

Lokalita 701

6

P71

Výstavba STL plynovodu

Lokalita 701

25

E72

Výstavba  TS  vč. Připojení VN

Lokalita 703

25

P72

Výstavba NTL  plynovodu

Lokalita 703

2

E75

Výstavba  4-x TS 630 kVA vč. VN napojení

Lokalita 707

2

P75

Výstavba STL plynovodu

Lokalita 707

6

T71

Výstavba primérního horkovodu a výměníkových stanic

Lokalita 701

2

T75

Rekonstrukce primérního horkovodu vč. Výměníkové stanice

Lokalita 707

 

a) Tabulka č.13.2.1 - VPS pro bydlení v Jirkově:
urb. obvod VPS popis stavby označení plochy na mapě

5

E 10, E11

Výstavba kabelových trafostanic č. 506 a 507 vč. kabelových přípojek

18 - Nový Březenec jih

5

E23

Výstavba sloupové trafostanice č.519 včetně přípojky

20 - Starý Březenec jih

5

E24

Výstavba sloupové trafostanice č.520 včetně přípojky

22 - Starý Březenec východ, 33 - údolí Bíliny, 34 - Nový Březenec

5

P13

Výstavba STL plynovodu

18 - Nový Březenec jih

5

P19

Výstavba STL plynovodu

20 - Starý Březenec jih

5

P20

Výstavba sloupové trafostanice č.519 včetně přípojky

21 - Starý Březenec sever

5

P21

Výstavba STL plynovodu

32 - Starý Březenec

5

P22

Výstavba STL plynovodu

22 - Starý Březenec východ

5

P23

Výstavba STL plynovodu

33 - údolí Bíliny

5

T3

Výstavba horkovodní přípojky

18 – bytové domy N. Březenec

8

E28

Výstavba sloupové trafostanice č.524 včetně přípojky

31 - Jindřišská

11

E26

Výstavba kabelové trafostanice č.522 včetně kabelové přípojky

27 - Osada

11

P26

Výstavba STL plynovodu (varianta horkovodní přípojka)

27 - Osada

13,14

P28

Výstavba STL plynovodu (varianta horkovodní přípojka)

29 - Restamo

14

E27

Výstavba kabelové trafostanice č.523 včetně kabelové přípojky

28 - Mostecká benzinka

14

P27

Výstavba STL plynovodu

28 - Mostecká

17

E25

Výstavba kabelové trafostanice č.521 včetně kabelové přípojky

24 - Vinařice II/3

15

P24

Výstavba NTL plynovodu

25 - Staré Vinařice západ

15

P25

Výstavba NTL plynovodu

26 - Staré Vinařice

J1+J15

E40

Kabelový svod VN ze dvou linek venkovního vedení a kabelová trafostanice pro 2 transformátory č. 522

Lok. Č. 6-7.4,  21, 32

J1

P37

Výstavba STL plynovodu

Lok. Č. 6-7.4.

J14

P38

Výstava NTL plynovodu

Lok. Č. 6-7.1.

 

b) Tabulka č.13.2.2 - VPS pro občanskou vybavenost v Jirkově
urb. obvod VPS popis stavby označení plochy na mapě

1

T18

Výstavba horkovodní přípojky

69 - komerce, benzinka

13, Kyjice

E29

Výstavba sloupové trafostanice č. 525 včetně. přípojky

85 a,b - středisko obchodu

13, Kyjice

P29

Výstavba STL plynovodu

85 a,b - středisko obchodu

16, 17

T19

Výstavba horkovodní přípojky

75 - centrum

 

c) Tabulka č.13.2.3 - VPS pro ekonomickou základnu v Jirkově
urb. Obvod VPS popis stavby označení plochy na mapě

12

E37

Výstavba sloupové trafostanice č. 534 včetně kabelové přípojky

128 – výroba, služby

12,13

P34

Výstavba STL plynovodu

128 – výroba, služby

13

E34

výstavba kabelové trafostanice č. 530 včetně kabelové přípojky

125- výroba

13

E35

výstavba sloupové trafostanice č. 531 včetně přípojky

126- výroba

13

P30

výstavba STL plynovodu

125- výroba

14

E30

výstavba sloupové trafostanice č. 526 včetně přípojky

114 - nezávadný průmysl

14

E31

Výstavba sloupové trafostanice č. 527 vč. přípojky

116 – neurčeno

14

E32

Výstavba sloupové trafostanice č. 528 vč. přípojky

117 – neurčeno

14

T20

Výstavba horkovodní přípojky

116,117 – neurčeno, 126 – výroba

Otvice

E33

Výstavba kabelové trafostanice č. 529 vč. kabel. přípojky

124 – výroba

Otvice

P33

Výstavba STL plynovodu

120 – komerce

Otvice

E36

Výstavba sloupové trafostanice č. 533 vč. přípojky

120 – komerce

Otvice, 14

P35

Výstavba STL plynovodu z Otvic do Jirkova a Písečné, Výstavba STL RS Jirkov a Písečná

Změna koncepce zásobování Jirkova plynem

14

T22

Tepelný napaječ

 132 průmyslová zóna Jirkov - Otvice

14

T23

Tepelný napaječ

132 průmyslová zóna Jirkov – Otvice

14

E40

Elektrické vedení NN kabelové smyčky

132 průmyslová zóna Jirkov – Otvice

14

E41

Přeložka vývodů z rozvodny

132 průmyslová zóna Jirkov – Otvice

14

P36

Výstavba STL plynovodu

132 průmyslová zóna Jirkov - Otvice

  Č Á S T   P Á T Á

 

Závěrečná ustanovení

 

článek 19

 

(1)  Dokumentace územního plánu je uložena na Magistrátu města Chomutova – odbor investic a úřad územního plánování, na Městském úřadu v Jirkově a na odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje  v Ústí nad Labem.

(2)  Závazné části řešení územního plánu uvedené v části první až páté této vyhlášky, ostatní části řešení územního plánu jsou směrné.

(3)  Změny závazné části územního plánu schvalují zastupitelstva dotčených měst Chomutova a Jirkova a obcí Otvice, Spořice, Černovice, Křimov a Hora Svatého Šebestiána, v jejichž územním obvodu ke změnám závazné části územního plánu dochází. O úpravě směrné části územního plánu rozhoduje na základě zdůvodněného návrhu a mimo správní řízení odbor pořizovatele, pověřený pořizováním územního plánu (v Chomutově Odbor rozvoje a investic města MěÚ Chomutov, v Jirkově Odbor životního prostředí a Stavební úřad MěÚ Jirkov).

(4)  Vyhláška o závazných částech územního plánu sídelního útvaru měst Chomutova a Jirkova ze dne 22.10.1996 a její změna ze dne 10.6.2000 byla zrušena Radou města Chomutova usnesením č. 380/01    dne 6.8. 2001 a Radou Města Jirkova usnesením č. 363/01 dne 30.5.2001, usnesením zastupitelstva obce Otvice ze dne 11.6.2001, usnesením zastupitelstva obce Spořice ze dne29.8.2001, usnesením zastupitelstva obce Černovice ze dne 28.5. 2001, usnesením zastupitelstva obce Křimova ze dne 13.7.2001, usnesením zastupitelstva obce Hora Svatého Šebestiána  ze dne 11.6.2001.

(6)                 Platnost této vyhlášky je podmíněna jejím vyhlášením ve městě Chomutově, Jirkově a v obcích Otvice, Spořice, Černovice, Křimov, Hora Sv. Šebestiána, kde bude tato vyhláška vyvěšena na úředních deskách po dobu 15-ti dnů

 

článek 20

 

(1)  Tato doplněná vyhláška  nabyla účinnosti  dnem .19.10.2007.

 

 Alexandr   N o v á k     v.r.                                            Ladislav  T ů m a    v.r.

            starosta města Chomutova                                             zástupce starosty

        

 

               Ing. Filip  Š k a p a    v.r.                                              Ing. Jiří  L e i t n e r    v.r.

            starosta města Jirkova                                        zástupce starosty

   

          

               Pavel   A š e n b r e n e r    v.r.                                    Eva  R a u š o v á    v.r.

            starosta obce Otvic                                            zástupce starosty

 

 

            Josef   J e š e t i c k ý    v.r.                                           Dagmar   F i s k o v á    v.r.

              starosta obce Spořic                                        zástupce starosty

 

              

              Milan   B e r a n   v.r.                                                      Oldřich  K u n c   v.r.

            starosta obce Černovic                                       zástupce starosty

 

 

            Milada  B e n e š o v á   v.r.                                          Ing. Zdeněk  M a t o u š e k     v.r.

               starosta obce Křimova                                     zástupce starosty

 

 

              Karel   H e j d u k     v.r.                                                Jan  K o u t s k ý   v.r.

            starosta obce Hory Sv. Šebestiána                                  zástupce starosty

 

 

 

 

Příloha:

č. 1 – Urbanistické obvody měst Chomutova a Jirkova


Příloha č. 1 – Urbanistické obvody měst Chomutova a Jirkova

CHOMUTOV

JIRKOV

urb. obvod (ZSJ) název urbanistického obvodu(základní sídelní jednotky) urb. obvod (ZSJ) název urbanistického obvodu(základní sídelní jednotky)
1 Chomutov – historické jádro 1

Březenec

2 Střed 2

Červený Hrádek

3 U parku 3

Jindřišská

4 Mostecká 4

Jirkov – střed

5 U jezera 5

Nové Ervěnice

6 Zadní Vinohrady 6

Nový Březenec

7 U soudu 7

Pod Vinařicemi

8 U Michanického rybníka 8

Údolí Bíliny

9 Průmyslový obvod 9

Kozí hřbet

10 Pražské pole 10

Zátiší

11 U nemocnice 11

Osada

12 Nemocnice 12

U mlýnského rybníka

13 Nádraží 13

Za nádražím

14 Noví Spořice 14

Nové Vinařice – sever

15 U Klikara 15

Nové Vinařce – jih

16 Černý vrch 16

Staré Vinařice

17 Pod Černým vrchem

 

 

18 Domovina

 

 

20 U Jitřenky

 

 

21 U Luny

 

 

22 U Severky

 

 

23 Zátiší

 

 

24 Partyzán

 

 

25 Březenecká

 

 

26 Kamenná

 

 

27 Zahradní

 

 

28 Písečná

 

 

29 U rasovny