USNESENÍ

z 11. zasedání Zastupitelstva města Chomutova, které se konalo dne 17. 12. 2012 od 8.00 hodin v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje, Chomutov.

 

 

 

 

 

Usnesení ZaMěst č. 174/12 z 17.12.2012

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

b e r e   n a   v ě d o m í  

kontrolu plnění usnesení.

 

Usnesení ZaMěst č. 175/12 z 17.12.2012

Revokace usnesení č. 010/12/6 ze dne 26.3.2012

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

r u š í  

usnesení č. 010/12/6 ze dne 26.3.2012 ve věci prodeje pozemku p.č. 321/4 v k.ú. Suchdol u Křimova do vlastnictví státního podniku Povodí Ohře.

 

Usnesení ZaMěst č. 176/12 z 17.12.2012

Prodej pozemků - VVŘ Mostecká

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

výjimku z prodejní ceny dle usnesení ZM č. 193/09

a  s c h v a l u j e

prodej pozemků, které vznikly geometrickým plánem č. 4741-38/2012 a to p.č. 4705/65 o výměře 19 m2, 4705/66 o výměře 18 m2, 4705/67 o výměře 18 m2, 4705/68 o výměře 18 m2 a 4705/69 o výměře 19 m2 v k.ú. Chomutov I za cenu 1.111,- Kč/m2 (dle nabídky z VVŘ) a dále podíl ve výši 5/53 k pozemku p.č. 4705/71 o výměře 1538 m2 v k.ú. Chomutov I za cenu sníženou o 75% z ceny dle CM, tj. za 110,- Kč/m2 (včetně podílu ceny na vyhotovení geometrického plánu) do vlastnictví Tomáše P., Chomutov, za celkovou kupní cenu 119.077,- Kč. 

 

Usnesení ZaMěst č. 177/12 z 17.12.2012

Prodej pozemku

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

prodej pozemku p.č. 2828/5 o výměře 97 m2 v k.ú. Chomutov I za cenu platnou pro bytové domy a SVJ dle usnesení ZM č. 196/08 tj. 130,-Kč/m2, celkem 12.610,-Kč do společného jmění manželů Jiřího a Vlastimily S., Jirkov. 

 

 

 

Usnesení ZaMěst č. 178/12 z 17.12.2012

Prodej pozemků

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

prodej pozemků p.č. 3157/18 o výměře 90 m2 v k.ú. Chomutov II dle GP č. 2605-109/2012 za prodejní cenu dle usnesení ZM č. 193/09 tj. 275,-Kč/m2, celkem 24.750,-Kč do vlastnictví Lenky K., Chomutov a p.č. 3157/19 o výměře 19 m2 v k.ú. Chomutov II dle GP č. 2605-109/2012 za prodejní cenu dle usnesení ZM č. 193/09 tj. 275,Kč/m2, celkem 4.950,-Kč do vlastnictví Ing. Františka D., Chomutov

a  n e s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č. 3157/17 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví Václava R., Chomutov z důvodu bezpečného parkování pro stávající zahrádkářskou kolonii. 

 

 

Usnesení ZaMěst č. 179/12 z 17.12.2012

Prodej pozemků - Filipovy rybníky (zadní trakty)

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

výjimku z prodejní ceny dle usnesení ZM č. 193/09 z důvodu ochranného pásma horkovodu

a  s c h v a l u j e

prodej pozemků v k.ú. Chomutov II dle GP č. 2599-104/2012 takto:

- p.č. 2330/1 o výměře 208 m2 za prodejní cenu 200,-Kč/m2, celkem 43.160,-Kč do společného jmění manželů Bohuslava a Lindy R., Chomutov

- p.č. 2330/12 o výměře 50 m2 a p.č. 3160/193 o výměře 161 m2, tj. o celkové výměře 211 m2 za prodejní cenu tj. 200,-Kč/m2, celkem 43.780,-Kč do společného jmění manželů Ing. Františka a Blanky T., Chomutov

- p.č. 2330/13 o výměře 3 m2 za prodejní cenu tj. 200,-Kč/m2, celkem 630,-Kč do společného

jmění manželů Ing. Jiřího a Jaroslavy P., Chomutov

- p.č. 2330/11 o výměře 66 m2 a p.č. 3160/194 o výměře 116 m2, tj. o celkové výměře 182 m2 za prodejní cenu tj. 200,-Kč/m2, celkem 37.760,-Kč do společného jmění manželů Ing. Luboše a Milady Š., Chomutov

- p.č. 2330/2 o výměře 66 m2 a p.č. 3160/195 o výměře 131 m2, tj. o celkové výměře 197 m2 za prodejní cenu tj. 200,-Kč/m2, celkem 40.870,-Kč do vlastnictví Davida K., Chomutov. 

 

 

Usnesení ZaMěst č. 180/12 z 17.12.2012

Prodej pozemku

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

výjimku z prodejní ceny dle usnesení ZM č. 193/09 z důvodu svažitosti pozemku  

a  s c h v a l u j e

prodej pozemku p.č. 5486/9 o výměře 228 m2 v k.ú. Chomutov I dle GP č. 4809-181/2012 za prodejní cenu 280,-Kč/m2, celkem 63.840,-Kč do společného jmění manželů Jaroslava a Jaroslavy Š., Chomutov. 

 

 

Usnesení ZaMěst č. 181/12 z 17.12.2012

Bezúplatný převod p.č 1911/1 CV II

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

bezúplatný převod pozemku p. č. 1911/1 o výměře 16 902 m2 v k. ú. Chomutov II z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2  IČ 69797111 do vlastnictví statutárního města Chomutova

a   s c h v a l u j e  

znění Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 87/2012 s omezujícími podmínkami uvedenými v článku III. této smlouvy - převáděnou nemovitost nelze využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze ji pronajímat a nelze ji dále převádět ve prospěch třetí osoby. Toto omezení se sjednává na dobu 20 - ti let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.  

 

 

Usnesení ZaMěst č. 182/12 z 17.12.2012

Výkup pozemku TRIMAT CZ spol. s.r.o.

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

n e s c h v a l u j e

zpětné odkoupení pozemku p. č. 4119/12 v k.ú. Chomutov II z vlastnictví TRIMAT CZ spol. s.r.o., 5. května 242, Droužkovice. 

 

 

Usnesení ZaMěst č. 183/12 z 17.12.2012

Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě pro vybudování OC Evropa

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. d201100376, 2011/44/11 za účelem výstavby Obchodního centra Evropa, Kundratická ul. Chomutov v rozsahu důvodové zprávy. 

 

 

Usnesení ZaMěst č. 184/12 z 17.12.2012

Rozpočtové opatření č. 84/2012

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 84/2012

- zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/, pol. 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu/, org. 308 ÚZ 321 33123 o částku 160 000,- Kč

- zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/, pol. 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu/, org. 308 ÚZ 325 33123 o částku 909 000,- Kč

- zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/, pol. 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu/, org. 313 ÚZ 321 33123 o částku 180 000,- Kč

- zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/, pol. 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu/, org. 313 ÚZ 325 33123 o částku 1 017 000,- Kč

- zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/, pol. 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu/, org. 315 ÚZ 321 33123 o částku 24 000,- Kč

- zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/, pol. 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu/, org. 315 ÚZ 325 33123 o částku 135 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113 pol. 5336 /neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím/, org. 308 ÚZ 321 33123 o částku 160 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113, pol. 5336 /neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím/, org. 308 ÚZ 325 33123 o částku 909 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113 pol. 5336 /neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím/, org. 333 ÚZ 321 33123 o částku 180 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113, pol. 5336 /neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím/, org. 313 ÚZ 325 33123 o částku 1 017 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3114 pol. 5336 /neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím/, org. 315 ÚZ 321 33123 o částku 24 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3114, pol. 5336 /neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím/, org. 315 ÚZ 325 33123 o částku 135 000,- Kč. 

 

 

Usnesení ZaMěst č. 185/12 z 17.12.2012

Rozpočtové opatření č. 85/2012

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 85/2012

1.)

- snížení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3419, položka 5229 /ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím/ org. 88 o částku 9 050 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3419, položka 5213 /neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám/ org. 88 o částku 8 100 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3419, položka 5222 /neinvestiční transfery občanským sdružením/ org. 88 o částku 950 000,- Kč

2.)

- snížení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 6409, položka 5229 /ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím/ o částku 12 815 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3122, položka 5339 /neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím/ o částku 36 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3312, položka 5222 /neinvestiční transfery občanským sdružením/ o částku 117 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3419, položka 5213 /neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám/ o částku 1 000 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3419, položka 5222 /neinvestiční transfery občanským sdružením / o částku 9 262 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3419, položka 5229 /ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím/ o částku 1 078 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3421, položka 5339 /neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím/ o částku 40 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3429, položka 5222 /neinvestiční transfery občanským sdružením/ o částku 375 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3429, položka 5229 /ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím/ o částku 330 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 5512, položka 5222 /neinvestiční transfery občanským sdružením/ o částku 10 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 5512, položka 5229 /ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím/ o částku 10 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 6409, položka 5213 /neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám/ o částku 35 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 6409, položka 5222 /neinvestiční transfery občanským sdružením/ o částku 522 000,- Kč

- snížení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113, položka 5169 /nákup ostatních služeb/ o částku 25 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/ odpa 3419, pložka 5222 /neinvestiční transfery občanským sdružením/ o částku 25 000,- Kč

3.)

- snížení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 6409, položka 5229 /ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím/ org. 99 o částku 170 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3312, položka 5212 /neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám/ org. 99 o částku 50 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3541, položka 5222 /neinvestiční transfery občanským sdružením/ org. 99 o částku 80 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 6409, položka 5213 /neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám/ org. 99 o částku 15 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 6409, položka 5222 /neinvestiční transfery občanským sdružením/ org. 99 o částku 25 000,- Kč. 

 

 

Usnesení ZaMěst č. 186/12 z 17.12.2012

Rozpočtové opatření č. 87/2012

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 87/2012

 - snížení výdajů orj 17 /ORIaMM/ odd§ 2219 položka 6121 ÚZ 236 org. 0010009000000 /Reko ul. Klicperova/ o částku 8.000,-- Kč, zvýšení výdajů orj 17 /ORIaMM/ odd§ 2219 položka 6121 ÚZ 236 org. 0029113000000 /Parkoviště Březenecká/ o částku 8.000,-- Kč. 

 

 

Usnesení ZaMěst č. 187/12 z 17.12.2012

Rozpočtové opatření č. 88/2012

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 88/2012 - zvýšení příjmů orj 17 /ORIaMM/ položka 4216 org. 0001101000000 /Pořízení územního plánu Chomutova/ ÚZ 36117870 o částku 234.000,‑- Kč, zvýšení příjmů orj 17 /ORIaMM/ položka 4216 org. 0001101000000 /Pořízení územního plánu Chomutova/ ÚZ 36517871 o částku 1.326.000,-- Kč - zvýšení výdajů orj 01 /OE/ odd§ 6409, položka 5901 /Finanční rezerva/ o částku 1.560.000,-- Kč.  

Usnesení ZaMěst č. 188/12 z 17.12.2012

RO č. 89/2012

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

  rozpočtové opatření č. 89/2012

- zvýšení příjmů orj. 16 /JSDH/, položka 4122 /neinvestiční transfery přijaté od krajů/ ÚZ 14004 o částku 17.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 16 /JSDH/, odd§ 5512, položka 5156 /pohonné hmoty/ ÚZ 14004 o částku 14.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 16 /JSDH/, odd§ 5512, položka 5132 /ochranné pomůcky/ ÚZ 14004 o částku 3.000,- Kč.

 

 

Usnesení ZaMěst č. 189/12 z 17.12.2012

Rozpočtové opatření č. 91/2012

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 91/2012

- zvýšení příjmů orj. 05 /OSÚaŽP/, položka 4116 /ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu/  ÚZ 29004 o částku  52.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 05 /OSÚaŽP/, odpa 1031, položka 5213 /neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – práv. osobám/  ÚZ 29004 o částku  52.000,-- Kč. 

 

 

Usnesení ZaMěst č. 190/12 z 17.12.2012

Rozpočtové opatření č. 92/2012

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 92/2012

- zvýšení příjmů orj. 31 /PZOO/, položka 4122 /neinvestiční transfery od KÚ/ o částku 60.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 31 /PZOO/, odpa 3741, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ o částku 60.000,-- Kč. 

 

 

Usnesení ZaMěst č. 191/12 z 17.12.2012

Informativní zpráva - seznam uzavřených smluv + Rozpočtové opatření č. 93/2012

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 93/2012

- zvýšení příjmů orj. 13 /IA - KP/, odd§ 3319, položka 2321 /přijaté neinvestiční dary/ o částku 60 000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj.13/IA-KP, odd§ 3319, položka 5169 /nákup služeb/ o částku 50 000,--Kč

- zvýšení výdajů orj.13/IA-KP, odd§ 3319, položka 5175 /občerstvení/ o částku 10 000,-- Kč. 

 

 

Usnesení ZaMěst č. 192/12 z 17.12.2012

Rozpočtové opatření č. 94/2012

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e  rozpočtové opatření č. 94/2012

- zvýšení příjmů orj. 12 /PaM/, položka 4111 /neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu/, ÚZ 98216  o částku  1.621.000 Kč

- zvýšení výdajů orj.12 /PaM/ odd§ 6171, položka 5011 /platy zaměstnanců/ org. 1, ÚZ 98216 o částku  1.210.000 Kč

- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odd§ 6171, položka 5031 /povinné pojistné na sociální pojištění/, ÚZ 98216 o částku  302.000 Kč

- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odd§ 6171, položka 5032 /povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění/, ÚZ 98216 o částku  109.000 Kč

 

- zvýšení příjmů orj. 08 /OKT - správa budov/, položka 4111 /neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu/ org. 12, ÚZ 98216 o částku 288.000 Kč

- zvýšení výdajů orj. 08 / OKT - správa budov/ odd§ 6171, položka 5137, org. 12 /drobný dlouhodobý hmotný majetek/, ÚZ  98216  o částku 256.000 Kč

 - zvýšení výdajů orj. 08 /OKT - správa budov/ odd§ 6171, položka 5162, org. 12 /hovorné za mobilní telefony/, ÚZ  98216  o částku 31.000 Kč

- zvýšení výdajů orj. 08 /OKT - správa budov/ odd§ 6171, položka 5139, org. 12 /kancelářské potřeby/, ÚZ  98216  o částku 1.000 Kč

 

- zvýšení příjmů orj. 08 /OKT /, položka 4111 /neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu/, ÚZ 98216 o částku 132.000 Kč

- zvýšení výdajů orj. 08 /OKT/ odd§ 6171, položka 5167 /školení, vzdělávání/, ÚZ  98216  o částku 128.000 Kč

- zvýšení výdajů orj. 08 /OKT/ odd§ 6171, položka 5136 /knihy/, ÚZ  98216  o částku 4.000 Kč

 

Usnesení ZaMěst č. 193/12 z 17.12.2012

Rozpočtové opatření č. 95/2012

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 95/2012

- zvýšení příjmů orj. 03 /projekty EU/, odd§3639, položka 3121/přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku/ org. 0061505000000 /Revitalizace a regenerace prostředí v zóně/ o částku 150.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 03 /projekty EU/, odd§3639, položka 6121/budovy, haly, stavby/ org. 0061505000000 /Revitalizace a regenerace prostředí v zóně/ o částku 150.000,- Kč. 

 

Usnesení ZaMěst č. 194/12 z 17.12.2012

Rozpočtové opatření č. 96/2012

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 96/2012

- zvýšení příjmů orj 01 /OE/ položka 8115 /Změna stavu krátkodobých finančních prostředků na účtu/ o částku 750.000,-- Kč

- snížení výdajů orj 17 /ORIaMM/ odd§ 3639 položka 5171 /Fond oprav město/ o částku 100.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj 17 /ORIaMM/ odd§ 3639 položka 5139 /Materiál/ o částku 580.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj 17 /ORIaMM/ odd§ 3639 položka 5169 /Služby/ o částku 200.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj 17 /ORIaMM/ odd§ 3639 položka 5156 /Pohonné hmoty/ o částku 70.000,-- Kč. 

 

Usnesení ZaMěst č. 195/12 z 17.12.2012

Rozpočtové opatření č. 97/2012

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 97/2012

- snížení výdajů orj. 01 /OE/, odd§6399, položka 5362 /platby daní a poplatků/ o částku 3.772.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 03 /Projekty EU/, odd§3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/ org. 0061500000000 /IPRM všeobecně/ o částku 772.000,- Kč

- snížení výdajů orj.03 /Projekty EU/, odd§3639, položka 6121 /budovy, stavby, haly/ org. 0061505000000 Revitalizace a regenerace prostředí v zóně/ o částku 200.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj.03 /Projekty EU/, odd§3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/ org. 0061509000000 /Oddychové a relaxační centrum/ o částku 4.300.000,- Kč

- snížení výdajů orj.03 /Projekty EU/, odd§3639, položka 6122 /stroje, přístroje, zařízení/ org. 0031205000000 /Monitoring emisí-doplnění kamerového systému/ o částku 2.500.000,‑ Kč

- snížení výdajů orj. 03 /Projekty EU/, odd§3319, položka 5169 /nákup služeb/ org. 0003901000000 /Krušnohorské lidové muzeum/ o částku 1.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 03 /Projekty EU/, odd§3319, položka 5175 /občerstvení/ org. 0003901000000 /Krušnohorské lidové muzeum/ o částku 1.000,- Kč

- snížení výdajů orj. 03 /Projekty EU/, odd§3639, položka 6121 /budovy, stavby, haly/ org. 0003905000000 /Zateplení areálu školy ZŠ Zahradní/ o částku 300.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 03 /Projekty EU/, odd§3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/ org. 0031113000000 /Regenerace MPZ, infocentrum Chomutov/ o částku 700.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 03 /Projekty EU/, odd§3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/ org. 0002569000000 /Rekreační zóna Bezručovo údolí, Plochá dráha, Schodiště Veros/ o částku 1.100.000,- Kč

- snížení výdajů orj. 03 /Projekty EU/, odd§3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/ org. 0031119000000 /Rekonstrukce a výměna splaškové kanalizace ul. 5. května/ o částku 200.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 03 /Projekty EU/, odd§3639, položka 5169 /nákup služeb/ org. 0031218000000 /eGovernment 09/ o částku 100.000,- Kč. 

 

Usnesení ZaMěst č. 196/12 z 17.12.2012

Rozpočtové opatření č. 98/2012

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 98/2012

- zvýšení příjmů orj. 01 /OE/, položka 1112 /daň z příjmu fyzických osob ze SVČ/ o částku 3.100.000,-- Kč

- zvýšení příjmů orj. 01 /OE/, položka 1355 /odvod z výherních hracích přístrojů/ o částku 2.000.000,-- Kč

- zvýšení příjmů orj. 01 /OE/, položka 4132 /převody z ostatních vlastních fondů/ o částku 1.000.000,-- Kč

- zvýšení příjmů orj. 01 /OE/, odpa 3114, položka 2123 /ostatní odvody příspěvkových organizací/ o částku 4.000,-- Kč

- zvýšení příjmů orj. 01 /OE/, odpa 3419, položka 2123 /ostatní odvody příspěvkových organizací/ o částku 45.000,-- Kč

- zvýšení příjmů orj. 02 /ORIaMM-OMP/, odpa 3613, položka 2111 /poskytování služeb/ o částku 1.100.000,-- Kč

- zvýšení příjmů orj. 02 /ORIaMM-OMP/, odpa 3613, položka 3112 /příjmy z prodeje nemovitostí/ o částku 510.000,-- Kč

- zvýšení příjmů orj. 02 /ORIaMM-OMP/, odpa 6409, položka 3113 /příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku/ o částku 1.300.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 01 /OE/, odpa 6409, položka 5901 /finanční rezerva/ o částku 9.059.000,-- Kč

- snížení příjmů orj. 03 /Projekty EU/, odpa 6409, položka 2329 /ostatní nedaňové příjmy/ o částku 345.000.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 01 /OE/, položka 8124 /uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků/ o částku 345.000.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 31 /PZOO/, odpa 3741, položka 5651 /neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím/ o částku 3.276.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 31 /PZOO/, odpa 3741, položka 6451 /investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím/ o částku 11.500.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 01 /OE/, odpa 6409, položka 5901 /finanční rezerva/ o částku 14.776.000,-- Kč

 

Usnesení ZaMěst č. 197/12 z 17.12.2012

Rozpočtové opatření č. 99/2012

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

1)

dodatek č. 1 ke smlouvě o provozní dotaci č. d201200003 uzavřené dne 6.1.2012 pro KULTURU A SPORT CHOMUTOV s.r.o. IČ 47308095 na celkovou výši 47.500.000,‑‑ Kč pro rok 2012

2)

rozpočtové opatření č. 99/2012

- snížení výdajů orj. 01 /OE/, odd§ 6409, položka 5901 /finanční rezerva/ o částku 2.500.000,‑- Kč

- zvýšení výdajů orj. 32 /KASCH/, odd§ 3412, položka 5213 /neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám/ o částku 2.500.000,-- Kč.

 

Usnesení ZaMěst č. 198/12 z 17.12.2012

Rozpočtové opatření č. 100/2012

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 100/2012

- zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/, odd§ 3113, pol. 2322 /přijaté pojistné náhrady/, org. 305 o částku 1 000,- Kč

- snížení výdajů orj 02 /ORIaMM/, odd§ 6399, pol. 5499 /ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu/ o částku 20 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§ 3113, pol. 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/, org. 305 o částku 21 000,- Kč.

 

 

Usnesení ZaMěst č. 199/12 z 17.12.2012

Rozpočtové opatření č. 101/2012

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 101/2012

- zvýšení příjmů orj. 12 /PaM/, položka 4116 /ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu/ ÚZ 33113234 o částku 105.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4222, položka 5011 /platy/ ÚZ 33113234 o částku 78.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4222, položka 5031 /povinné pojistné na soc. zabezpečení/ ÚZ 33113234 o částku 20.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4222, položka 5032 /povinné pojistné na veř. zdravot. pojištění/ ÚZ 33113234 o částku 7.000,-- Kč

- zvýšení příjmů orj. 12 /PaM/, položka 4116 /ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu/ ÚZ 33513234 o částku 595.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4222, položka 5011 /platy/ ÚZ 33513234 o částku 444.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4222, položka 5031 /povinné pojistné na soc. zabezpečení/ ÚZ 33513234 o částku 111.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4222, položka 5032 /povinné pojistné na veř. zdravot. pojištění/ ÚZ 33513234 o částku 40.000,-- Kč

- zvýšení příjmů orj. 12 /PaM/, položka 4116 /ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu/ ÚZ 33114019 o částku 73.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4223, položka 5011 /platy/ ÚZ 33113234 o částku 55.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4223, položka 5031 /povinné pojistné na soc. zabezpečení/ ÚZ 33114019 o částku 13.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4223, položka 5032 /povinné pojistné na veř. zdravot. pojištění/ ÚZ 33114019 o částku 5.000,-- Kč

- zvýšení příjmů orj. 12 /PaM/, položka 4116 /ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu/ ÚZ 33514019 o částku 416.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4223, položka 5011 /platy/ ÚZ 33513234 o částku 311.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4223, položka 5031 /povinné pojistné na soc. zabezpečení/ ÚZ 33514019 o částku 77.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4223, položka 5032 /povinné pojistné na veř. zdravot. pojištění/ ÚZ 33514019 o částku 28.000,-- Kč

- zvýšení příjmů orj. 12 /PaM/, položka 4116 /ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu/ ÚZ 13101 o částku 824.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4222, položka 5011 /platy/ ÚZ 13101 o částku 616.000,‑- Kč

- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4222, položka 5031 /povinné pojistné na soc. zabezpečení/ ÚZ 13101 o částku 153.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4222, položka 5032 /povinné pojistné na veř. zdravot. pojištění/ ÚZ 13101 o částku 55.000,-- Kč.

 

Usnesení ZaMěst č. 200/12 z 17.12.2012

Rozpočtové opatření č. 102/2012

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 102/2012

- snížení příjmů orj. 03 /Projekty EU/, odd§ 6409, položka 2329 /ostatní nedaňové příjmy/ o částku 2.450.000,- Kč

- zvýšení příjmů orj. 03 /Projekty EU/, položka 4223 /Investiční přijaté transfery od regionálních rad/ org. 0061506000000 /Efektivní řízení I/ UZ 38584505 o částku 8.000,‑ Kč

- zvýšení příjmů orj. 03 /Projekty EU/, položka 4123 /Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad/ org. 0061506000000 /Efektivní řízení I/ UZ 38584005 o částku 2.243.000,‑ Kč

- zvýšení příjmů orj. 03 /Projekty EU/, položka 4223 /Investiční přijaté transfery od regionálních rad/ org. 0061506000000 /Efektivní řízení I/ UZ 38184501 o částku 1.000,‑ Kč

- zvýšení příjmů orj. 03 /Projekty EU/, položka 4123 /Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad/ org. 0061506000000 /Efektivní řízení I/ UZ 38184001 o částku 198.000,‑ Kč.

 

Usnesení ZaMěst č. 201/12 z 17.12.2012

Rozpočtové opatření č. 103/2012

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 103/2012

- zvýšení příjmů orj. 03 /Projekty EU/, položka 4216 /Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu/ org. 0003905000000 /ZŠ Zahradní/ UZ 10515835 o částku 19.846.000,- Kč

- zvýšení příjmů orj. 03 /Projekty EU/, položka 4213 /Investiční přijaté transfery ze státních fondů/ org. 0003905000000 /ZŠ Zahradní/ UZ 54190877 o částku 1.167.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 03 /Projekty EU/, odd§ 3639, položka 6121 /Budovy, haly, stavby/ org. 0003905000000 /ZŠ Zahradní/ UZ 10515835 o částku 19.846.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 03 /Projekty EU/, odd§ 3639, položka 6121 /Budovy, haly, stavby/ org. 0003905000000 /ZŠ Zahradní/ UZ 54190877 o částku 1.167.000,- Kč.

 

Usnesení ZaMěst č. 202/12 z 17.12.2012

Rozpočtové opatření č. 104/2012

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 104/2012

- snížení příjmů orj. 03 /Projekty EU/, odd§ 6409, položka 2329 /ostatní nedaňové příjmy/ o částku 466.000,- Kč

- zvýšení příjmů orj. 03 /Projekty EU/, položka 4216 /Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu /org. 0031204000000 /Bezbariérové úpravy radnice-objekt bývalé MěPo/ UZ 17904 o částku 466.000,- Kč

- snížení výdajů orj. 03 /Projekty EU/, odd§ 3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/ org. 0031204000000 /Bezbariérové úpravy radnice - objekt bývalé MěPo/ o částku 466.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 03 /Projekty EU/, odd§ 3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/ org. 0031204000000 /Bezbariérové úpravy radnice - objekt bývalé MěPo/ UZ 17904 o částku 466.000,- Kč.

 

 

Usnesení ZaMěst č. 203/12 z 17.12.2012

Rozpočtové opatření č. 105/2012

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 105/2012

- zvýšení příjmů orj. 05 /OSÚaŽP/, položka 4116 /ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu/ ÚZ 29008 o částku 46.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 05 /OSÚaŽP/, odpa 1036, položka 5166 /konzultační služby/ ÚZ 29008 o částku 46.000,-- Kč.

 

 

Usnesení ZaMěst č. 204/12 z 17.12.2012

Rozpočtové opatření č. 106/2012

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 106/2012

- snížení příjmů orj. 07 /OŠ/, pol. 4122 /neinvestiční přijaté transfery od krajů/ o částku 1 000,- Kč

- snížení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§ 3113, pol. 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/, org. 308 o částku 1 000,- Kč.

 

 

Usnesení ZaMěst č. 205/12 z 17.12.2012

Rozpočtové opatření č. 107/2012

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 107/2012

- zvýšení příjmů orj. 07/OŠ, pol. 4122 /neinvestiční přijaté transfery od krajů/ o částku 23 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07/OŠ, odd. § 3113, pol. 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 308 o částku 23 000,- Kč.

 

 

 

Usnesení ZaMěst č. 206/12 z 17.12.2012

Rozpočtové opatření č. 108/2012

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 108/2012

- zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/, pol. 4122 /neinvestiční přijaté transfery od krajů/ org. 303 ÚZ 33030 o částku 80 000,- Kč

- zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/, pol. 4122 /neinvestiční přijaté transfery od krajů/ org. 303 ÚZ 33030 o částku 454 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd. § 3299 pol. 5336 /neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím/, org. 303 ÚZ 33030 o částku 80 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd. § 3299 pol. 5336 /neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím/, org. 303 ÚZ 33030 o částku 454 000,- Kč

 

 

Usnesení ZaMěst č. 207/12 z 17.12.2012

Rozpočtové opatření č. 109/2012

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 109/2012 - zvýšení příjmů orj. 08 /OKT/, položka 4116 /ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu/ org. 11 ÚZ 27 003 o částku 30.000,- Kč - zvýšení výdajů orj. 08 /OKT-ICT/, odd§ 6171, položka 5137 /drobný hmotný majetek/, org. 11 ÚZ 27 003 o částku 30.000,- Kč

 

 

Usnesení ZaMěst č. 208/12 z 17.12.2012

Obecně závazná vyhláška města Chomutova č. 5/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku města Chomutova č. 5/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, s dotovanou sazbou poplatku pro rok 2013 ve výši 456,- Kč.

a  u k l á d á

primátorovi SMCH, Mgr. Janu Marešovi

--------------------------------------------------

připravit do příštího jednání ZM úpravu rozpočtu města pro rok 2013.

 

 

Usnesení ZaMěst č. 209/12 z 17.12.2012

Částečná revokace usnesení ZaMěst č. 073/12 z 25.6.2012 (SoS Chomutov)

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

č á s t e č n o u    r e v o k a c i   usnesení ZaMěst č. 073/12 z 25.6.2012

na převod finančních prostředků v celkové výši 1.000.000,-- Kč z rezervního fondu do investičního fondu Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace.

 

Usnesení ZaMěst č. 210/12 z 17.12.2012

Zmocnění Rady statutárního města Chomutova ke schvalování předběžných rozpočtových opatření v případech, kdy uskutečnění výdaje je nutné z hlediska zabezpečení chodu úřadu, organizací napojených na rozpočet města nebo k zabránění vzniku škod

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

z m o c ň u j e

Radu statutárního města Chomutova ke schvalování předběžných opatření v případech, kdy uskutečnění výdaje je nutné z hlediska zabezpečení chodu úřadu, organizací napojených na rozpočet města nebo k zabránění vzniku škod, s podmínkou že předběžné rozpočtové opatření bude předloženo ke schválení na nejbližším jednání zastupitelstva města.

 

 

Usnesení ZaMěst č. 211/12 z 17.12.2012

Obecně závazná vyhláška č. 9/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 16/2011, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

v y d á v á

s účinností dnem 1.1.2013 Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2012, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 16/2011, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her.

 

 

Usnesení ZaMěst č. 212/12 z 17.12.2012

Přijetí kontokorentního úvěru

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru s Komerční bankou a.s. IČ 45317054, která tvoří nedílnou přílohu důvodové zprávy.

 

Usnesení ZaMěst č. 213/12 z 17.12.2012

Návrh časového plánu práce ZM na rok 2013 a obsahového plánu práce ZM na I. pololetí 2013

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

návrh časového plánu práce ZM na rok 2013 a návrh obsahového plánu práce ZM na I. pololetí r. 2013.

 

 

Usnesení ZaMěst č. 214/12 z 17.12.2012

Změna zřizovací listiny

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

předloženou zřizovací listinu Sociálních služeb Chomutov, příspěvková organizace.

 

 

 

Usnesení ZaMěst č. 215/12 z 17.12.2012

Návrh na vyřazení staveb v majetku města

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

vyřazení staveb v majetku města dle důvodové zprávy.

 

Usnesení ZaMěst č. 216/12 z 17.12.2012

Dotace z rozpočtu města - údržba a provoz sportovišť mimo vlastnictví města

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

č á s t e č n ě   r e v o k u j e

bod 1) usnesení č. 170/12 ze dne 26.11.2012 v novém znění:

1)

Tělocvičná jednota SOKOL Chomutov, IČ 44222416 (energie, oprava systému vytápění a běžná údržba a opravy šaten a tělocvičny) - 220.000 Kč.

 

Usnesení ZaMěst č. 217/12 z 17.12.2012

Dodatek č. 10 ke smlouvě o úhradě prokazatelné ztráty MHD pro rok 2013

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

Dodatek č. 10 ke smlouvě o závazku veřejné služby a úhrady prokazatelné ztráty z provozu MHD, platný pro období roku 2013.

 

Usnesení ZaMěst č. 218/12 z 17.12.2012

Smlouva o poskytnutí dotace na úhradu prokazatelné ztráty obchodní společnosti KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

1)

Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Chomutov pro rok 2013

2)

Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon.

 

Usnesení ZaMěst č. 219/12 z 17.12.2012

Rezignace člena z Dozorčí rady DPCHJ a.s.

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

b e r e   n a   v ě d o m í 

odstoupení Jaroslava Komínka, člena Dozorčí rady DPCHJ a.s.

 

Usnesení ZaMěst č. 220/12 z 17.12.2012

Návrh ZSMCH na člena Dozorčí rady DPCHJ a.s.

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

návrh na člena Dozorčí rady DPCHJ a.s. Vlastimila Waice, bytem Hutnická 5289, Chomutov.

 

Usnesení ZaMěst č. 221/12 z 17.12.2012

Rezignace na funkci předsedy kontrolního výboru

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

b e r e   n a   v ě d o m í 

rezignaci Ing. Ladislava Drlého na funkci předsedy kontrolního výboru.

 

Usnesení ZaMěst č. 222/12 z 17.12.2012

Částečná revokace usnesení ZaMěst č. 050/10-N z 20.12.2010

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

č á s t e č n ě  r e v o k u j e

usnesení ZaMěst č. 050/10-N z 20.12.2012

a  s t a n o v i l o

počet členů kontrolního výboru na 9.

 

Usnesení ZaMěst č. 223/12 z 17.12.2012

Volba členů kontrolního výboru

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

z v o l i l o 

za člena kontrolního výboru:

Ing. Vojtěcha Čihaře,

MUDr. Moniku Mrugovou,

JUDr. Ivanu Chábovou,

Ing. Ladislava Drlého.

 

Usnesení ZaMěst č. 224/12 z 17.12.2012

Volba předsedy kontrolního výboru

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

z v o l i l o

předsedou kontrolního výboru Vlastimila Waice.

 

Usnesení ZaMěst č. 225/12 z 17.12.2012

Zahájení ZM dne 17.12.2012

 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e  dobu zahájení Zastupitelstva města Chomutova dne 17.12.2012 od 8.00 hodin.

 

 

 

 

 

 

         Mgr. Jan Mareš                                                                        Ing. Jan Řehák

               primátor                                                                        1. náměstek primátora

   statutárního města Chomutov                                            statutárního města Chomutov