statutární městO CHOMUTOV

 

Obecně závazná vyhláška  č. 14/2010,

 

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

Zastupitelstvo města Chomutova se na svém zasedání dne 20.12.2010 usnesením č.  043/10-N usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

1)      Statutární město Chomutov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).

2)      Řízení o poplatcích vykonává Magistrát města Chomutova (dále jen „správce poplatku“).[1]

 

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník

 

1)      Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.[2]

2)      Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.[3]

 

Čl. 3

Veřejná prostranství

 

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena jmenovitě v příloze č. 1. Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

 

Čl. 4

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

 

Čl. 5

Ohlašovací povinnost

 

1)      Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 15 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší, než 3 dny, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

2)      V ohlášení poplatník uvede[4]

a)      jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)      čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c)      další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.

3)      Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[5]

4)      Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[6]

 

Čl. 6

Sazba poplatku

 

1)      Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a)      za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb...... 10 Kč

b)      za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje.................... 10 Kč

c)      za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje.................................... 50 Kč

d)     za provádění výkopových prací.......................................................................... 10 Kč

e)      za umístění stavebních zařízení.......................................................................... 10 Kč

f)       za umístění reklamních zařízení......................................................................... 100 Kč

g)      za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí............................... 10 Kč

h)      za umístění zařízení cirkusů................................................................................ 10 Kč

i)        za umístění skládek............................................................................................ 10 Kč

j)        za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce...........................................    2 Kč

k)      za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce.........................................    2 Kč

l)        za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce.......................................... 10 Kč

m)    za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních

      děl......................................................................................................................   10 Kč.

 

 

 

2)      Město stanovuje poplatek týdenní, měsíční a roční  paušální částkou za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství  takto:

 

 

týdenní paušální částka

měsíční paušální

částka

roční paušální

částka

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb

60 Kč

200 Kč

2 000 Kč

b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje

70 Kč

x

x

c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje

300 Kč

1 000 Kč

10 000 Kč

d) za provádění výkopových prací

60 Kč

200 Kč

2 000 Kč

e) za umístění stavebního zařízení

60 Kč

200 Kč

2 000 Kč

f) za umístění reklamního zařízení

600 Kč

2 000 Kč

20 000 Kč

g) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných  atrakcí

60 Kč

1 500 Kč

x

h) za umístění zařízení cirkusů

60 Kč

x

x

i) za umístění skládek

70 Kč

300 Kč

3 650 Kč

j) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce

10 Kč

x

x

k) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce

10 Kč

x

x

l) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce

70 Kč

x

x

m) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl

60 Kč

x

x

 

Čl. 7

Splatnost poplatku

 

1)      Poplatek dle čl. 5 odst. 1 je splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy užívání veřejného prostranství skončilo.

2)      V případě, že je poplatek vyměřen týdenní nebo měsíční paušální částkou, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne skončení poplatkového týdne nebo měsíce.

3)      V případě, že je poplatek vyměřen roční paušální částkou, je poplatek splatný ve čtyřech stejných splátkách, a to vždy nejpozději do 15 dnů od skončení poplatkového čtvrtletí.

4)      Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

 

 

 

 

 

Čl. 8

Osvobození a úlevy

 

1)      Poplatek se neplatí z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.[7]

2)      Od poplatku se dále osvobozují:

a)      Statutární město Chomutov,

b)      příspěvkové organizace zřízené městem Chomutov,

c)      osoby provádějící výkopové práce, umísťující stavební zařízení a skládky stavebního materiálu a stavebního odpadu, to vše v rámci stavebních či podobných akcí, u nichž je město Chomutov investorem,

d)     osoby, které užívají veřejné prostranství za účelem umístění krátkodobé skládky materiálu (např. uhlí), nepřesáhne-li doba užívání 24 hodin),

e)      po dobu prvních 5 kalendářních dní poplatníci, kteří užívají veřejné prostranství pro účely umístění stavebního zařízení – lešení pro účel opravy fasády rodinného domu a po dobu prvních 14 kalendářních dní poplatníci, kteří užívají veřejné prostranství pro účely umístění stavebního zařízení – lešení pro účel opravy fasády bytového domu s více než 3 byty; osvobození podle tohoto písmene lze pro jeden objekt s jedním číslem popisným nárokovat nejvýše jednou ročně,

f)       osoby v případě, že užívají veřejná prostranství, která jsou v jejich vlastnictví a zároveň předloží výpis z katastru nemovitostí,

g)      osoby, které užívají veřejné prostranství ve vlastnictví města na základě platné nájemní smlouvy uzavřené s městem, případně s jím zřízenými organizacemi, které město pověřilo k uzavírání těchto smluv nebo jim je dalo do správy,

h)      osoby, které užívají veřejné prostranství na základě smluv o věcném břemeni uzavřených s vlastníkem veřejného prostranství

i)        osoby, které užívají veřejná prostranství za účelem umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb formou restauračních předzahrádek.

3)      Poplatek se snižuje o 50 % v případě užívání veřejného prostranství, které není ve vlastnictví obce, v případě, že toto prostranství užívá osoba odlišná od vlastníka.

4)      Poplatníkovi, který užívá veřejné prostranství formou umístění stavebního zařízení – lešení, se poplatek snižuje o 50 %, v případě, že na stejný projekt čerpá půjčku z Fondu rozvoje města, tuto skutečnost dokládá smlouvou o půjčce.

5)      Poplatníkovi, který užívá veřejné prostranství formou umístění reklamního zařízení – reklamní stojany s plochou do 1 m2 se poskytuje úleva z roční paušální částky dle čl. 6 odst. 2 písm. f) ve výši 19 500 Kč.

 

Čl. 9

Navýšení poplatku

 

1)      Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem.[8]

2)      Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[9]

 

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

 

Zrušují se obecně závazné vyhlášky č. 5/2009, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 14. 12. 2009 a č. 4/2010, o změně obecně závazné vyhlášky, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 26. 4. 2010.

 

Čl. 11

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2011.

 

           

     …..............................                                                        .……..............................

              Ing. Jan Řehák                                                                  Mgr. Jan Mareš

       1. náměstek primátora                                                                    primátor                 

 

 

Vyhlášeno dne:[10]         21.12.2010             

Sejmuto dne:                   06.01.2011     


Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 14/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Vymezení veřejného prostranství, které podléhá poplatku, dle ulic a náměstí:

Adámkova

Hraničářská

Lipanská

Pražská

Tolstého

akademika Heyrovského

Husova

Lipská

Prokopova

Tomáše ze Štítného

Alešova

Husovo náměstí

Londýnská

Přemyslova

Tovární

Alfonse Muchy

Hutnická

Luční

Příční

Trocnovská

Arbesova

Chelčického

Lužická

Přísečnická

Třebízského

Bachmačská

Jabloňová

Macharova

Puchmayerova

Tylova

Barákova

Jakoubka ze Stříbra

Mánesova

Purkyňova

U Filipových rybníků

Beethovenova

Jarní

Marie Pujmanové

Puškinova

U Hačky

Bělohorská

Jasmínova

Maroldova

Raisova

U Třešňovky

Bezručova

Jeseniova

Matěje Kopeckého

Resslova

U Větrného mlýna

Bezručova

Jezerní

Maxima Gorkého

Revoluční

Ulička

Blanická

Jiráskova

Meisnerova

Riegrova

V Alejích

Blatenská

Jirkovská

Mjr. Šulce

Roháčova

V Přírodě

Borová

Jugoslávská

Moravská

Rokycanova

V Zahradách

Boženy Němcové

Jungmannova

Mostecká

Rooseveltova

Václavská

Březenecká

K Lesíku

Mozartova

Ruská

Vaníčkova

Buchenwaldská

Kadaňská

Mýtná

Růžová

Ve Stráni

Cihlářská

Kamenná

Na Bělidle

Sadová

Vikové-Kunětické

Ctiborova

Kamenný vrch

Na Lucině

Samota

Vilová

Čechova

Karla Buriana

Na Moráni

Seifertova

Vinohradská

Čelakovského

Karla Čapka

Na Průhoně

Selská

Višňová

Čermákova

Karlovarská

Na Příkopech

Scheinerova

Vítězslava Nezvala

Černovická

Karolíny Světlé

Na Spravedlnosti

Schubertova

Vodní

Daliborova

Klicperova

Na Vyhlídce

Skalková

Vrchlického

Děvínská

Klostermannova

Nádražní

Sklepní

Vršovců

Dobrovského

Kmochova

náměstí Dr. Beneše

Sládkova

Výletní

Dolní

Kochova

náměstí T. G. Masaryka

Sladkovského

Winterova

Dostojevského

Kollárova

náměstí 1. Máje

Slezská

Wolkerova

Dr. Janského

Komenského

Nerudova

Sluneční

Za Zborovskou

Dřínovská

Koperníkova

Okrajová

Smetanova

Zadní Vinohrady

Dukelská

Kosmonautů

Osadní

SNP

Zahradní

Dvořákova

Kosmova

Osvobození

Sokolská

Zborovská

Edisonova

Kostelní

Palackého

Spořická

Zdeňka Štěpánka

Elišky Krásnohorské

Kostnická

Palachova

Stavbařská

Zdravotnická

Erbenova

Kozinova

Partyzánská

Stromovka

Zengerova

Farského

Kpt. Jaroše

Patočkova

Sukova

Železniční

Fibichova

Krátká

Pionýrů

Svahová

Želivského

Fügnerova

Krokova

Písečná

Šafaříkova

Žerotínova

Gerstnerova

Krušnohorská

Pod Břízami

Šichtův důl

Žižkovo náměstí

Grégrova

Křivá

Pod Černým vrchem

Šípková

17. listopadu

Gutenbergova

Křižíkova

Pod Lesem

Školní

28. října

Hálkova

Kukaňova

Pod Strání

Školní pěšina

5. května

Haškova

Kundratická

Pod Strážištěm

Škroupova

 

Havlíčkova

Kyjická

Poděbradova

Šmilovského

 

Heydukova

Legionářská

Podhorská

Šrobárova

 

Holečkova

Letní

Politických vězňů

Št. kpt. Kouby

 

Holešická

Libušina

Polní

Štefánikovo náměstí

 

Hornická

Lidická

Potoční

Táboritská

 

 [1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[6] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[7] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[8] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[9] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[10] 12 odst. 1 zákona o obcích – za Magistrát města Chomutova vyhlášení provedl(a): ………………………