Přejít k hlavnímu obsahu

Odbor stavební úřad

Odbor stavební úřad provádí výkon státní správy na úseku územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Zajišťuje také chod Silničního správního úřadu, Dopravního úřadu a Drážního úřadu, včetně speciálního stavebního úřadu pro dopravní stavby.

OSU
Nový stavební zákon od 1.7.2024

Od 1.7.2024 nabývá účinnosti nový stavební zákon č. 283/2021 Sb.
K novému zákonu se vztahují prováděcí vyhlášky:

  • 190/2024 Sb. - Vyhláška o podrobnostech provozu některých informačních systémů stavební správy
  • 157/2024 Sb. - Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu
  • 149/2024 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení stavebního zákona
  • 146/2024 Sb. - Vyhláška o požadavcích na výstavbu
  • 131/2024 Sb. - Vyhláška o dokumentaci staveb
  • 130/2024 Sb. - Vyhláška o stanovení obecních stavebních úřadů
  • 46/2024 Sb. - Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 7 Politiky územního rozvoje České republiky
  • 32/2024 Sb. - Vyhláška o územních pracovištích Dopravního a energetického stavebního úřadu
  • Vzory žádostí pro stavebníky, kteří budou podávat žádosti o povolení stavebních záměrů v papírové podobě, jsou ke stažení v přílohách vyhlášky č. 149/2024 Sb. 
  • Správní poplatky od 1.7.2024

V případě nejasností kontaktujte prosím stavební úřad.


Zajímavé odkazy:

Technická mapa - GIS

Žádost o výdej dat - GIS

Kontakty

Obecný stavební úřad

Silniční správní úřad, dopr.úřad a drážní úřad